Die Hervormer

Nuwe redakteur vir die Almanak aangewys

Dr Wim Dreyer is pas aangewys as nuwe redakteur van die Almanak, met ingang van die 2019-uitgawe. Hy volg dr Christo Pretorius op, wat redakteur was van die uitgawes van 2016, 2017 en 2018.

Met hierdie benoeming volg dr Dreyer in die voetspore van sy vader, wyle prof PS Dreyer, wat van 1976 tot 1996 ook redakteur van die Almanak was.

Read more ...

SP Engelbrecht-museum heropen

Die SP Engelbrecht-museum heropen op Donderdag 20 September 2018 tydens die Kongres van die Kerkhistoriese Genootskap by Gemeente Wonderboompoort.

Die opening van die Kongres sal om 09:00 waargeneem word deur dr Hennie Botes, waarna die verwelkoming en ’n oorsig oor die Genootskap se 60 jaar deur dr Christo Pretorius behartig sal word.

Read more ...

Bedieningsopleiding in die Hervormde Kerk

Die letternaamwoord VTT (Voortgesette Teologiese Toerusting) is by al die predikante van die Hervormde Kerk welbekend. Sedert 2017 het nog ’n letternaamwoord, naamlik VBO (Voortgesette Bedieningsopleiding), die lig gesien. Wat sou dan die verskil tussen VTT en VBO wees?

Voortgesette Teologiese Toerusting (VTT)

Eers ’n oorsig oor wat VTT behels. VTT vind onder die vaandel van die Hervormde Teologiese Kollege (HTK) plaas en het tradisioneel ontwikkel as die eenkeer ’n jaar se bymekaarkom van predikante om teologiese toerusting te deurloop. Vroeër is die VTT in Junie of November van elke jaar in Pretoria aangebied en is daar jaarliks ’n tema vasgestel, met veral die dosente wat as medeaanbieders opgetree het. Later is Namibië addisioneel bedien, en sedert 2017 word VTT in tien streke aangebied. Hierdie werkwyse vind groter byval en die bywoningsyfers is ook beter. Die streeksbyeenkomste bevorder groter kohesie onder kollegas terwyl hulle ook wat die uitdagings in elke streek betref, groter begrip vir mekaar het en mekaar dienooreenkomstig beter kan bemoedig.

Read more ...

Oos-Moot vier 50 jaar

Gemeente Oos-Moot is op 30 Junie 1968 saam met Gemeente Pierneef van Gemeente Villieria afgestig en herdenk dus vanjaar hul 50ste bestaansjaar. Die hoogtepunt van die feesviering het op Sondag 1 Julie vanjaar plaasgevind met ’n dankdiens wat deur die huidige predikant, ds André Thomas, waargeneem is.

Afgesien van ds Frikkie Buitendag, die eerste predikant van die gemeente, en prof Jan Stoop, pastorale hulp wat reeds oorlede is, het elke ander predikant wat ’n verbintenis met die gemeente gehad het, ’n preekbeurt waargeneem.

Read more ...

Unieke kunswerk by Philadelphia

Na aanleiding van die nuwe kommunikasiepraktyk wat tans in die NHKA ontwikkel word, is SENTIK gevra om die NHKA se visie en missie visueel uit te beeld en deur middel van ’n grafiese voorstelling te ondersteun. ’n Kunswerk is met die oog hierop vir die Raadsaal by Gemeente Philadelphia ontwerp.

Die medium van die kunswerk is so gekies dat dit deursigtigheid kommunikeer. In eietydse voorstellings word die bestaande voetewaslogo nuut uitgebeeld. Hierdie uitbeelding staan teen die kruis van Christus wat die agtergrond en basis van die gebeure in die voorgrond vorm. Die sentrale (vertikale) fokus van die kunswerk, die kruis, “buig af” na die voetewasgebeure en vloei horisontaal oor in die ander panele wat die uitwaartse (missionale) gerigtheid van die Kerk na die wêreld uitbeeld. Die gebeure in die sentrale paneel is dus bepalend vir die gebeure in die omliggende panele. Die omliggende vier panele kommunikeer die missie van die Kerk, naamlik die viering van die blye boodskap, die gemeenskap van die gelowiges, die getuienis van God se liefde en ons diens aan mekaar en aan die wêreld om ons.

Read more ...