Die Hervormer

Drama in Swartkop

Soos soveel ander gemeentes, is Swartkop gedurig op soek na maniere om die evangelie te verkondig sodat dit opnuut by mense tuiskom. Naas die poppekasgeleenthede vir die kleuters en die besprekingsdienste vir die jongmense, het ds Elmien Knoetze ’n dramabediening in die gemeente geloods.

Tot dusver was dit ’n groot sukses. Die eerste drama wat die dramagroep opgevoer het, was ’n stuk oor Pilatus wat deur dr Piet van Staden geskryf is. Die dramastuk is geïntegreer met gemeente- en koorsang en het ’n besonderse Paasfeesviering uitgemaak. Met hierdie eerste poging is daarin geslaag om veral jongmense by die verkondiging van die evangelie te betrek. ’n Bekwame dramaonderwyser in die gemeente, Pieter Alberts, het die groep afgerig en ’n ander gemeentelid, Mariliz Marx, het die kostuums gratis beskikbaar gestel. ’n Paar talentvolle leerders wat drama op skool neem, kon ingespan word, saam met lidmate met geen dramaondervinding.

Read more ...

Martin Luther se 95 stellings (1-10)

Vanweë ’n liefde vir die waarheid en ’n diepe begeerte om dit behoorlik toe te lig, verklaar eerwaarde vader Martin Luther, Magister in die Vrye Kunste en die Heilige Teologie en daarin ’n gewone hoogleraar te Wittenberg, hiermee dat die onderstaande stellings onder sy voorsitterskap gedebatteer gaan word alhier. Derhalwe versoek hy diegene wat nie teenwoordig kan wees om mondelings debat te voer nie, om dit skriftelik te doen. In die Naam van ons Here Jesus Christus. Amen.

Read more ...

Digitisering van Die Hervormer (1909-1977)

’n Jarelange wens van die NHKA se Kerkargief en Biblioteek het in 2016 in vervulling gegaan. Dit was om die kosbare teks van Die Hervormer digitaal te bewaar en beskikbaar te kan stel.

Na onderhandeling tussen dr Leti Kleyn van die Universiteit van Pretoria se digiteringskantoor, die redaksie van Die Hervormer en die argivaris, mnr Nándor Sarkady, kon dié projek aangepak en voltooi word.

Die volledige, oorspronklike, ingebinde stelle van Die Hervormer is natuurlik vir raadpleging in die Kerkargief beskikbaar. Die Hervormer se volledige indeksering terugwerkend tot 1909 op die DB Text-databasis word intussen deur mev Cecile Spies afgerond.

Read more ...

Die blywende waarde van Martin Luther se teologie

Die jaar 2017 is vir ons as Kerk ’n baie belangrike jaar. Ons herdenk saam met ander Protestantse kerke die 500-jarige bestaan van die Reformasie. Kerklik gesproke, is hierdie die grootste geleentheid van ons ganse bestaan. Ons gaan op verskillende wyses die Reformasie van die 16de eeu feestelik herdenk.

Die jubileum word wêreldwyd hoofsaaklik as ’n Luther-fees gevier aangesien die datum gekoppel word aan 31 Oktober 1517, die dag toe Luther sy beswaar teen die aflaatstelsel in 95 stellings wêreldkundig gemaak het. ’n Hele aantal teoloë het die afgelope paar dekades daarop gewys dat die Hervormde Kerk minstens ’n goeie aanvoeling vir Luther se teologie het. Daar is egter min Hervormers wat kennis dra van die inhoud van sy teologie. Dit is daarom belangrik dat ons hier aan die begin van hierdie jubileumjaar ’n kort (maar totaal onvolledige) oorsig sal gee van die inhoud van Luther se teologie.

Read more ...

Die Hervormde Kerk en Reformasie 500

Die Kommissie van die AKV het in Julie 2015 besluit dat die NHKA ’n betekenisvolle bydrae tot die 500-jarige herdenking van die Reformasie gedurende 2017 moet lewer. Prof Natie van Wyk en dr Wim Dreyer is aangewys om leiding aan die Kerk te gee en om aktiwiteite te koördineer.

Read more ...