Die Hervormer

Beroepsgeleentheid by die Bybelgenootskap

Die Bybelgenootskap (BSA) wil graag in oorleg met die Kommissie van die AKV ’n Organiserende Sekretaris aanstel in ’n tydelik-deeltydse kontrakpos in Gauteng.

Kwalifikasies en ervaring: Die aansoeker moet ’n geordende predikant van die NHKA wees met minstens 10 jaar ervaring in gemeentelike bediening; moet oor goeie kennis van en ’n positiewe gesindheid teenoor die BSA beskik; bedrewe wees in fondswerwing; en met gemak ekumenies kan kommunikeer en beweeg.

Read more ...

’n Nuwe identiteit vir die NHKA

Sedert die 71ste Algemene Kerkvergadering van 2016 berig publikasies van die NHKA al hoe meer daaroor dat ons nie meer, soos lank in ons geskiedenis, op die Kerk as institusie mag fokus nie. Ons durf nie meer vasklou aan gemeentestrukture of geboue nie. Elke gemeente moet erns maak met hul verhouding met God, met mekaar en met die wêreld om hulle. Slegs só sal ’n gemeente in ons tyd en wêreld relevant bly. 

Tog verneem ons in die Junie 2018-uitgawe van Die Hervormer dat die Kerk ’n korporatiewe identiteit moet hê wat ons moet saambind, die geloofsgemeenskap moet versterk en mense moet insluit. Ons hoor dit is belangrik om effektief met lidmate, ampsdraers, gemeentes en die gemeenskap te kommunikeer. Daarom, is bevind, moet ’n nuwe kommunikasieplan vir die Kerk gevind word.

Read more ...

Potgietersrus se kerkgebou verkoop

Die kerkgebou van Gemeente Potgietersrus by Voorstraat 26 is verkoop. Die eiendom is teen 31 Augustus ontruim.

Sedert stigting in 1921 het die gemeente kerk gehou in ’n klein gebou op die hoek van Van Riebeeck- en Pretoriusstraat. In 1957 is die huidige kerkgebou gebou en in gebruik geneem. Die gemeente was bevoorreg om die afgelope 61 jaar vanuit hierdie imposante gebou die Here te dien.

Read more ...

Durban-Suid vier 60 jaar

5 Augustus 2018. Om halfnege lui die klok van die Nederduitsch Hervormde Gemeente Durban-Suid. Dis Sondagoggend, Nagmaaldiens en die viering van die 60ste bestaansjaar van die gemeente wat op 2 Augustus 1958 tot stand gekom het.

Soos ’n mens te wagte kan wees, was daar min van die 324 stigterslidmate teenwoordig – om die waarheid te sê, net een: tannie Bessie van der Merwe, nou op 85 steeds lidmaat van die gemeente. Dan was daar haar dogter, Mariana Labuschagne, wat een van die eerste dooplidmate was en tans nog die orrelis! Verder was Wynand van den Heever teenwoordig – lidmaat sedert 1965 – en ook Isabel Dirker wat in 1968 lidmaat geword het toe sy getroud is met Ben, een van die Dirker-familie wat die kerk gebou het. ’n Mens kan nie help om te wonder nie hoeveel van die vroeë lidmate dalk nog elders in ons land gemeentelede is!

Read more ...

Wisseling in sinodale personeel

Aan die einde van Julie het die sinodale personeel by die Erfenisstigting afskeid geneem van ’n staatmaker, en terselfdertyd ’n nuwe personeellid verwelkom.

Mev Cecile Spies (Kerkargief en Biblioteek) het reeds in Desember 2016 as bibliotekaresse met pensioen gegaan. Intussen het sy op kontrak aangebly en voortgegaan met die ontsluiting van die tydskrifte van die Kerk asook die sinodale besluite van die Algemene Kommissie en Moderamen. Aan die einde van Julie het Cecile finaal afgetree. Sedert Maart 1990 was Cecile as opgeleide vakkundige in ’n halfdagpos verbonde aan die Biblioteek wat destyds as die Kital Biblioteek bekendgestaan het. Na die aftrede van mev Issie Koekemoer was Cecile alleen verantwoordelik vir al die ontsluitings en soektogte, en mettertyd het die halfdag voldag geword.

Read more ...