Die Hervormer

’n Nuwe vooruitsig, ’n nuwe toekoms

Hierdie woorde van die Here moet julle lewe vul. Julle moet dit as herinneringsteken vasbind aan julle hande en dit moet ’n merk op julle voorkoppe wees. (Deuteronomium 11: 18)

Lees Deuteronomium 11: 1-18

As pelgrims, is ons as gelowiges onderweg na die heerlikheid. Op hierdie weg is dit onvermydelik dat ons sal stilstaan by bepaalde momente. Die afsluiting van dit wat was en die hoopvolle vooruitsig op dit wat kom, is so ’n moment.

Die verbondsvolk is by so ’n moment in die heilsgeskiedenis, waar hulle op die punt staan om die beloofde land binne te gaan. Tot op hierdie oomblik kan hulle getuig hoe die Gans Andere God met hulle bemoeienis gemaak het. In sy heilsryke genade het Hy hulle gered en bevry. Die woestyntog was verder tekenend van God se nabyheid, sy voorsienigheid en sy beskikking. In sy soewereine genade het die volk dag vir dag, jaar vir jaar, die teenwoordigheid van God in hul midde beleef. Die woestyntog is nou bykans verby, en daar wag en wink nou ’n nuwe seisoen. Die vervulling van die belofte, die beloofde land, wag.

Moses, die dienaar van God, het sy volk gelei tot hier. Nou is daar ’n dringende oproep tot gehoorsaamheid. Gedurende hul omswerwinge in die woestyn het God sy volk onderrig. Hulle het sy magtige wonderdade so ongeteld beleef. God het hulle op ’n besondere wyse tot hier gebring, en Hy het hulle versorg soos ’n vader sy kind. Hierdie goedheid, gunsbewys en genade van God sal hulle egter verbeur as hulle nie in die land van belofte in gehoorsaamheid volhard nie. Ongehoorsaamheid aan God sal die toorn van God laat ontvlam.

God eis volkome gehoorsaamheid aan sy woord en wet. Sy bepalinge moet hul hele lewe vul, en hulle moet ook hul kinders onderrig in die waarheid.

Die nuwe seisoen, die nuwe vooruitsig, eis gehoorsaamheid en navolging. Hulle kan die onbekende betree in die sekerheid dat God nog altyd met hulle was. 

Met die wisseling van die jaar het ons as pelgrims ook so ’n moment van nadenke beleef. God wat kragtens sy genade nog altyd met ons was, is steeds met ons. Met sy nabyheid begelei Hy ons in ons op weg wees na die heerlikheid.

In Christus Jesus het Hy ons in hierdie op weg wees vooruitgegaan. En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld (Matt 28: 20). Die gelowiges wat Christus in gehoorsaamheid en in volle geloofsvertroue volg, mag uitsien na die onbekende toekoms.

Met 2019 steeds in sy kinderskoene, kan ook ons terugkyk en getuig van God se genade, ontferming en liefde. Van die wieg tot nou, het Hy in Vaderarms ons omvou. Mag ons in gehoorsaamheid, in geloofsekerheid, hoopvol op die pelgrimstog volhard, gedagtig aan die woorde in Deuteronomium 11: 12: ...van nuwejaarsdag af tot oujaarsdag toe hou Hy ononderbroke sy oog oor ons.