Die Hervormer

Die Hervormer

AMPTELIKE MONDSTUK VAN DIE NEDERDUITSCH HERVORMDE KERK VAN AFRIKA

 

Redakteur

Ds Willem Sauer


Subredakteurs
Ds Etienne Fourie
Dr Johan van Staden


Produksieredakteur
Mev Tessa Oppermann


Redaksie
Ds Etienne Fourie
(voorsitter)
Dr Anet Dreyer-Krüger
Dr Elritia le Roux

Ds Elmien Knoetze

Mev Christa Clifton
Dr Wouter van Wyk
(sekretaris: SENTIK)

 

Grafies
 Mev Francis Nel

Mnr Hugo van Niekerk


Administrasie
Mev Sanell van Vuuren


Uitgewer
SENTIK
Nederduitsch Hervormde
Kerk van Afrika
Posbus 2368
PRETORIA
0001
Tel 012 322 8885
Faks 012 322 7906
sentik@nhk.co.za

 

By die Hoofposkantoor as
nuusblad geregistreer
ISSN 0259-949X


Individuele intekening

(gedrukte kopie)
R110 vir 11 uitgawes
R15 per individuele eksemplaar

 

Drukkers

Seriti Printing
Pretoria


Die redaksie aanvaar
verantwoordelikheid vir die
inhoud. Menings deur skrywers
uitgespreek, is egter
nie noodwendig die beleid
of standpunt van die
Hervormde Kerk nie.

Laat elke dag tel

Op ’n bordjie teen die muur van ’n koffiekroegie is ’n aanhaling van die bokser Muhammad Ali geskryf. Dit lees: Moenie die dae tel nie, maar laat elke dag tel...

 

In die onlangse verlede was daar stemme uit die Kerk wat heelwat van statistieke gebruik gemaak het, van krimpende lidmaatgetalle en geboortesyfers. Stemme wat voorspel het hoe lank ons Kerk nog gaan bestaan voor die laaste lig afgeskakel en die laaste deur gesluit sal word. Die probleem is net dat, in plaas van gemeentes motiveer, maak dit mense moedeloos. Ja, dit is ’n feit dat gemeentes krimp, dat gemeentes sukkel om finansieel ’n bestaan te maak. Dalk sal dit ons as Kerk baat om eerder na God en sy Woord te luister en om daar waar die Here elke gemeente geplaas het met ywer die evangelie te verkondig.

Moenie die dae tel nie, maar laat elke dag tel...

Read more ...

Nie op strydwaens en perde nie...

Sommige vertrou op strydwaens en ander op perde, maar óns, ons vertrou op die Naam van die Here ons God. Húlle sal struikel en val, maar óns sal regop en vas bly staan. (Psalm 20: 8 en 9)

Wanneer ek aan Psalm 20 dink, sien ek in my geestesoog ’n linie soldate wat op die vooraand van ’n oorlog paraat en aangevuur is om die vyand aan te vat. Die vyande beskik oor perde en strydwaens en hul wapentuig lyk indrukwekkend. Die soldate maak vrees in die opponente se harte wakker wanneer hulle trots en regop vorentoe staar. ’n Mens kan jou goed indink dat die soldate én hul krygsleier, wat in hierdie geval die koning was, onrustig was oor die stryd wat vir hulle gewag het. Die persoon wat deur die psalm met die koning in gesprek was, het immers verwys na ’n dag van nood. Die digter het gevra dat die Here die koning se hart sal raaksien. Dat die Here sou onthou die koning het alles gedoen wat hy binne sy eie tydsgleuf moes doen om die verhouding met die Here gesond te hou. Die steun waarvoor hy met die oog op die komende oorlog gepleit het, was volgens die digter dus verdienstelik. Die digter van die psalm was so oortuig van die oorwinning wat wag, dat hy as’t ware reeds die vreugdesvaandels sien wapper het.

Read more ...

Die AKV – steeds ’n betroubare vriend

Onlangs het ek saam met ’n groep lidmate op ’n stoomtrein na Cullinan gereis. Tydens ons geselsery op hierdie langerige rit, het ’n hele paar mense verhale van treinry uit die verlede opgediep. Ek het opnuut besef dat elkeen van ons die werklikheid op ’n unieke manier waarneem en onthou.

Iemand het sy Weermagdae en die onsekerheid van die grensoorlog wat op hom en sy kamerade gewag het, met ons gedeel. Hy het vertel van ’n klomp jong seuns wat met vrees in hul gemoed na ’n toekoms sonder waarborg gereis het. ’n Vrou het vertel van ’n keer toe haar oumagrootjie ernstig siek was en sy saam met haar ouma en ma per trein gaan besoek aflê het. Nog ’n persoon het met heimwee teruggedink aan ’n maandelikse uitstappie na ’n familielid wat op ’n buurdorp gewoon het. Haar pa het haar en haar sussie een maal per maand stasie toe geneem vir hierdie besoek.

Read more ...

Ons unieke erfenis

2 David BarnardOns as Hervormers het soms moeite om ons uniekheid te midde van ons verskeidenheid en ons unieke manier van aanbid te verwoord, maar ons kan dit tog aanvoel. Dit gebeur onopsigtelik met die meeste van ons.

Tydens ’n hospitaalbesoek aan die Wes-Rand ’n klompie jare gelede het ek, soos dikwels in die verlede, hardop vir ál die pasiënte in die betrokke saal gebid. Nadat ek by die saal uitgestap het, het ek ’n jongman gewaar wat in die gang vir my gewag het. Jy is ’n Hervormde dominee, nè? groet hy my. Ek vra toe hoe hy dit kon weet. Die manier waarop jy bid. Dit blyk toe dat dit ’n jong kollega was met wie ek nog nie vantevore kennis gemaak het nie.

Dit het my laat besef dat daar iewers tydens my studiejare of deur jare se betrokkenheid by ons Kerk ’n klomp dinge vasgesteek en ingebed geraak het sonder dat ek dit doelbewus aangeleer het of dat dit bewustelik in my menswees geprogrammeer is.

Read more ...

Soos hy draai...

Ek gebruik graag die geleentheid om die redakteur van Die Hervormer, ds David Barnard, asook die res van die redaksie en personeel te bedank vir hul toewyding om elke maand vir die Kerk ’n tydskrif van gehalte te lewer. Dit is eersdaags weer Algemene Kerkvergadering, na afloop waarvan die redaksie nuut saamgestel word. Sommige lede tree uit en nuwes word benoem, en ons vertrou dat Die Hervormer sy trotse tradisie van uitnemendheid sal voortsit.

Struktuur en verandering

Sedert die vorige AKV is weggedoen met die struktuur van rade. Dit het ’n bestuursmodel verteenwoordig waar mindere vergaderings gerapporteer het aan meerdere vergaderings. Opsig en toesig is uitgeoefen aan die hand van gegewens in die verslae. Die sisteem het goed gewerk. Daar was orde, die Kerk het gegroei en daar was voldoen­de finansies om barmhartigheidsprojekte soos ouetehuise en kinderhuise op sinodale vlak suksesvol te bedryf. Die rade het vergader en het uitstekende werk gelewer wat vir die Kerk voordelig was.

Read more ...