Die Hervormer

Met die oog op bedieningsvreugde

Die Sentrum vir Gemeentelike Bediening (SGB) in samewerking met die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering is besig om ’n mentorprogram in die Kerk te vestig.

In die Bybel het ons verskeie voorbeelde van mentorskap. Ons lees in Handelinge 11: 25 ev van die besondere verhouding wat tussen Barnabas en Paulus bestaan het. Hulle het ’n hele jaar lank saam in die gemeente in Antiogië gewerk en baie mense onderrig. Paulus was ook ’n mentor vir jong dominees soos Timoteus en Titus. Tussen hulle het ’n besondere verhouding bestaan. Paulus noem Timoteus sy geliefde seun en Titus sy eie kind in die geloof. So is daar nog die voorbeelde van Filemon en Onesimus, Debora en Barak, en baie ander. 

Read more ...

Konteks 1990-2019

Die Kommissie van die AKV het na afloop van verskeie ondersoeke en gesprekke met die Kerk insake koste-effektiewe kommunikasie besluit om die Kerk se gesinstydskrif Konteks in die eerste kwartaal van 2019 uit te faseer.   

Read more ...

’n Nuwe benadering tot leierskap

Kerklike fasilitering is die proses waarvolgens ’n groep begelei word om by uitkomste uit te kom waarvoor die groep eienaarskap aanvaar. So som dr Roelf Opperman die doel op van die kursus waarmee fasiliteerders tans in die Hervormde Kerk opgelei word.

Een so ’n kursus is op 10 en 11 September 2018 by Philadelphia aangebied. Twee predikante van die NG Kerk, dr Roelf Opperman en ds Fritz Snyman, het dit onder die naam Bronze Baobab gedoen.

Read more ...

Werkwinkel oor traumabegeleiding

’n Werkwinkel oor traumabegeleiding is op 11 en 12 Oktober 2018 gehou by die Hervormde Kerk Hartebeestpoort.

Trauma het deel geword van ons alledaagse lewens. Ook in ons dorp en omgewing vind daar al hoe meer insidente plaas wat mense getraumatiseer laat – gebeure waaroor ons geen beheer het nie, en ons met wonde laat.

Read more ...

SP Engelbrecht-museum se deure is weer oop

Om 13:15 op Donderdag 20 September, terwyl die Museumbeampte die Museumklok gelui het, het die 99-jarige ds Willie Roos met sy vrou, June, aan sy sy, die rooi lintstrik losgewikkel en die Museumvoordeur oopgemaak. Om hand by te sit, was die Museumkomiteevoorsitter, ds Stephan Botha van Groot Marico, langs die egpaar. 

Een vir een het die 44 besoekers die nuwe Museumtuiste gevul. Van skoolgaande leerders tot ds Roos, Hervormers én lidmate van ander kerke, susters en broers, dominees en lidmate, mense wat al voorheen die SP Engelbrecht-museum – toe in ander gedaantes in die Dirk van der Hoff-gebou, Barton Keep of Du Toitstraat 169 – besoek het en mense wat vir die heel eerste keer by die Kerkmuseum was. 

Read more ...