Die Hervormer

Die Hervormer

AMPTELIKE MONDSTUK VAN DIE NEDERDUITSCH HERVORMDE KERK VAN AFRIKA

 

Redakteur

Ds Willem Sauer


Subredakteurs
Ds Etienne Fourie
Dr Johan van Staden


Produksieredakteur
Mev Tessa Oppermann


Redaksie
Ds Etienne Fourie
(voorsitter)
Dr Anet Dreyer-Krüger
Dr Elritia le Roux

Ds Elmien Knoetze

Mev Christa Clifton
Dr Wouter van Wyk
(sekretaris: SENTIK)

 

Grafies
 Mev Francis Nel

Mnr Hugo van Niekerk


Administrasie
Mev Sanell van Vuuren


Uitgewer
SENTIK
Nederduitsch Hervormde
Kerk van Afrika
Posbus 2368
PRETORIA
0001
Tel 012 322 8885
Faks 012 322 7906
sentik@nhk.co.za

 

By die Hoofposkantoor as
nuusblad geregistreer
ISSN 0259-949X


Individuele intekening

(gedrukte kopie)
R110 vir 11 uitgawes
R15 per individuele eksemplaar

 

Drukkers

Seriti Printing
Pretoria


Die redaksie aanvaar
verantwoordelikheid vir die
inhoud. Menings deur skrywers
uitgespreek, is egter
nie noodwendig die beleid
of standpunt van die
Hervormde Kerk nie.

Wêreld van konflik – hoop op vrede

Vele individue en groepe het deur die eeue gepoog om ’n vreedsame leefwêreld vir mense daar te stel. Party het politieke stelsels of ideologieë gebruik om hierdie harmonieuse milieu te probeer skep. Ander het weer godsdiens gebruik.

Karl Marx was van mening dat daar deur die geskiedenis altyd konflik tussen verskillende klasse was en dat dit waarskynlik in die toekoms ook so sal wees. Die rede hiervoor is dat diegene wat beheer het diegene wat sonder mag is deurgaans sal oorheers, en laasgenoemde sal altyd afgunstig en krities wees teenoor die maghebbers. Dit sou een van die beweegredes word vir die ideaal van ’n klaslose, sosialistiese bestel waarin almal gelyk kon wees en almal dieselfde behandel kon word. In hierdie stelsel sou daar nie besitters wees nie. Die Staat sou alles besit en sou toesien dat alle onderdane gelyke voordeel uit die stelsel trek. Dit het om verskeie redes gefaal.

Read more ...

God se openbaring

Die hemel getuig van die mag van God,
die uitspansel maak die werk van sy hande bekend.
(Psalm 19: 2)

Mag wat ek sê en wat ek dink tog vir U aanneemlik wees,
Here, my Rots en my Verlosser.
(Psalm 19: 15)

Omgewingsetiek gaan, eenvoudig gestel, oor die sinvolle, simbiotiese verhouding tussen alle lewende organismes op aarde. Dit gaan ook oor die gesonde verhouding tussen mense en die niemenslike wêreld waarin ons leef. Daarteenoor vind ons antroposentriese denke wat weer die niemenslike leefwêreld gewoon sien as ’n instrument om die lewe vir ons makliker te maak. Die bronne en ander wesens op aarde word dus hulpmiddels om die mens as’t ware te dien.

Read more ...

God teenwoordig en in beheer

...en snags sal die maan jou nie kwaad doen nie. (Psalm 121: 6)

Ek het die afgelope wintervakansie die voorreg gesmaak om op die stoepie van ’n vakansiehuis te sit en my te verkyk aan die buitengewone prag van ’n volmaan wat die hemelruim versier. Voor die maan het ’n paar wolkies onheilspellend en langsaam verbygeskuif.

Read more ...

Heerlik gebonde

Eers as die Seun julle vry maak, sal julle werklik vry wees. (Johannes 8: 36)

Leopold Scholtz het in 2005 ’n onderhoud gevoer met die Suid-Afrikaanse filosoof Johan Degenaar. In die onderhoud sê Degenaar: Die sekerhede wat die staat en die kerk as magstrukture in die mense programmeer, moet bevraagteken word – vir my is dit belangrik dat die individu dinge vir homself moet ontdek, en dan moet hy deur die lastige vrae daardie programmering begin ontgroei. Dit is die evolusie van die mens (Die Burger, 11 Maart 2005).

Read more ...

Basaarseisoen

Die sielkundige Carl Jung het 100 jaar gelede reeds geskryf oor die mens se kollektiewe bewussyn. Dit het verwys na die gemoed of gees van ’n groep en die invloed wat dit op ’n individu kan hê.

Indien ons die kollektiewe bewussyn in die Kerk oor die laaste dekade moes beskryf, sou dit dalk met die woordjie oorlewing gedoen kon word. Hierdie oorlewing is nie uniek aan ons eie tyd nie. Dit was nooit vreemd vir gelowiges deur die eeue om onder andere in ’n finansiële  worstelstryd gewikkel te wees nie. Hierdie bewussyn wat in baie mense se gemoed leef, ontlok heelwat negatiewe gevoelens.

Read more ...