Die Hervormer

Die Hervormer

AMPTELIKE MONDSTUK VAN DIE NEDERDUITSCH HERVORMDE KERK VAN AFRIKA

 

Redakteur

Ds Willem Sauer


Subredakteurs
Ds Etienne Fourie
Dr Johan van Staden


Produksieredakteur
Mev Tessa Oppermann


Redaksie
Ds Etienne Fourie
(voorsitter)
Dr Anet Dreyer-Krüger
Dr Elritia le Roux

Ds Elmien Knoetze

Mev Christa Clifton
Dr Wouter van Wyk
(sekretaris: SENTIK)

 

Grafies
 Mev Francis Nel

Mnr Hugo van Niekerk


Administrasie
Mev Sanell van Vuuren


Uitgewer
SENTIK
Nederduitsch Hervormde
Kerk van Afrika
Posbus 2368
PRETORIA
0001
Tel 012 322 8885
Faks 012 322 7906
sentik@nhk.co.za

 

By die Hoofposkantoor as
nuusblad geregistreer
ISSN 0259-949X


Individuele intekening

(gedrukte kopie)
R110 vir 11 uitgawes
R15 per individuele eksemplaar

 

Drukkers

Seriti Printing
Pretoria


Die redaksie aanvaar
verantwoordelikheid vir die
inhoud. Menings deur skrywers
uitgespreek, is egter
nie noodwendig die beleid
of standpunt van die
Hervormde Kerk nie.

Elkeen het 'n stem

My seun, behou die takt en oorleg; moet dit nie uit die oog verloor nie... (Spreuke 3: 21). ’n Moontlike definisie van die woord takt is: Die vermoë om die regte ding te doen of te sê wanneer daar gevaar bestaan dat iemand kwaad of beledig of seergemaak kan word (Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal).

Een van die aangrypendste gedeeltes in die Evangelies is waar Jesus by ’n put met ’n Samaritaanse vrou gesels. Wat hierdie paar verse uit Johannes 4: 1 en verder so merkwaardig maak, is die feit dat mans in daardie tyd nie sommer spontaan met vroue gesels het nie.

Read more ...

2015

Riviere het gedruis, Here, riviere het gedruis, riviere het gedreun, maar hoog bo die geraas van baie waters, hoog bo die golwe van die see, troon die Here in sy koninklike mag (Psalm 93: 3-4).

Tydens ons Desembervakansie het ek opnuut besef hoe uniek elke mens is. Kinders wat in dieselfde huis grootgeword het en aan dieselfde waardes blootgestel is, het elkeen die werklikheid op hul eie persoonlike manier beleef en beskryf. Ons het Oujaarsaand rondom ’n braaivleisvuur oor die komende jaar gesels. Elkeen het onbewustelik ’n lysie gemaak van drome en ideale wat gekoester word. Trouens, elkeen het stelselmatig ’n droomjaar in hul gedagtes laat vorm kry.

Read more ...

Geskep as God se verteenwoordiger

As die son oor my vloer in die môre kom loer
en die dou van my lippe kus,
dan kyk ek net stom met ’n glimlag om
en lê maar weer stil in my rus.
(Uit: Die vlakte van Jan FE Celliers)

Kort voordat ek en my vrou onlangs op ’n Kaapse vakansie vertrek het, het vriende ons helderheid van verstand bevraagteken. Die Kaap in die winter! het een verbaas uitgeroep.  Ten spyte van al die waarskuwings was dit eindelik een van die mees onbevange stukkies vreugde ooit. Ons kon die wonder van ons land se natuurskoon sonder voorwaardes geniet.  Dit in sigself is reeds besonders. Ek kan my kwalik herinner wanneer laas ek iemand sonder  voorwaarde hoor sê het: Ons leef in ’n wonderlike land. Ons hoor veel eerder dat ons in ’n wonderlike land leef, net jammer... Hierop volg ’n rits redes waarom ons stukkie paradys dít waarskynlik nooit in die volste sin van die woord kan wees nie.

Read more ...