Die Hervormer

Die Hervormer

AMPTELIKE MONDSTUK VAN DIE NEDERDUITSCH HERVORMDE KERK VAN AFRIKA

 

Redakteur

Ds Willem Sauer


Subredakteurs
Ds Etienne Fourie
Dr Johan van Staden


Produksieredakteur
Mev Tessa Oppermann


Redaksie
Ds Etienne Fourie
(voorsitter)
Dr Anet Dreyer-Krüger
Dr Elritia le Roux

Ds Elmien Knoetze

Mev Christa Clifton
Dr Wouter van Wyk
(sekretaris: SENTIK)

 

Grafies
 Mev Francis Nel

Mnr Hugo van Niekerk


Administrasie
Mev Sanell van Vuuren


Uitgewer
SENTIK
Nederduitsch Hervormde
Kerk van Afrika
Posbus 2368
PRETORIA
0001
Tel 012 322 8885
Faks 012 322 7906
sentik@nhk.co.za

 

By die Hoofposkantoor as
nuusblad geregistreer
ISSN 0259-949X


Individuele intekening

(gedrukte kopie)
R110 vir 11 uitgawes
R15 per individuele eksemplaar

 

Drukkers

Seriti Printing
Pretoria


Die redaksie aanvaar
verantwoordelikheid vir die
inhoud. Menings deur skrywers
uitgespreek, is egter
nie noodwendig die beleid
of standpunt van die
Hervormde Kerk nie.

’n Jaar vol uitdagings

Teen sonop, vroeg in Januarie, ry ek en my gesin deur die Karoo op pad huis toe. Almal in die bakkie slaap, en ek sit en wonder oor die jaar wat voor ons lê. Wat gaan die jaar vir ons as gesin inhou? Vir die gemeente waarmee die Here my toevertrou het? Met ons Kerk? Met ons land?

Want 2019 is AKV-jaar, en dan boonop nog algemene verkiesing ook. Xsê… basuin die TV-advertensie dit uit.

Read more ...

Jesus Christus, gebore om te sterf vir my en jou...

Tog snaaks hoe daar iets anders, iets besonders aan Kersfees is. Tog snaaks hoe oud en jonk opgewonde kan raak wanneer dit Kerstyd is. Dalk is dit die geskenke – hoewel ons as gesin nie meer Kersgeskenke gee nie, onthou ek nog die opgewondenheid van geskenk oopskeur.

Dalk is dit die feit dat alles ’n bietjie rustiger raak, dat baie van ons nog gelukkig genoeg is om op ’n gesinsvakansie te gaan, of saam met familie of vriende te kan kuier. Dalk is dit die versierings in die winkels en die Kersliedjies wat in die winkels en oor die radio speel. Of dalk is dit wérklik omdat die geboorte van ons Heer en Verlosser, Jesus Christus, vir ons nog baie beteken...

Read more ...

Hoe lyk ons Kerk 501 jaar na die Reformasie?

Nou, 501 jaar na die Reformasie, is dit tyd dat ons weer ons bediening en die manier waarop ons as gemeentes lewe en optree, herevalueer. Ons moet opnuut seker maak dat ons by die kern bly en opregte gemeentes is wat Christus in ons dorpe en stede wil verkondig as die Hoop, die enigste Hoop vir ons wêreld.

Op Sondag 16 September het ek op ’n verhoog by die plaaslike hoërskool gestaan. Langs my was drie leraars van ander kerke: ’n NG-dominee, een van die Gereformeerde Kerk, en ’n pastoor van ’n onafhanklike kerk. Ons het geleentheid gehad om ’n gesamentlike erediens waar te neem waar alvier van ons oor temas van hoop kon preek.

Read more ...

Bewoon, bewerk en bewaar – ons opdrag as rentmeesters van God se skepping

Die wêreld is in September geskape. So sê die oompie op die stoep van die tehuis vir bejaardes vir my terwyl hy stip na die groen belofte van lewe in die nuwe blaartjies van die witstinkhoutboom sit en kyk. Ja, die wêreld is in September geskape. Kan nie anders nie, reken hy, want dit is wanneer daar weer lewe uit die dood van die winter kom.

Of die oompie se teorie nou waar is, daaroor gaan ek my nie uitlaat nie, maar dat September skeppingsmaand in ons kerklike jaar is, dit weet ek. Dat die groen belofte van die lente ons weer herinner aan God se skepping en ons plekkie daarin, is maar alte waar. Daarom het die redaksie besluit om hierdie maand artikels oor die skepping, maar meer spesifiek oor ons verantwoordelikheid as rentmeesters van God se skepping, te plaas.

Read more ...

’n Nuwe begin vir ’n Kerk met ’n nuwe visie

Hierdie maand het Die Hervormer ’n nuwe mashoof. Die rede? Een van die aanbevelings van die konsultante wat die Kerk met raad oor bemarking en ’n nuwe korporatiewe beeld bedien het, was dat die verskillende publikasies en korrespondensie ’n meer eenvormige beeld moet vertoon.

Daarom het ons hierdie maand Die Hervormer en Blitspos se mashoofde verander om in lyn te kom met die nuwe korporatiewe beeld van ons Kerk. Gemeentes sal ook eersdaags briefhoofde kry met hierdie selfde eenvormige beeld. Ek is opgewonde oor die nuwe gesig. My bede is dat die Kerk ook oorwegend positief sal wees. Ons dank aan die grafiese personeel by SENTIK wat die nuwe mashoofde ontwerp het.

Read more ...