Die Hervormer

Rata aan die voorpunt van barmhartigheid

Die Nederduitsch Hervormde Kerk het maatskaplike dienslewering (destyds bekend as die Armsorgraad) op die been gebring, en vir die afgelope 69 jaar word professionele dienste binne sowel as buite die kerk gelewer.

Die organisasie het deur die jare verskeie hoogte- en laagtepunte gehad, en ten einde by die veranderde omstandighede aan te pas, ook verskeie naamsveranderinge beleef.

Barmhartigheid is in Bybelse verband gerig op die hele wese van die mens, op fisiese, emosionele asook geestelike gebied. In dié lig gesien, is die werk van Rata Maatskaplike Dienste eiesoortig en verskil dit radikaal van dié van die meeste ander organisasies wat maatskaplike dienste lewer. Deur die jare is talle kantore geopen om dienslewering uit te brei, maar ongelukkig moes verskeie kantore ook gesluit word weens tekort aan maatskaplike werkers en gebrekkige finansies. Ten spyte hiervan staan dit soos ’n paal bo water dat die aantal mense in nood wat bereik word, jaarliks toeneem.

Read more ...

Eendracht vier 100 jaar

Om in die huidige omstandighede ’n plattelandse gemeente te vind wat steeds entoesiasties en lewenskragtig leef, is ’n bevestiging van die werk van die Heilige Gees in die harte van lidmate, veral as die gemeente 100 jaar oud is.

Gemeente Eendracht het die naweek van 21 tot 23 April hul 100ste bestaansjaar gevier. Die Vrydagaand is ’n osbraai aangebied in die skuur van oudl Barnard, met 290 persone teenwoordig. Dozi, ’n oudlidmaat wat in Eendracht gedoop is en daar belydenis van geloof afgelê het, het opgetree. Vroeg Saterdagoggend is die feesterrein gereed gekry vir dag 2 se kuier saam met Touch of Class.

Read more ...

95 stellings vir die NHKA vandag

Twee nuwegenerasiepredikante van die Kerk, di Fanie Willers (Grootvlei) en Gerrit-Daan van der Merwe (Strand), het die inisiatief geneem om te werk aan ’n artikel vir Konteks se Oktober 2017-uitgawe wat aansluit by die narratief van Kerkhervorming 500.

Hulle wil graag soveel moontlik lidmate uit die Kerk aan hierdie artikel laat deelneem en vra daarvoor die volgende: As jy vandag in die posisie was om stellings vas te spyker aan die NHKA se deur, wat sou daardie stellings wees?

Read more ...

SP Engelbrecht-museum

Die Komitee vir die SP Engelbrecht-museum en Gemeente Pretoria stel graag ds Johann de Bruin as vaandeldraer van die SP Engelbrecht-museum bekend. Hy is vanaf 1 Junie beskikbaar om begeleide toere deur ons Kerkmuseum te lei.

Read more ...

Reformasievierings

Gemeentes en ringe kan gerus vir ons inligting stuur oor hul planne om die Reformasie te herdenk.

Onthou ook van die Tydskrif vir Hervormde Teologie en die Hervormde Teologiese Kollege se simposium op Woensdag 16  Augustus wat met die Reformasie verband hou. Individue en groepe word uitgenooi om aanbiedings (van hoogstens 30 minute) oor die Reformasie te kom maak. Voordragte sal in ’n spesiale uitgawe van die tydskrif gepubliseer word. Belangstellendes moet dringend met prof Natie van Wyk (082 448 4759 / hto@mweb.co.za) kontak maak.

Die oggend begin met ’n massa-Bybelstudie oor Galasiërs en die aand word afgesluit met ’n voordrag oor Romeine 1: 17-18. Daar sal ook mooi musiekuitvoerings wees. Die geleentheid word aangebied by Gemeente Pretoria-Oos. Predikante word versoek om hierdie geleentheid onder die aandag van lidmate te bring.