Die Hervormer

SP Engelbrecht-museum se deure is weer oop

Om 13:15 op Donderdag 20 September, terwyl die Museumbeampte die Museumklok gelui het, het die 99-jarige ds Willie Roos met sy vrou, June, aan sy sy, die rooi lintstrik losgewikkel en die Museumvoordeur oopgemaak. Om hand by te sit, was die Museumkomiteevoorsitter, ds Stephan Botha van Groot Marico, langs die egpaar. 

Een vir een het die 44 besoekers die nuwe Museumtuiste gevul. Van skoolgaande leerders tot ds Roos, Hervormers én lidmate van ander kerke, susters en broers, dominees en lidmate, mense wat al voorheen die SP Engelbrecht-museum – toe in ander gedaantes in die Dirk van der Hoff-gebou, Barton Keep of Du Toitstraat 169 – besoek het en mense wat vir die heel eerste keer by die Kerkmuseum was. 

In die voorafgaande 45 minute het ds Stephan Botha ’n interessante prent geskets van die ontstaan, verskillende fases, verskillende tuistes en doel deur die jare van die SP Engelbrecht-museum. Spesiaal is bedank die nageslag van prof SP Engelbrecht wie se erfenis aan ons toevertrou is. So ook NHKA-lidmate wat oor 117 jaar kosbare voorwerpe aan die Museum geskenk en so in veilige bewaring toevertrou het. Hy het ook almal wat veral in die afgelope maande in 2018 gehelp, gewerk en ondersteun het, van harte bedank. 

Van die gaste het opgemerk dat die betrokkenes nog vol glimlagte is; dus kon die trekkery nie te swaar gewees het nie... Veral die ring van Noordelike Pretoria verdien om hier spesiaal vermeld en bedank te word – die ringskommissie, predikante, ander ampsdraers en lidmate. Sou meer ringe dalk bereid wees om in die toekoms ons Museum finansieel en andersins te ondersteun? Sodanige ondersteuning kan prakties beteken dat kategesegroepe, ensomeer, uit die ring die Museum besoek. Tydens die laaste Museumkomiteevergadering is ’n beginselbesluit geneem om ons Museum meer verteenwoordigend te maak van alle bedieninge (in diens van die kommunikering van die evangelie van Jesus Christus), te wete getuienis, verkondiging, erediens, pastoraat, onderrig, administrasie, gemeenskap van gelowiges en diens van barmhartigheid. Alle persone en groepe wat genader is om te help om leemtes te vul, het positief gereageer. Daar wag reeds ’n paar groot verrassings op besoekers! 

Ds Willie Roos, wat nog self na die geleentheid bestuur het, het toe ons Museum se openingstoespraak gehou. Sy woorde – sonder aantekeninge – het getuig van ’n steeds helder verstand en goeie geheue. Hy het benadruk dat deure weer oopgemaak word, dat ’n klein daad van hom op dié dag gedoen word vir die toekoms, ’n nuwe hoofstuk in die geskiedenis van die NHKA se eie Museum!

Ds Willie Roos is gebore op 17 Januarie 1919. Hy is amper 100! Hy was in 1936 eerstejaar aan UP, gaan tuis in Kollege-koshuis, digby die Ou Lettere, en sedert 1940 in Voortrekkertehuis. Hy word op 25 Februarie 1943 – reeds 75 jaar gelede – georden in Gemeente Noordwestelike Pretoria, en dien in 1944 in Johannesburg (Cottesloe-kerk), 1947 Ermelo en 1955 Pretoria-Noord, en hy aanvaar emeritaat in 1985. Ds Roos was ook by geleentheid konsulent van Gemeente Wonderboompoort en hy kan die Ou Kerkie goed onthou.  Mev June Roos was voorheen mev Visser – haar eggenoot ds Hennie Visser was sedert 1955 predikant in verskeie gemeentes, waaronder van 1961 tot 1965 hier in Wonderboompoort in hierdie Ou Kerkie.  Sy en ds Willie is nou agt jaar getroud. 

Albei toesprake is gehou in die 1967-kerkgebou van Gemeente Wonderboompoort waar 2018 se Kongres van die Kerkhistoriese Genootskap vanaf 09:00 plaasgevind het. Die dag is geopen deur dr Hennie Botes, in ’n stadium ook die Museumbeampte, met 1 Timoteus 6: 20: Bewaar wat aan jou toevertrou is (1933-pand). Hy het verwys na die kosbare Museumartefakte, ook ons kosbare gebou, op die oog af dalk armoedige en goedkoop artikels, maar in terme van geloof, trane en bloed duur betaal. Inderdaad ’n pand of skat van groot waarde wat aan opkomende geslagte oorgedra moet word. Die nuwe bestuur van die Genootskap is voorsitter dr Christo Pretorius, sekretaris ds Stephan Botha, en addisionele lid ds Johann de Bruin. 

Besoekers het positief gereageer op hierdie kennismaking met die “nuwe” SP Engelbrecht-museum. Met entoesiasme het hulle van eie herinneringe vertel aan die hand van items wat hulle herken het. ’n Unieke uitstalling wat ’n eiesoortige ervaring bied – dit is hoe ds Frikkie van Wyk die heropening van die Museum beskryf. Die uitstalling se groot aantrekkingskrag is die feit dat die verskillende tydperke in die NHKA se lewe opmerklik is, asook die groot verskeidenheid elemente uit die geskiedenis. Die geskiedenis word so uitgebeeld dat dit amper uit elke nis na die besoeker aangestap kom. Dis nie ’n tipiese uitstalling nie. Met die verdeling van die tydperke in verskillende nisse, word ’n besonderse atmosfeer geskep. 

Die teenwoordigheid en handelinge van ds Willie Roos het aan die gebeure besondere kleur verleen. Hester Erasmus verwoord talle se mening dat die optrede van ds Roos baie spesiaal was. Na al die formaliteite en die besigtiging van die Museum het almal aangesit vir ’n smaaklike middagete deur die susters van Wonderboompoort. 

En nou staan ons deur weer oop!

(Ds C Johann de Bruin is Museumbeampte van die SP Engelbrecht-museum)