Die Hervormer

Die Hervormer

AMPTELIKE MONDSTUK VAN DIE NEDERDUITSCH HERVORMDE KERK VAN AFRIKA

 

Redakteur

Ds Willem Sauer


Subredakteurs
Ds Etienne Fourie
Dr Johan van Staden


Produksieredakteur
Mev Tessa Oppermann


Redaksie
Ds Etienne Fourie
(voorsitter)
Dr Anet Dreyer-Krüger
Dr Elritia le Roux

Ds Elmien Knoetze

Mev Christa Clifton
Dr Wouter van Wyk
(sekretaris: SENTIK)

 

Grafies
 Mev Francis Nel

Mnr Hugo van Niekerk


Administrasie
Mev Sanell van Vuuren


Uitgewer
SENTIK
Nederduitsch Hervormde
Kerk van Afrika
Posbus 2368
PRETORIA
0001
Tel 012 322 8885
Faks 012 322 7906
sentik@nhk.co.za

 

By die Hoofposkantoor as
nuusblad geregistreer
ISSN 0259-949X


Individuele intekening

(gedrukte kopie)
R110 vir 11 uitgawes
R15 per individuele eksemplaar

 

Drukkers

Seriti Printing
Pretoria


Die redaksie aanvaar
verantwoordelikheid vir die
inhoud. Menings deur skrywers
uitgespreek, is egter
nie noodwendig die beleid
of standpunt van die
Hervormde Kerk nie.

Bewoon, bewerk en bewaar – ons opdrag as rentmeesters van God se skepping

Die wêreld is in September geskape. So sê die oompie op die stoep van die tehuis vir bejaardes vir my terwyl hy stip na die groen belofte van lewe in die nuwe blaartjies van die witstinkhoutboom sit en kyk. Ja, die wêreld is in September geskape. Kan nie anders nie, reken hy, want dit is wanneer daar weer lewe uit die dood van die winter kom.

Of die oompie se teorie nou waar is, daaroor gaan ek my nie uitlaat nie, maar dat September skeppingsmaand in ons kerklike jaar is, dit weet ek. Dat die groen belofte van die lente ons weer herinner aan God se skepping en ons plekkie daarin, is maar alte waar. Daarom het die redaksie besluit om hierdie maand artikels oor die skepping, maar meer spesifiek oor ons verantwoordelikheid as rentmeesters van God se skepping, te plaas.

Read more ...

’n Nuwe begin vir ’n Kerk met ’n nuwe visie

Hierdie maand het Die Hervormer ’n nuwe mashoof. Die rede? Een van die aanbevelings van die konsultante wat die Kerk met raad oor bemarking en ’n nuwe korporatiewe beeld bedien het, was dat die verskillende publikasies en korrespondensie ’n meer eenvormige beeld moet vertoon.

Daarom het ons hierdie maand Die Hervormer en Blitspos se mashoofde verander om in lyn te kom met die nuwe korporatiewe beeld van ons Kerk. Gemeentes sal ook eersdaags briefhoofde kry met hierdie selfde eenvormige beeld. Ek is opgewonde oor die nuwe gesig. My bede is dat die Kerk ook oorwegend positief sal wees. Ons dank aan die grafiese personeel by SENTIK wat die nuwe mashoofde ontwerp het.

Read more ...

Regte impliseer pligte en verantwoordelikhede

In hierdie uitgawe vra Die Hervormer die vraag na regte. Het ons as Christene regte of net voorregte?

In die twee puik artikels van Wiets Botes, voorsitter van die Waterbergse Sakekamer, en ds Etienne Fourie wys die skrywers ons op die regte wat ons as burgers het. Mnr Botes skryf vanuit die agtergrond van ’n gemeenskap se verenigde pogings om die kragreus Eskom te stuit in hul poging om die dorp se krag af te skakel. Ds Fourie skryf oor die Christen se regte teen die agtergrond van die Handves van Regte, soos vervat in hoofstuk 2 van die Grondwet van Suid- Afrika.

Read more ...

Deurdagte verandering

Oom Gert van Staden van Gemeente Groot Marico vertel my dat ds At Mc Donald blykbaar destyds tydens ’n kerkraadsvergadering in Zeerust gesê het dat nie alle nuwe goed sleg is nie, maar dat alle ou goed ook nie noodwendig reg is nie.

In hierdie wêreld waarin ons leef, word ons gekonfronteer met ’n ondenkbare pas van verandering, en is dit dalk goed om ag te slaan op die wyse dominee se woorde. My kinders kan byvoorbeeld hulself nie indink dat ek en hul ma vir mekaar briewe geskryf het wat gepos is en eers dae later afgelewer is nie. In hierdie veranderende wêreld waar, soos dr Wouter van Wyk dit stel, jy ’n e-pos na bykans enige plek in die wêreld kan stuur en dit feitlik dadelik daar afgelewer word, staan die kerk voor nuwe uitdagings.

Read more ...

Breek die stilte, breek die siklus

Hierdie uitgawe van Die Hervormer word grotendeels gewy aan die saak van geweld teen vroue, kinders en helaas ook mans. Ja, ook mans loop soms deur...

Ek ry elke dag verby die huis waarin Ina Bonnette gemartel en liggaamlik en psigies deur haar vorige man en sy handlangers verniel is. Die huis waarin hy haar seun koelbloedig doodgeskiet het. Die huis is in dieselfde woonbuurt as dié waarin ek en Elize en die kinders woon. ’n Woonbuurt waarin hoofsaaklik middelklasmense en pensioenarisse, meestal kerkmense, woon. Dit is ’n rustige woonbuurt waarin my seun en sy maats nog in die straat bal skop en vry en veilig met hul fietse ry. ’n Woonbuurt waarin mense vroeg in die oggend en teen sononder nog draf en stap.

Read more ...