Die Hervormer

Ons Koning regeer

Dit het gebeur sodat die uitspraak van die profeet vervul sou word: Sê vir Sion: Kyk, jou Koning kom na jou toe; Hy is nederig en Hy ry op ’n donkie, op die vul van ’n pakdier. (Matteus 21: 4)

Lees in die Ou Testament Sagaria 9: 9-10 en in die Nuwe Testament Matteus 21: 1-11

Bely ons Jesus as Koning? Die beeld van ’n koning is vir sommige van ons ’n veraf beeld, een wat ons koppel aan vrees en magsmisbruik. Ons verbind dit selde aan leierskap en lof. Ons is bekend met die gebruik in Engeland, wat sowel ’n grondwetlike koning as ’n premier het. Die koningin is slegs die skynhoof. Die premier is die een wat die politieke besluite van die volk tot uitvoer moet bring.

Read more ...

Uit die Woord

Mý Koning!

Jubel, Sion! Juig, Jerusalem! Jou koning sal na jou toe kom. Hy is regverdig en hy is ’n oorwinnaar, hy is nederig en hy ry op ’n donkie, op die hingsvul van ’n donkie.

Ek sal die strydwaens van Efraim vernietig, die perde uit Jerusalem uitroei. Die pyl en boog waarmee oorlog gemaak word, sal gebreek word. Die koning sal vrede vir die nasies afkondig en hy sal regeer van see tot see, van die Eufraat af tot in die uithoeke van die aarde. (Sagaria 9: 9-10)

Read more ...

’n Nuwe vooruitsig, ’n nuwe toekoms

Hierdie woorde van die Here moet julle lewe vul. Julle moet dit as herinneringsteken vasbind aan julle hande en dit moet ’n merk op julle voorkoppe wees. (Deuteronomium 11: 18)

Lees Deuteronomium 11: 1-18

As pelgrims, is ons as gelowiges onderweg na die heerlikheid. Op hierdie weg is dit onvermydelik dat ons sal stilstaan by bepaalde momente. Die afsluiting van dit wat was en die hoopvolle vooruitsig op dit wat kom, is so ’n moment.

Read more ...

Uit die Woord

In gehoorsaamheid

Hierdie woorde van die Here moet julle lewe vul. Julle moet dit as herinneringsteken vasbind aan julle hande en dit moet ’n merk op julle voorkoppe wees. Leer dit vir jou kinders deur met hulle daaroor te praat as jy in jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan. Skryf dit op jou deurkosyne en op jou stadspoorte. Dan sal julle en julle nageslag lank, ja, so lank as die hemel en aarde sal bestaan, bly woon in die land wat die Here met ’n eed beloof het om aan julle voorvaders te gee.

Read more ...

God sorg van nuwejaar tot oujaar

Dit is ’n land waarvoor die Here jou God sorg: van nuwejaarsdag af tot oujaarsdag toe hou Hy ononderbroke sy oog daaroor. (Deuteronomium 11: 12)

Lees Deuteronomium 11: 1-21

Waar is die land van melk en heuning? ’n Land van oorvloed, geen oorlog, geen magsvergrype, geen kommer? Die sanger Bok van Blerk vat iets van die hoop maar ook die siniese verdwaasdheid vas in die lied Land van melk en heuning. Hy sing: Elke keer as die wolke dreun, val die reën op die grond net vir ons geleen, voel jy weer soos ’n spook, want jy staan alleen in die land van melk en heuning.

Read more ...