Die Hervormer

Ekofeminisme en ons

Denise Ackerman, Suid-Afrikaanse teoloog, het die volgende oor Suid-Afrika gesê: ...ons is ’n samelewing wat kritieke genesing in elke aspek van ons verhoudinge nodig het: met onsself, met ander, met God, en die dringendste, met die aarde (eie vertaling) (“Earth-healing in South Africa: Challenges to the church”, in Ecotheology 2, 1997).

Hierdie gebrokenheid en die noodsaaklike genesing was die fokus van my MTh-navorsing getitel Craving restoration: An ecofeminist theological perspective on Lily Mine. Hierin het ek gevra: Hoe is ons gebroke, wat het die gebrokenheid veroorsaak, en is daar ’n manier om weer heel te word? Om hierdie vraag te ondersoek, het ek gekyk na hoe verskillende mites, ideologie, teologie en geskiedenis (spesifiek dié van kolonialisme en apartheid) ons verhouding tot grond, mekaar en God beïnvloed het. Hierdie verhouding is uiteraard kompleks en word nog verder gekompliseer deur die feit dat die natuur en ons bestaan bedreig word deur klimaatsverandering. In hierdie ondersoek het na vore gekom dat sowel mense as die natuur vasgevang is in ’n sisteem wat uiteindelik albei sal vernietig.

Read more ...

Sketse uit die geskiedenis van die Hervormde Kerk (1824-2024)

In die vorige aflewering is vertel van die stigting van die Gereformeerde Kerk in die Transvaal in 1859. In hierdie aflewering kyk ons na die vestiging van die NG Kerk in die Zuid-Afrikaansche Republiek. Dit het gebeur onder leiding van ds Frans Lion Cachet.

Cachet het aanvanklik in die Kaap as sendeling gewerk. Cachet is aan die Amsterdamse Seminarie as sendeling opgelei. Hulle het in die kring van die Réveil beweeg en het ’n basiese wantroue in die Nederlands Hervormde Kerk gehad. Omdat Cachet nie aan ’n universiteit opgelei is nie, is hy nie as predikant van die NG Kerk toegelaat nie. Dit was die begin van ’n lang en uitgerekte stryd wat Cachet gevoer het om as predikant georden te word. Uiteindelik het hy daarin geslaag en is hy na Ladysmith beroep, waar hy as predikant bevestig is.

Read more ...

Op reis deur Indië – ’n verruimde ervaring oor verdraagsaamheid

Die Bybel is vol reisverhale. Ons verneem byvoorbeeld van die aartsvaders se reise agter God se beloftes aan, die volk Israel se woestyntog, later die swerftogte van die ballinge, en dan is daar nog die pelgrimstogte. In die Nuwe Testament ontmoet ons Jesus, ook op reis, en vir Paulus, waarskynlik die mees berese van hul almal. Hoewel die aard van hierdie reise verskil, bevat dit een groot gemene deler – dit was lewensveranderende reise.

Mý reis begin egter by Rishikesh aan die voetheuwels van die Himalajas in die noorde van Indië, deur die provinsies Uttaraghand, Uttar Pradesh, Rajastan, Maharasthra al met die kus van Goa langs tot by die tropiese delta van Kerela aan die voetenent van Indië. Dis die gebied waar Vasco da Gama in 1498 voet aan wal gesit het, gevolg deur die Nederlanders en later die Franse. Dis om dié rede dat daar ’n eeu en ’n half later besluit is om ’n halfwegstasie aan die Kaap van Storms op te rig. Dit was dus aan Indië se speserye en tekstiel te danke dat ek en jy vandag onder die Afrika-son ’n bestaan maak.

Read more ...

Sketse uit die geskiedenis van die Hervormde Kerk (1824-2024)

Die geskiedenis van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika begin by 1824. Deur die loop van 2024 kan die Hervormde Kerk twee eeue van kerkwees in Afrika herdenk. In hierdie aflewering kyk ons na die verdeeldheid in kerk en staat.

Van der Hoff se eerste besoek aan Lydenburg het op ’n botsing tussen Van der Hoff en die Lydenburgse kerkraad uitgeloop. Dit was grootliks die gevolg van ’n staatkundige magspel tussen Oos- en Wes-Transvaalse politieke groeperinge. Lydenburg was al op die punt om van die Transvaalse Republiek af te skei (hulle het in 1853 reeds die eerste keer hul eie grondwet opgestel). Die konflik tussen Van der Hoff en die Nederlandse handelaar Smellekamp, asook die besluit van die Hervormde Kerk om nie onder die Kaapse sinode te ressorteer nie, die sinodekwessie, was die laaste strooi.

Read more ...

Hoe lees ons die Bybel?

Vir gelowiges in die Christelike tradisie is die Bybel baie belangrik. Dit behoort ook so te wees, omdat die Bybel vir ons die bron is wat ons vertel wie en wat die God is in wie ons glo. Die Bybel is verder ook die bron wat ons lees wanneer ons wil weet hoe ons in hierdie wêreld in die teenwoordigheid van God tot voordeel van ander en die skepping behoort te leef.

Om die woord(e) van God in die Woord (Bybel) te hoor, of om te bepaal wat die Bybel vandag vir ons oor bepaalde sake wil sê, is egter nie so ’n eenvoudige saak nie. Die rede hiervoor is nie, soos baie argumenteer, omdat die Bybel nie altyd iets te sê het oor spesifieke sake in ons moderne tyd soos die kloon van diere of mense nie. Nee, die rede is dat alle gelowiges nie die Bybel op dieselfde manier lees nie, en dat talle Bybellesers nie altyd besef nie dat die lees van die Bybel allesbehalwe ’n eenvoudige saak is.

Read more ...