Die Hervormer

Die Hervormer

AMPTELIKE MONDSTUK VAN DIE NEDERDUITSCH HERVORMDE KERK VAN AFRIKA

 

Redakteur

Ds Willem Sauer


Subredakteurs
Ds Etienne Fourie
Dr Johan van Staden


Produksieredakteur
Mev Tessa Oppermann


Redaksie
Ds Etienne Fourie
(voorsitter)
Dr Anet Dreyer-Krüger
Dr Elritia le Roux

Ds Elmien Knoetze

Mev Christa Clifton
Dr Wouter van Wyk
(sekretaris: SENTIK)

 

Grafies
 Mev Francis Nel

Mnr Hugo van Niekerk


Administrasie
Mev Sanell van Vuuren


Uitgewer
SENTIK
Nederduitsch Hervormde
Kerk van Afrika
Posbus 2368
PRETORIA
0001
Tel 012 322 8885
Faks 012 322 7906
sentik@nhk.co.za

 

By die Hoofposkantoor as
nuusblad geregistreer
ISSN 0259-949X


Individuele intekening

(gedrukte kopie)
R110 vir 11 uitgawes
R15 per individuele eksemplaar

 

Drukkers

Seriti Printing
Pretoria


Die redaksie aanvaar
verantwoordelikheid vir die
inhoud. Menings deur skrywers
uitgespreek, is egter
nie noodwendig die beleid
of standpunt van die
Hervormde Kerk nie.

Hoekom nie ek nie?

 

Ons leef in ’n wêreld waar alles oor die eie ek gaan. Daarom vra ons gereeld: Hoekom ek? Hoekom moet ek ongelukkig wees? Hoekom ek? Hoekom ek? Ja, altyd hoekom ek?

 

Op die voorblad berig ons oor prof Jürgen Moltmann en die feit dat ’n eredoktorsgraad deur die Universiteit van Pretoria as deel van die Fakulteit Teologie se eeufeesvieringe aan hom toegeken is. Die Fakulteit het besluit om prof Moltmann so te vereer omdat hulle voel dat hy die waardes en uitnemendheid van die Fakulteit beliggaam. Hy is, op 91, bekend as die beroemdste lewende teoloog vandag. Verder het sy teologie vormende invloed regoor die wêreld en staan van sy boeke op die rakke van baie Hervormde predikante.

Read more ...

Sien mekaar raak

Ek kyk deur die oop voordeur van die gesin by wie ek huisbesoek moet doen. Die gesin sit almal in die leefvertrek. Die TV is aan op die een of ander kanaal waar ’n sepie die wel en wee van kammamense met kammalewens uitbeeld.

Niemand kyk egter na die TV nie, hulle sien ook nie vir my en die ouderling wat by die voordeur staan nie, want elkeen van hulle is in hul eie klein wêreldjies op skermpies in hul hande vasgevang. Hulle sit langs mekaar, maar praat nie. Hulle is in een vertrek, maar in verskillende wêrelde. Hulle is elkeen vasgevang in sy/haar eie kammawêreld. Hulle ly aan een van die mees akute verslawings van ons tyd – verslawing aan sosiale media en selfoonskermpies.

In hierdie uitgawe kry die Algemene Diakensvergadering die geleentheid om hul jaartema vir 2017 bekend te stel. Die tema is verslawing. Maar verslawing het baie gesigte. Party mense is aan chemiese middels en dwelmmiddels verslaaf, ander aan dobbel, ander aan sosiale media, of wat ook al. Wat egter ’n hartseer feit is, is dat daar baie mense in die wêreld is wat vasgevang is in die een of ander vorm van verslawing – ook kerkmense, die een wat langs jou in die kerkbanke sit, die een wat jou huis, jou kamer met jou deel. En die verslaafde is nie noodwendig ’n opstandige tiener nie, baie maal is dit juis die oupa of oumagrootjie wat vandag die een is wat nie sonder drank, pille, dobbel of iets anders kan klaarkom nie.

Read more ...

Die Kerkkantoor se geboue is verkoop!

Ja, werklik, die geboue is verkoop, die personeel moet trek – trouens, die eerstes het reeds getrek. Dr Wouter van Wyk skryf in die voorbladartikel dat die koopsom by die prokureur inbetaal is, die groot trek kom.

Die verkoop van die geboue is goeie nuus, want die instandhouding van die geboue het duurder en duurder geraak. Vir die mense wat daar werk en dié wat gereeld daar kom, het dit ook gevaarliker geraak. Die middestad se samestelling en karakter is eenvoudig anders as toe die geboue in gebruik geneem is. En tog is dit ook hartseer, want wanneer ’n mens van die Kerkkantoor gepraat het, het baie lidmate geweet waar dit is, hoe dit lyk. Dit was die hart, die adres van ons Kerk. ’n Hoofstuk in ons geskiedenis kom tot ’n einde!

Read more ...

Laat elke dag tel

Op ’n bordjie teen die muur van ’n koffiekroegie is ’n aanhaling van die bokser Muhammad Ali geskryf. Dit lees: Moenie die dae tel nie, maar laat elke dag tel...

 

In die onlangse verlede was daar stemme uit die Kerk wat heelwat van statistieke gebruik gemaak het, van krimpende lidmaatgetalle en geboortesyfers. Stemme wat voorspel het hoe lank ons Kerk nog gaan bestaan voor die laaste lig afgeskakel en die laaste deur gesluit sal word. Die probleem is net dat, in plaas van gemeentes motiveer, maak dit mense moedeloos. Ja, dit is ’n feit dat gemeentes krimp, dat gemeentes sukkel om finansieel ’n bestaan te maak. Dalk sal dit ons as Kerk baat om eerder na God en sy Woord te luister en om daar waar die Here elke gemeente geplaas het met ywer die evangelie te verkondig.

Moenie die dae tel nie, maar laat elke dag tel...

Read more ...

Nie op strydwaens en perde nie...

Sommige vertrou op strydwaens en ander op perde, maar óns, ons vertrou op die Naam van die Here ons God. Húlle sal struikel en val, maar óns sal regop en vas bly staan. (Psalm 20: 8 en 9)

Wanneer ek aan Psalm 20 dink, sien ek in my geestesoog ’n linie soldate wat op die vooraand van ’n oorlog paraat en aangevuur is om die vyand aan te vat. Die vyande beskik oor perde en strydwaens en hul wapentuig lyk indrukwekkend. Die soldate maak vrees in die opponente se harte wakker wanneer hulle trots en regop vorentoe staar. ’n Mens kan jou goed indink dat die soldate én hul krygsleier, wat in hierdie geval die koning was, onrustig was oor die stryd wat vir hulle gewag het. Die persoon wat deur die psalm met die koning in gesprek was, het immers verwys na ’n dag van nood. Die digter het gevra dat die Here die koning se hart sal raaksien. Dat die Here sou onthou die koning het alles gedoen wat hy binne sy eie tydsgleuf moes doen om die verhouding met die Here gesond te hou. Die steun waarvoor hy met die oog op die komende oorlog gepleit het, was volgens die digter dus verdienstelik. Die digter van die psalm was so oortuig van die oorwinning wat wag, dat hy as’t ware reeds die vreugdesvaandels sien wapper het.

Read more ...