Die Hervormer

Evolusieteorie en die gelowige

Met die ontdekking van Homo naledi het die evolusieteorie weer sterk onder die soeklig gekom. Hoe raak dit ons wat binne die Christelike geloofstradisie staan? As ons van ape afstam, hoe maak ons sin van Genesis 1 en 2 wat uitdruklik praat van die skepping van afsonderlike spesies en van God die Skepper? Hoe waar is evolusie? Is dit nie maar net ’n teorie nie?

Wanneer ons in die wetenskap met nuwe verklarings oor sake wil kom, word dit eers voorlopig, tentatief, as waar aanvaar. Dit moet nog eers deeglik getoets word. Dit staan bekend as ’n hipotese. As die hipotese deeglike toetsing deurstaan, word dit ’n feit of ’n teorie. ’n Teorie is ’n raamwerk van verklaring. Evolusie is nou so ’n getoetste teorie soos die relatiwiteitsteorie van Einstein. Na Charles Darwin is evolusie oor en oor getoets en bevestig. Dit word ook onder mikroskope direk waargeneem. Mense en diere stem duidelik ooreen ten opsigte van DNS, skelet, bloed, brein, voortplanting, vesels, sig, gehoor en spiere. Die ooreenkomste is nie toevallig nie. Slegs evolusie maak sin daarvan. Die evolusieteorie sê nie dat mense van ape afstam nie, maar dat mense en die groot ape van ’n gemeenskaplike voorganger afstam. 

Read more ...

Almal deel van ’n groter prent

Die een wat plant en die een wat natgooi, staan op gelyke voet: God sal elkeen beloon volgens sy werk. Ons is medewerkers in diens van God, en julle is die saailand van God (1 Korintiërs 3: 8-9)

Die onlangse uitspraak van dr Nelus Niemandt dat die NG Kerk homoseksuele persone onvoorwaardelik moet aanvaar en toelaat in al die ampte van die Kerk het tot groot reaksie in die briewekolomme van koerante gelei. Daar was vurige ondersteuners van sy standpunt, maar ook radikale verskille. Dit het weer eens bevestig dat ons in ’n tyd leef waar die sienings van mense wat dieselfde Bybel lees en aan dieselfde kerk behoort wesenlik verskil.

Read more ...

Bewerk en bewaar

Die aarde is God se skepping wat Hy aan ons toevertrou het. Ons verantwoordelikheid is om die aarde te bewerk en te bewaar. Dit kom saam met die verantwoordelikheid om dit te doen soos wat God dit self sou doen.

Is die kerk meer as net die bewaarder van sedes? Ons sou dalk vinnig wil antwoord dat die kerk ook ’n instansie is wat omgee vir ander se nood. Daarom het ons pleegsorghuise en ouetehuise en sien ons om na armes en siekes. Ja, ons is meer as bewaarders van sedes, want ons is ’n geloofsgemeenskap wat Jesus Christus liefhet met hart, siel en verstand en ons wil, met alles wat ons het, sy Naam verheerlik.

Read more ...

Godsbeeld wat saak maak

I met God, She’s black. Met hierdie uitdagende woorde verkoop ’n jong Amerikaanse entrepreneur duisende T-hemde. Hierdie slagspreuk het volgens die 21-jarige Dylan Chenfeld, die skepper van die T-hemp, die doel om mense te laat dink oor wie God werklik vir hulle is. Die meeste van ons, geïnspireer deur twee duisend jaar se kunsvoorstellings, dink aan God as ’n man en meer spesifiek as ’n ou wit man met ’n baard. Om God dus as ’n swart vrou uit te beeld, is inderdaad skokterapie wat mense uitdaag om opnuut te dink oor God en die beelde wat ons vir God gebruik.

My werk oor die jare heen sedert my PhD by Princeton is daaraan gewy om ander (Bybelse) maniere te ontgin om oor God te praat. Byvoorbeeld: In my doktorale tesis wat later verwerk is in die boek The God who provides: Biblical images of divine nourishment (Abingdon, 2004) het ek in terme van die beeld van God wat kos voorsien (sien byvoorbeeld die manna in Eks 16) op ’n mooi rabbynse interpretasie gewys. Daarin word die beeld van ’n ma wat haar baba borsvoed gebruik om oor God se voorsiening te praat. Baie jare voordat ek uiteindelik ’n dogtertjie van my eie gehad het en die vreugdes sowel as die uitdaging van borsvoeding beleef het, het ek geskryf oor hoe die ervaring van ’n babatjie wat totaal afhanklik is van haar ma vir haar daaglikse behoeftes, ’n wonderlike manier is om oor God se sorg te praat.

Read more ...

Spiritualiteit en geloof

Spiritualiteit is vir my nog altyd maar ’n wollerige woord – vaag en abstrak, allesinsluitend en niksseggend. Die Afrikaanse woord is afgelei van die Latynse spiritus wat lug of asem of gees beteken – laasgenoemde op sigself ’n begrip wat ’n mens moeilik kan omskryf.

Selfs diegene wat hulle intensief daarmee besig hou, sukkel om die begrip te definieer. Prof Christo Lombaard, wat Bybelse Spiritualiteit aan UNISA doseer, verduidelik dat spiritualiteit verband hou met mense se belewenis van God se bestaan al dan nie, en die manier waarop hulle dan aan hierdie oortuiging uitdrukking gee. Die term spiritualiteit laat daarom ook ruimte vir sekulêre en ateïstiese oortuigings, en die manier waarop dit dan na vore kom in mense se benadering tot hulleself en ander mense, die skepping, en enigiets “dieper”.

Read more ...