Die Hervormer

Uit die Woord

Geloof en genade

God was genadig teenoor my omdat ek in my ongeloof nie geweet het wat ek doen nie. Ons Here het my oorlaai met sy genade en met geloof en liefde wat ons deel is in Christus Jesus (1 Tim 1: 13-14).

Read more ...

Leef jou geloof na binne, na buite en anders

Aan Hom wat vir ewig Koning is, die onverganklike, onsienlike, enigste God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid! Amen. (1 Timoteus 1: 17)

Lees 1 Timoteus 1: 1-17

Ek wonder soms of ons regtig dink oor die rol wat geloof in ons lewens behoort te speel en watter rol dit regtig speel. In ’n wêreld wat al hoe meer ongeërg raak oor geloofsdinge, behoort ons baie diep hieroor na te dink en seker te maak dat ons erns maak met ons geloof, met Bybelkennis en met gebed, want dit is die dinge wat aan ons lewens dieper betekenis gee.

Read more ...

Wag op God

Die volk wat in donkerte geleef het, het ’n groot lig gesien, oor dié wat in die donker land was, het ’n lig geskyn. (Jesaja 9: 1)

Lees Jesaja 8: 23 – 9: 16; Lukas 1: 26-38

Die laaste vier Sondae voor Kersfees noem ons Advent. Advent beteken Wag op God. Om te wag op God is nie om verwar te word met slegtigheid, luiheid, nie bereid om te werk nie. Dit het te doen met God wat beloftes maak en mense wat doelgerig wag op God om sy beloftes waar te maak.

Read more ...

Uit die Woord

Lukas 1: 28-32 en 38

Toe die engel by haar kom, sê hy: “Ek groet jou, begenadigde! Die Here is by jou.”

Sy was verbysterd oor die woorde en het gewonder wat die begroeting tog kon beteken. Die engel sê toe vir haar: “Moenie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en ’n seun in die wêreld bring, en jy moet Hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die Seun van die Allerhoogste genoem word.”

Maria sê toe: “Ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat u gesê het.”

Read more ...

Gered uit genade

Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie; dit is ’n gawe van God. (Efesiërs 2: 8)

Lees Efesiërs 2: 1-10

Dit is so menslik om soms, as jy desperaat is, sekere impulsiewe beloftes af te lê. ’n Oom vertel my hy was eenkeer so desperaat omdat dit nie gereën het nie dat hy ’n belofte aan God gemaak het: Here, as U vir ons reën stuur, belowe ek om die helfte van my oes vir die kerk te gee. So het ons almal al sekerlik gedoen: As U dít vir my doen Here, sal ek dát vir U doen.

Read more ...