Die Hervormer

Waterberg vier 150 jaar

Gedurende die naweek van 20-22 November 2015 het Gemeente Waterberg in Modimolle (Nylstroom) hul 150-jarige bestaan op feestelike wyse gevier.

Die Vrydagaand is ’n feesdinee in die kerksaal gehou wat weer eens gewys het hoe knap die susters van ons Kerk kan beplan en uitvoer. Op Sondag 22 November was die feesdiens in die vorm van ’n Nagmaal. Die Nagmaaldiens is gelei deur dr Wim Dreyer, voorsitter van die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering. Verskeie oudlidmate en oudpredikante van die gemeente was ook teenwoordig. Mev Isie Beytell, eggenote van wyle ds Frik Beytell, geliefde eertydse predikant van die gemeente, het die gedenksteen by die saal onthul.

Read more ...

Emeritaat na 40 jaar uitmuntende diens

40 jaar predikant in die Nederduitsch Hervormde Kerk. 25 jaar predikant in Gemeente Bethal. ’n Leeftyd in diens van die Here van die kerk en die kerk van die Here. Dit alles is gedenk tydens ’n erediens op 25 Oktober 2015 toe dr Hannes Beukes emeritaat aanvaar het.

Nadat hy in 1975 georden is, was Hannes en Ibel Beukes predikantspaar in Kempton Park-Oos, Pretoria-Suid, Roedtan en, sedert 1990, in Gemeente Bethal. Enigeen wie se pad in hierdie tyd met die Beukese s’n gekruis het, sal getuig van hul nederigheid, hartlike vriendelikheid en opregte liefde vir hul medemens. Daarby kom ’n onblusbare werkywer wat die hoogste respek en waardering oor al die jare afgedwing het.

Read more ...

Twee emerituspredikante oorlede

Gedurende Desember 2015 moes die Kerk afskeid neem van twee geliefde emerituspredikante – ds Theuns Botha op 12 Desember, en ds Koos Naudé op 16 Desember.

Read more ...

Is ek regtig getroud?

Daar kom toenemend versoeke vir afskrifte van huweliksregisters en/of bewyse dat huwelike bevestig is by die argivaris uit. In die meeste gevalle kon die betrokke lidmate nie gehelp word nie.

Sommige huwelike is skynbaar nie deur die betrokke huweliksbevestigers by die Departement van Binnelandse Sake geregistreer nie. Voorts het huweliksbevestigers in sekere gevalle nagelaat om afskrifte van huweliksregisters te maak en te bewaar. In gevalle waar daar versuime by die Departement van Binnelandse Sake was, kon die betrokke lidmate dus nie duplikate van die register verkry nie. Dit veroorsaak groot frustrasie by alle betrokke amptenare en lidmate wat in die huwelik bevestig is.

Read more ...