Die Hervormer

Hardloop vir Bybels

Vanjaar vind die Comrades-marathon op Sondag 10 Junie plaas.

Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika versoek gemeentes om hierdie projek onder atlete en ander belangstellendes se aandag te bring. Atlete kan met ’n amptelike insamelingsvorm van die BSA fondse insamel ten bate van die BSA. Die fondse word dan deur die BSA aangewend vir die beskikbaarstelling van Bybels aan die armstes van armes; die voortsetting van die vertaling van die Bybel; die beskikbaarstelling van Bybels aan gevangenes; hulp met Bybelverspreiding in ons buurlande; Bybels vir mense met spesifieke behoeftes; en die beskikbaarstelling van die volledige Bybel in oudioformaat in al ons amptelike landstale aan almal wat verkies om na die Bybel te luister.

Oorweeg asseblief die volgende afkondiging

Atlete wat aan die Comrades en ander wedlope deelneem, word uitgenooi om fondse in te samel vir die Bybelgenootskap. Die insamelingsvorms en meer inligting is beskikbaar by Marina Stebbing by 011 970 4010 of per e-pos by stebbing@biblesociety.co.za. Baie dankie by voorbaat vir u positiewe gesindheid.