Die Hervormer

Hoop vir die toekoms

Gelowiges kan nie die toekoms voorspel nie. Maar ons kan op God vertrou. Niks kan God se koninkryk keer nie. Die boeke Josua en Handelinge in die Bybel is voorbeelde van hoe God se koninkryk in die wêreld versprei. Ons as kerk is in 2016 nog steeds deel daarvan.

Om deel te wees van God se kerk, gee vir ons hoop vir die toekoms. Dit maak dat ons verkennend en met geloofsoortuiging nuwe terreine sal betree en uitdagings kan aanpak.

Read more ...

Kersfees bring vreugde én konflik

Kersfees word gekenmerk deur vreugde en konflik. So was dit met Jesus se geboorte en so is dit ook vandag nog. Deur al die eeue was dit in mindere of meerdere mate die geval.

Reeds met die bewuswording van Maria se swangerskap hoor ons haar loflied: Ek besing die grootheid van die Here, ek juig oor God, my Verlosser, omdat Hy na my in my geringheid omgesien het (Luk 1: 46-48). So ook die loflied van Sagaria en Simeon in Lukas 1 en 2. Daarna was dit die engel wat die skaapwagters verseker van die goeie tyding wat hy vir hulle bring, en toe ’n menigte engele wat saam met hom sing: Eer aan God in die hoogste hemel, en vrede op aarde vir die mense in wie Hy ’n welbehae het!

Read more ...

Evolusieteorie en die gelowige

Met die ontdekking van Homo naledi het die evolusieteorie weer sterk onder die soeklig gekom. Hoe raak dit ons wat binne die Christelike geloofstradisie staan? As ons van ape afstam, hoe maak ons sin van Genesis 1 en 2 wat uitdruklik praat van die skepping van afsonderlike spesies en van God die Skepper? Hoe waar is evolusie? Is dit nie maar net ’n teorie nie?

Wanneer ons in die wetenskap met nuwe verklarings oor sake wil kom, word dit eers voorlopig, tentatief, as waar aanvaar. Dit moet nog eers deeglik getoets word. Dit staan bekend as ’n hipotese. As die hipotese deeglike toetsing deurstaan, word dit ’n feit of ’n teorie. ’n Teorie is ’n raamwerk van verklaring. Evolusie is nou so ’n getoetste teorie soos die relatiwiteitsteorie van Einstein. Na Charles Darwin is evolusie oor en oor getoets en bevestig. Dit word ook onder mikroskope direk waargeneem. Mense en diere stem duidelik ooreen ten opsigte van DNS, skelet, bloed, brein, voortplanting, vesels, sig, gehoor en spiere. Die ooreenkomste is nie toevallig nie. Slegs evolusie maak sin daarvan. Die evolusieteorie sê nie dat mense van ape afstam nie, maar dat mense en die groot ape van ’n gemeenskaplike voorganger afstam. 

Read more ...

Almal deel van ’n groter prent

Die een wat plant en die een wat natgooi, staan op gelyke voet: God sal elkeen beloon volgens sy werk. Ons is medewerkers in diens van God, en julle is die saailand van God (1 Korintiërs 3: 8-9)

Die onlangse uitspraak van dr Nelus Niemandt dat die NG Kerk homoseksuele persone onvoorwaardelik moet aanvaar en toelaat in al die ampte van die Kerk het tot groot reaksie in die briewekolomme van koerante gelei. Daar was vurige ondersteuners van sy standpunt, maar ook radikale verskille. Dit het weer eens bevestig dat ons in ’n tyd leef waar die sienings van mense wat dieselfde Bybel lees en aan dieselfde kerk behoort wesenlik verskil.

Read more ...

Bewerk en bewaar

Die aarde is God se skepping wat Hy aan ons toevertrou het. Ons verantwoordelikheid is om die aarde te bewerk en te bewaar. Dit kom saam met die verantwoordelikheid om dit te doen soos wat God dit self sou doen.

Is die kerk meer as net die bewaarder van sedes? Ons sou dalk vinnig wil antwoord dat die kerk ook ’n instansie is wat omgee vir ander se nood. Daarom het ons pleegsorghuise en ouetehuise en sien ons om na armes en siekes. Ja, ons is meer as bewaarders van sedes, want ons is ’n geloofsgemeenskap wat Jesus Christus liefhet met hart, siel en verstand en ons wil, met alles wat ons het, sy Naam verheerlik.

Read more ...