Die Hervormer

God sorg van nuwejaar tot oujaar

Dit is ’n land waarvoor die Here jou God sorg: van nuwejaarsdag af tot oujaarsdag toe hou Hy ononderbroke sy oog daaroor. (Deuteronomium 11: 12)

Lees Deuteronomium 11: 1-21

Waar is die land van melk en heuning? ’n Land van oorvloed, geen oorlog, geen magsvergrype, geen kommer? Die sanger Bok van Blerk vat iets van die hoop maar ook die siniese verdwaasdheid vas in die lied Land van melk en heuning. Hy sing: Elke keer as die wolke dreun, val die reën op die grond net vir ons geleen, voel jy weer soos ’n spook, want jy staan alleen in die land van melk en heuning.

Read more ...

Uit die Woord

Milde seën

As julle gehoorsaam is, sal julle baie lank bly woon in die land wat die Here met ’n eed beloof het om aan julle voorvaders en hulle nageslag te gee. Dit is ’n land wat oorloop van melk en heuning. Die land wat julle in besit gaan neem, is nie soos Egipte waar julle vandaan kom nie, waar julle julle saad gesaai het en wat julle dan met baie moeite natgelei het asof dit ’n groentetuin is. Die land wat julle in besit gaan neem, is ’n land met berge en vlaktes en word nat gemaak met reënwater. Dit is ’n land waarvoor die Here jou God sorg: van nuwejaarsdag af tot oujaarsdag toe hou Hy ononderbroke sy oog daaroor.

Read more ...

Maak die Kersevangelie enige verskil?

Gelukkig is elkeen wat nie aan My begin twyfel nie (NAV Lukas 7: 23); [wat nie aan My aanstoot neem nie – Direkte Vertaling]

Lees Lukas 7: 17-23

 Het Jesus se koms na hierdie wêreld op niks uitgeloop nie, was dit ’n mislukking? Dit was klaarblyklik wat in Johannes die Doper se gemoed as worsteling rondgerol is. Dit was nie ’n vraag uit ongeloof nie. Inteendeel, dit het voortgevloei uit sy diep en ernstige gedagtes oor godsdiens en oor hoe God se gestuurde Een sake in die wêreld moes kom regruk. Hy het gedink die Een sou kom as regter wat met vuur doop; met ’n skop in sy hand die dorsvloer kom skoonmaak en die kaf met onblusbare vuur verbrand; die vernietigende byl wees om onvrugbare bome uit te kap!

Read more ...

Uit die Woord

En Jesus sê:

Gaan vertel vir Johannes wat julle gesien en gehoor het: blindes sien, lammes loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek, aan armes word die evangelie verkondig. En gelukkig is die man wat nie aan My begin twyfel nie. (Lukas 7: 22-23)

Read more ...

Uit die Woord

’n Pelgrimslied 

Uit die dieptes roep ek na U, Here, luister tog na my, Here, hoor tog my hulpgeroep. As U ons sondes in aanmerking sou neem, Here, wie sou dan nog bestaan? Maar by U is daar vergifnis: daarom word U steeds gedien. Ek stel my vertroue in die Here, ek vertrou op Hom, ek wag op die vervulling van sy woord. Ek wag op die Here meer as wat die wagte op die môre wag, wagte op die môre. Wag op die Here, Israel, want by die Here is daar troue liefde, by Hom is die verlossing seker. Hy alleen sal Israel verlos van al sy sondes. (Psalm 130: 1-8)

Read more ...