Die Hervormer

Wisseling in sinodale personeel

Aan die einde van Julie het die sinodale personeel by die Erfenisstigting afskeid geneem van ’n staatmaker, en terselfdertyd ’n nuwe personeellid verwelkom.

Mev Cecile Spies (Kerkargief en Biblioteek) het reeds in Desember 2016 as bibliotekaresse met pensioen gegaan. Intussen het sy op kontrak aangebly en voortgegaan met die ontsluiting van die tydskrifte van die Kerk asook die sinodale besluite van die Algemene Kommissie en Moderamen. Aan die einde van Julie het Cecile finaal afgetree. Sedert Maart 1990 was Cecile as opgeleide vakkundige in ’n halfdagpos verbonde aan die Biblioteek wat destyds as die Kital Biblioteek bekendgestaan het. Na die aftrede van mev Issie Koekemoer was Cecile alleen verantwoordelik vir al die ontsluitings en soektogte, en mettertyd het die halfdag voldag geword.

Read more ...

Nuwe redakteur vir die Almanak aangewys

Dr Wim Dreyer is pas aangewys as nuwe redakteur van die Almanak, met ingang van die 2019-uitgawe. Hy volg dr Christo Pretorius op, wat redakteur was van die uitgawes van 2016, 2017 en 2018.

Met hierdie benoeming volg dr Dreyer in die voetspore van sy vader, wyle prof PS Dreyer, wat van 1976 tot 1996 ook redakteur van die Almanak was.

Read more ...

SP Engelbrecht-museum heropen

Die SP Engelbrecht-museum heropen op Donderdag 20 September 2018 tydens die Kongres van die Kerkhistoriese Genootskap by Gemeente Wonderboompoort.

Die opening van die Kongres sal om 09:00 waargeneem word deur dr Hennie Botes, waarna die verwelkoming en ’n oorsig oor die Genootskap se 60 jaar deur dr Christo Pretorius behartig sal word.

Read more ...

Bedieningsopleiding in die Hervormde Kerk

Die letternaamwoord VTT (Voortgesette Teologiese Toerusting) is by al die predikante van die Hervormde Kerk welbekend. Sedert 2017 het nog ’n letternaamwoord, naamlik VBO (Voortgesette Bedieningsopleiding), die lig gesien. Wat sou dan die verskil tussen VTT en VBO wees?

Voortgesette Teologiese Toerusting (VTT)

Eers ’n oorsig oor wat VTT behels. VTT vind onder die vaandel van die Hervormde Teologiese Kollege (HTK) plaas en het tradisioneel ontwikkel as die eenkeer ’n jaar se bymekaarkom van predikante om teologiese toerusting te deurloop. Vroeër is die VTT in Junie of November van elke jaar in Pretoria aangebied en is daar jaarliks ’n tema vasgestel, met veral die dosente wat as medeaanbieders opgetree het. Later is Namibië addisioneel bedien, en sedert 2017 word VTT in tien streke aangebied. Hierdie werkwyse vind groter byval en die bywoningsyfers is ook beter. Die streeksbyeenkomste bevorder groter kohesie onder kollegas terwyl hulle ook wat die uitdagings in elke streek betref, groter begrip vir mekaar het en mekaar dienooreenkomstig beter kan bemoedig.

Read more ...

Oos-Moot vier 50 jaar

Gemeente Oos-Moot is op 30 Junie 1968 saam met Gemeente Pierneef van Gemeente Villieria afgestig en herdenk dus vanjaar hul 50ste bestaansjaar. Die hoogtepunt van die feesviering het op Sondag 1 Julie vanjaar plaasgevind met ’n dankdiens wat deur die huidige predikant, ds André Thomas, waargeneem is.

Afgesien van ds Frikkie Buitendag, die eerste predikant van die gemeente, en prof Jan Stoop, pastorale hulp wat reeds oorlede is, het elke ander predikant wat ’n verbintenis met die gemeente gehad het, ’n preekbeurt waargeneem.

Read more ...