Die Hervormer

Hoe kommunikeer die NHKA?

Die Kerk se korporatiewe identiteit moet ons saambind, die geloofsgemeenskap versterk en mense insluit. Vir die Kerk is dit ook belangrik om effektief met lidmate, ampsdraers, gemeentes en die gemeenskap te kommunikeer. Albei hierdie sake moet dus verreken word indien ’n nuwe kommunikasieplan vir die Kerk ter sprake kom.

Kommunikasie is vandag makliker as ooit vantevore. E-pos en selfone het ons almal se lewens verander. Ons verwag om mense in die hande te kry as ons skakel. Ons stuur e-pos na enige plek in die land of wêreld en dit word feitlik oombliklik afgelewer; ons kan binne minute ’n antwoord ontvang. Dan is daar nog interaktiewe webblaaie, Facebook en ’n hele horde ander sosiale media ook.

Read more ...

Kerk-wees en gesin-wees – ’n ongemaklike vennootskap

’n Kunstenaar is gevra om Jesus se lewe uit te beeld deur verskeie momente daarvan vas te vang in kuns. Die versoek is gerig dat hy in die kunswerk moontlik ook gesinne sal uitbeeld as getuies van Jesus se lewe. Andersyds lê die hoop en genesing van gesinne daarin om volgelinge van Jesus te wees.

Maar die kunstenaar het geweier om gesinne deel te maak van sy kunswerk...

Read more ...

Hoe nou, Hervormers?

Die wêreld en die werklikheid het verander, en ons het teologies volwasse geword: Ons het ingesien dat die Here ons nie ter wille van óns persoonlike en private saligheid tot geloof gebring het nie, maar dat die Here ons in ons wêreld wil gebruik as sy getuies en sy hande en voete. Wat is die implikasies hiervan vir die Hervormde Kerk en sy lidmate?

Die hele ontstaan en geskiedenis van die Hervormde Kerk is vervleg met dié van die staat. Net soos in Nederland, was die Hervormde of Gereformeerde Kerk aan die Kaap eers direk gebonde aan die Vereenigde Oost-Indische Compagnie, en toe met die Engelse regering. Toe die Voortrekkers hulle na die Groot Trek in Potchefstroom en Pretoria en elders begin vestig, word die Nederduitsch Hervormde Kerk daar as ’n kerk los van die Kaapse kerk georganiseer en as staatskerk van die Zuid-Afrikaansche Republiek erken. 

Read more ...

Moedertaalonderrig? Awesome!

Wat kan Afrikaanssprekende ouers nou eintlik doen om moedertaalonderrig vir hul kinders te verseker in ’n enkelmediumskool? Waarskynlik nie veel nie.

Die redakteur se versoek dat ek moet skryf oor wat Afrikaanssprekende ouers kan doen om moedertaalonderrig vir hul kinders te verseker, is ’n versoek gegrond op emosie na die Hoërskool Overvaal-gebeurtenis. Die arme redakteur! Dat hy by alles ook nog sulke naïewe navrae moet hanteer – en dit in 2018!

Read more ...

Saam as God se kinders

Elke Sondag sit oud en jonk saam in die kerk omdat dit nie ons verskille is wat die samekoms inisieer nie, maar die ooreenkoms, die feit dat ons gesamentlik rondom die Woord van God bymekaarkom, ons wat deur die kruisdood van Christus verlos is.

As kind, voor die tyd van televisie, was dit ons gesin se gewoonte om saans in ons ouers se kamer, as gesin, na die aandgodsdiens, nuus en radiostorie te luister. Die interessante was dat my ouers, sonder om te hoor van watter kerk die leraar was wat die aandgodsdiens lei, kon sê of dit ’n dominee van die Hervormde Kerk was of nie. Verder kon jy ook in daardie dae in enige gemeente van ons Kerk, enige plek in die land, op ’n Sondagoggend in die erediens sit met ’n liturgie wat presies dieselfde verloop het as in jou tuisgemeente. Dit was eenvoudig hoe dit was, eenvormig.

Read more ...