Die Hervormer

‘n Pinkster in die winter

Die Gees staan ons ook in ons swakheid by: ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versugtinge wat nie met woorde gesê word nie. (Romeine 8: 26)

Lees Romeine 8: 26-28

Dit is winter! Buite het al die bome se blare afgeval en dit is koud. In die kerk geniet ons egter die warmte van Pinkster, die tyd waarin ons in die kerklike jaar op die werk van die Heilige Gees in die lewe van Christene fokus. Hierdie werk behels dat die Here deur sy Gees Christene begenadig met gawes, wat ons spesiaal maak, sodat ons spesiaal vir die Here kan leef. Ook ontvang ons die vrug van die Gees (Gal 5: 22 en 23), en daardeur kan Christus as lig vir die wêreld deur ons lewens sigbaar word.

Read more ...

Dit is die Here!

Simon Petrus sê toe vir hulle: “Ek gaan visvang.” “Ons gaan ook saam met jou,” sê hulle vir hom. Hulle het gegaan en in die skuit geklim, maar daardie nag het hulle niks gevang nie. (Johannes 21: 3)

Lees Johannes 21: 1-19

In die onsekerheid waarin die dissipels hulle bevind in die dae direk na die opstanding van Jesus, val hulle terug op hul gewoontes van vroeër. Die bekende dinge van vroeër het nou weer ’n veilige wegkruipplek vir ’n onseker gemoed geword, ’n stukkie vastigheid terwyl soveel ander dinge om hulle onseker was.

Read more ...

Waar lê ons hoop?

Nou het ons ’n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word (1 Petrus 1: 3-4)

Lees 1 Petrus 1: 3-9

Ons samelewing is geneig om teen Christene te diskrimineer. Uitsprake deur mense en owerhede verontreg Christengelowiges, hier en reg oor die wêreld.

Read more ...

Stilte in die Lydenstyd

As daar ’n remedie vir die tuimelende moderne wêreld voorgeskryf kon word, sou dit stilte moes wees (Søren Kierkegaard)

Die Here Jesus se sewe kruiswoorde is die kulminasie van alles wat die voorafgaande ure met Hom gebeur het: die laaste aandete saam met die dissipels en die heenwysing na verraad; die alleen- en angstige ure in Getsemane, met sy dissipels wat drie keer aan die slaap raak; Judas se bitter soen en die vernederende arrestasie deur die tempelwag; die gebeure in die verhoorhof voor die Romeinse konsul, Pontius Pilatus; die wete dat die dissipel vir wie Hy die bynaam Rots gegee het, Hom drie keer in die steek gelaat het, met die haan se kraai kort daarna; die rondstuur tussen die konsul en Herodes en die wete dat die twee kwaaivriende oor sy lot “vriende” sou word; die eienaardige verhoor onder bedenklike regsleiding; die keuse vir Jesus Barabbas; die oorlewering aan die Romeinse teregstellingsoldate; die flagellum (sweep) wat deur sy rug kloof; die kroon van gevlegte doringtakke, hard en skerp genoeg dat dit deur sy skedel gedring het; die vernedering om in die openbaar kaal uitgetrek en op gespoeg te word; die spot, koggelry en sarkasme, nie minder snydend as die fisiese sweepslae nie; die INRI-hekelry oor sy “koningskap”, hoewel Hy tog altyd benadruk het: My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie.

Read more ...

Wees my getuies na alle mense

...julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld (Handelinge 1: 8)

Lees Handelinge 1: 1-11

Reeds voor sy hemelvaart gee Jesus deur die Heilige Gees aan die apostels bevele oor hul verantwoordelikheid vir wanneer Hy van hulle af sou weggaan. Hierdie gawe van die Heilige Gees is onlosmaaklik verbind aan getuie wees; sending; kerstening – in Jerusalem, onder eie volksgenote, maar ook in Judea, Samaria, die uithoeke van die wêreld. Buitekerklikes, Jode, Moslems, aanhangers van ander godsdienste...

Read more ...