Die Hervormer

Toerusting van gemeentes

Die behoefte aan ’n voltydse begeleidingsdiens word binne die werkruimte van die NHKA al hoe groter. Die lewensiklusbenadering tot gemeentewees veronderstel dat ’n gemeente dinamies is en in gesonde interaksie met ’n steeds veranderende omgewing bly.

’n Onvermoë van ’n gemeente om die nodige aanpassings te doen, korreleer direk met die onvermoë van leiers om te begryp wat besig is om te gebeur in die mikro- sowel as makro-omgewing. Verandering gebeur vinnig, onverwags, onrealisties, omvattend en met kollektiewe impak. Die vraag is of die gemeente die nodige administratiewe, organisatoriese, finansiële en selfs teologiese onderbou en vaardighede het om die nodige aanpassings te doen. Aanpassings in ’n geloofsgemeenskap gebeur met die doel om viering, gemeenskap, getuienis en diens doeltreffend te vervul. In die opbou van die gemeente gaan dit nie primêr oor die gemeente nie, maar allereers om die eer van God.

Read more ...

75 jaar van Die Christelike Vrou

Ons beleef vanjaar ’n besondere mylpaal in die geskiedenis van ons Kerkpublikasies. Die Christelike Vrou word 75 in September. Dit is iets merkwaardig. Die verhaal agter hierdie besondere grand dame in die Kerk is iets wat inspireer vir die toekoms.

Read more ...

Hardloop vir Bybels

Vanjaar vind die Comrades-marathon op Sondag 10 Junie plaas.

Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika versoek gemeentes om hierdie projek onder atlete en ander belangstellendes se aandag te bring. Atlete kan met ’n amptelike insamelingsvorm van die BSA fondse insamel ten bate van die BSA. Die fondse word dan deur die BSA aangewend vir die beskikbaarstelling van Bybels aan die armstes van armes; die voortsetting van die vertaling van die Bybel; die beskikbaarstelling van Bybels aan gevangenes; hulp met Bybelverspreiding in ons buurlande; Bybels vir mense met spesifieke behoeftes; en die beskikbaarstelling van die volledige Bybel in oudioformaat in al ons amptelike landstale aan almal wat verkies om na die Bybel te luister.

Read more ...

NHSV Streekbyeenkomste 2018

Alle vrouelidmate word vriendelik uitgenooi na die NHSV se streekbyeenkomste wat plaasvind vanaf Mei 2018 tot September 2018.

Die streekvoorsitters sal die nodige inligting aan takke versprei. Soos in die verlede sal dit weer eens verrykende byeenkomste wees. Bring u familie, vriendinne of kollegas saam  en kom raak begeester om saam met ons die tema vir 2018, Ek en my huis, ons sal die Here dien (Jos 24:15), ook in ons lewens ’n werklikheid te maak. Daar gaan ook dinamiese sprekers wees om hierdie oggende in te kleur en die moeite werd te maak.

Terugblik op die drie-in-een-byeenkoms

Die Inligtings- en Besprekingsvergadering met die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering word jaarliks saam met die opening van die Hervormde Teologiese Kollege en die Predikantevergadering gereël. Dit het vanjaar op 21 en 22 Februarie plaasgevind.

Dr André Ungerer, hoof van die HTK en voorsitter van die Kommissie, het na ’n hartlike verwelkoming die uittredende dekaan, prof Johan Buitendag, gevra om die erediens te lei.

Read more ...