Die Hervormer

Godsdiensvryheid en die selfregulering van die kerk

Die voortslepende drama in die hooggeregshof in Port Elizabeth waar pastoor Timothy Omotoso (en twee ander) verhoor word op aanklagte van verkragting en mensehandel, het die aandag opnuut gevestig op die kwessie van moontlike staatsregulering van godsdiensinstellings.

Voeg hierby die saak teen ses lidmate van die Seven Angels-kerk wat tans teregstaan op (onder andere) die moorde op vyf polisiebeamptes en ’n soldaat by die Ngcobo-polisiekantoor in die Oos-Kaap, en ook talle voorvalle van seksuele geweld, rampokkery, finansiële en bestuurs-ongerymdhede, belastingontduiking, magsmisbruik, onwettige geldmaakskemas en ander vorme van uitbuiting van kwesbares in die naam van godsdiens, soos insekdoder wat op lidmate gespuit word en mense wat petrol gegee word om te drink. Daar behoort dan min verbasing te wees oor die voorstelle vir die regulering van godsdiensaktiwiteite deur die Kommissie vir die Bevordering en Beskerming van die Regte van Kulturele, Godsdienstige en Taalkundige Gemeenskappe (die KGT) (’n instelling waarvoor hoofstuk 9 van die Grondwet van Suid-Afrika voorsiening maak).

Read more ...

Sketse uit die geskiedenis van die Hervormde Kerk (1824-2024)

Hierdie reeks oor die geskiedenis van die  Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika (Hervormde Kerk of NHKA) begin by 1824. Deur die loop van 2024 kan die Hervormde Kerk twee eeue van kerkwees in Afrika herdenk.

Gewoonlik word die ontstaan van die Hervormde Kerk teruggevoer na 1852 toe die Zuid-Afrikaansche Republiek (ZAR) se politieke selfstandigheid, na afloop van die Sandrivier-konvensie, deur Brittanje erken is. Met die opstel van die grondwet het die Hervormde Kerk amptelik die staatskerk van die ZAR geword. Dit word gewoonlik as die begin van die Hervormde Kerk beskou. Dit is ook die rede waarom die Kerk se wapen of embleem die ou ZAR-staatswapen insluit.

Read more ...

Geloof vóór bang

As dit gaan soos dit nou gaan, het die oumense altyd gesê: In tye soos hierdie moet ’n mens geloof sit vóór bang.

Dit is ’n spanningsvolle tyd. By feitlik elke aspek wat te doen het met die politiek, ekonomie, onderwys, familie en die regstelsel kan ’n mens die woord krisis veronderstel. Die verdelingslyne in die samelewing verdiep, ou stereotipes word afgestof en blinkgevryf. Die skrif is aan die muur, vertel ons vir mekaar. Wat is jou Plan B?

Read more ...

Wat glo ons? (Die Franse Geloofsbelydenis)

Tydens die Kerkhervorming in die 16de eeu het talle belydenisskrifte tot stand gekom. In hierdie aflewering staan ons stil by die Franse Geloofsbelydenis van 1559.

Vanweë ingrepe deur die owerheid, veral tydens die Bloedbruilof van Parys in 1572, is Frankryk vandag nie ’n Protestantse land nie, maar oorwegend Rooms-Katoliek. Tog is dit so dat baie kernsake van ons Reformatoriese belydenis sy oorsprong in Frankryk het. Die Franse Kerkhervormers is wreed vervolg en uitgewis, en daarom is dit veral aan Calvyn (as Fransman uit Pikardië) te danke dat die Franse denke behoue gebly het en versprei het na baie lande, onder andere Suid-Afrika.

Read more ...

Die Sinode van Dordrecht van 1618-1619 (Slot)

Die Dordtse Leerreëls vorm een van die drie formuliere van eenheid, synde deel van die belydenisskrifte wat uit die Reformasie kom en sodoende deel van die Kerk se tradisie uitmaak, soos die Kerkorde daarna verwys (Ordereël 1). Die betekenis van die belydenisskrifte is nie net histories van aard en bedoel vir dié wat ’n besondere belangstelling in die verlede beleef nie.

In die proponentsformule wat elke bedienaar van die Woord onderteken by toelating tot die amp (Ordinansie 3.1), word ook na die formuliere van eenheid verwys, waaronder die Nederlandse Geloofsbelydenis, die Heidelbergse Kategismus en die Dordtse Leerreëls bedoel word. Hier moet daarop gewys word dat die ondertekening van die proponentsformule beteken dat die formuliere van eenheid in die dienswerk van elke bedienaar van die Woord eietyds gemaak word.

Read more ...