Die Hervormer

Die Hervormer

AMPTELIKE MONDSTUK VAN DIE NEDERDUITSCH HERVORMDE KERK VAN AFRIKA

 

Redakteur

Ds Willem Sauer


Subredakteurs
Ds Etienne Fourie
Dr Johan van Staden


Produksieredakteur
Mev Tessa Oppermann


Redaksie
Ds Etienne Fourie
(voorsitter)
Dr Anet Dreyer-Krüger
Dr Elritia le Roux

Ds Elmien Knoetze

Mev Christa Clifton
Dr Wouter van Wyk
(sekretaris: SENTIK)

 

Grafies
 Mev Francis Nel

Mnr Hugo van Niekerk


Administrasie
Mev Sanell van Vuuren


Uitgewer
SENTIK
Nederduitsch Hervormde
Kerk van Afrika
Posbus 2368
PRETORIA
0001
Tel 012 322 8885
Faks 012 322 7906
sentik@nhk.co.za

 

By die Hoofposkantoor as
nuusblad geregistreer
ISSN 0259-949X


Individuele intekening

(gedrukte kopie)
R110 vir 11 uitgawes
R15 per individuele eksemplaar

 

Drukkers

Seriti Printing
Pretoria


Die redaksie aanvaar
verantwoordelikheid vir die
inhoud. Menings deur skrywers
uitgespreek, is egter
nie noodwendig die beleid
of standpunt van die
Hervormde Kerk nie.

Regte impliseer pligte en verantwoordelikhede

In hierdie uitgawe vra Die Hervormer die vraag na regte. Het ons as Christene regte of net voorregte?

In die twee puik artikels van Wiets Botes, voorsitter van die Waterbergse Sakekamer, en ds Etienne Fourie wys die skrywers ons op die regte wat ons as burgers het. Mnr Botes skryf vanuit die agtergrond van ’n gemeenskap se verenigde pogings om die kragreus Eskom te stuit in hul poging om die dorp se krag af te skakel. Ds Fourie skryf oor die Christen se regte teen die agtergrond van die Handves van Regte, soos vervat in hoofstuk 2 van die Grondwet van Suid- Afrika.

Regte en Christene word gewoonlik nie in een sin gebruik nie. Dit is iets wat vir ons vreemd klink, ons is tog grootgemaak met die idee dat ’n Christen net voorregte het en geen regte nie. Daarom klink en voel dit vir ons as Christene nie reg wanneer daar in ons tyd gepraat word van ons regte as landsburgers en dat ons ook op ons regte aanspraak moet maak nie.

’n Paar maande gelede, toe dit in my tuisdorp Modimolle (Nylstroom) aan die lig gekom het dat ons krag afgeskakel gaan word, is ’n gemeenskapsvergadering gehou. Ek is gevra om die vergadering te open. By die geleentheid lees ek toe uit Jeremia 29. Die meeste mense ken die baie bekende beloftes van Jeremia 29: 11-14, van voorspoed en nie teëspoed nie, van ’n toekoms, ’n verwagting, van verhoorde gebede en God wat sy wil aan ons sal bekendmaak. By die geleentheid begin ek egter by die begin van die hoofstuk. Die Here sê vir die volk in ballingskap: So sê Ek, die Here die Almagtige, die God van Israel, vir al die ballinge wat Ek uit Jerusalem in ballingskap na Babel toe weggevoer het:  Bou vir julle huise en bewoon dit, lê tuine aan en eet die opbrengs daarvan,  trou en bring kinders in die wêreld, en laat hulle trou en kinders in die wêreld bring. Julle moet daar in Babel baie word, nie min nie.  Bevorder die belange van die stad waarheen Ek julle in ballingskap weggevoer het, bid tot My vir daardie stad, want sy belange is ook julle belange (Jer 29: 4-7).

Die klem van die opening het gelê in vers 7: Bevorder die belange van die stad waarheen Ek julle in ballingskap weggevoer het, bid tot My vir daardie stad, want sy belange is ook julle belange.

Baie van ons kerkmense en volksgenote voel dalk soos ballinge, mense wat ontmagtig is. Polities voel baie dat daar nie hoop is nie, dat alles elke dag agteruitgaan. Die gevolg is dat ons daarin slaag om in ’n koor te kla. By die werk, die kerk, op die markplein, hoor ons telkens hoe sleg alles gaan. Almal kry die skuld vir die posisie waarin ons is. Tipies, soos Eva wat die slang en Adam wat die Here die skuld gee...

En dan is daar sprankies hoop van ’n gemeenskap wat hande vat. Van mense wat verby die grense wat verskillende kerke en politieke groeperinge getrek het, hande vat en saamwerk. Want sien, ons as kerkmense, ons as landsburgers, moet onthou dat ook ons die belange van die stad, lees dorp, lees plek waar jy woon, op die hart moet dra. Dat ek en jy ons deel moet doen, want die belange van die plek waar jy jou bevind, is ook JOU BELANGE.

En wanneer ’n mens hierna kyk deur die bril wat Jeremia 29 vir ons bied, besef ons dat ons ook op ons regte mag aanspraak maak. Maar nooit ooit mag ons vergeet nie dat ons regte ook pligte en verantwoordelikhede tot gevolg het. Die vraag wat elkeen van ons moet vra, is of ek en jy bereid is om ook ons verantwoordelikheid te aanvaar en mee te werk aan die oplossing, eerder as om net te kla oor alles wat verkeerd is.

In hierdie uitgawe kyk ds Dawie Jacobs van Coligny ’n jaar na die opstande wat hul rustige plattelandse dorpie in die nuus geplaas het, terug oor wat verander het in hierdie jaar.

Op die middelblad gee drr Christo Pretorius en André Ungerer hul perspektiewe op die verkoop van Gemeente Pretoria se kerkgebou in Du Toitstraat. My versoek aan dr Pretorius was om suiwer histories na die verkoop te kyk. Die Hervormer wil ons meegevoel met die gemeente betuig wat in ’n tyd van rou verkeer, en hulle Gods seën toebid vir die toekoms.

Ook wens Die Hervormer Gemeente Bethal geluk met 100 geseënde jare wat hulle kon vier.

Onthou, regte impliseer pligte en verantwoordelikhede. Mag ons as lidmate van hierdie Kerk, vir wie ek lief is, as verantwoordelike kinders van God meewerk om die belange van ons blyplekke te beskerm, want dié belange is ook ons belange...