Die Hervormer

Diploma in Kerklike Bediening

Vanweë die verminderde getal studente oor al die jaargroepe heen, is besluit om die jaargroepe van die derde tot die vyfde jaar saam te groepeer vir die Diploma in Kerklike Bediening. Dit sorg onder meer vir ’n beter groepsdinamika.

Hierdie drie jaargroepe ondergaan dan bepaalde modules wat oor ’n driejaarsiklus aangebied word. Met die uitsondering van die jaarlikse modules rondom die erediens, deurloop die jaargroepe die volledige spektrum van modules oor ’n driejaarperiode.

Read more ...

Jongmense is die sleutel tot Afrika se toekoms

Op 19 en 20 Februarie 2019 het die Afrika-tak van die Wêreldgemeenskap van Gereformeerde Kerke (WGGK) ’n jeugkonferensie aangebied. Die werkwinkel is bygewoon deur jong afgevaardigdes van lidkerke van regoor Afrika. Vier verteenwoordigers van ons Kerk was teenwoordig.

Die onderwerpe onder bespreking het gefokus op twee spesifieke aspekte van geregtigheid: ekologiese geregtigheid en gendergeregtigheid.

Read more ...

Gemeente Bronkhorstspruit 1869-2019

Gemeente Bronkhorstspruit het die naweek van 6-7 April 2019 hul stigting gevier. Hoewel die amptelike stigtingsdatum aangegee word as in 1911, bestaan die gemeente reeds sedert 7 Februarie 1869. Dit beteken dat die gemeente vanjaar 150 jaar oud is.

Die gemeente het aanvanklik bekendgestaan as die Konsulentgemeente van Pretoria. Daar is ’n lang stuk geskiedenis wat ’n merkwaardige plek ingeneem het in die gemeente se ontstaan. Sonder om te diep te delf in ou geskrifte en gemeentelike notules, word net kortliks melding gemaak van die gebeure rondom die totstandkoming van die Nederduitsch Hervormde Kerk se Gemeente Bronkhorstspruit.

Read more ...

Regstelling

In die April 2019-uitgawe van Die Hervormer, in ’n artikel oor die relatief groot groep predikante wat die afgelope jaar geëmeriteer het, is verkeerdelik aangedui dat ds Freddie Nortje verlede jaar met siekte-emeritaat gegaan het. Hy het egter met vroeë emeritaat gegaan. Ons stel graag die regte feite.