Die Hervormer

Spotprente en ander illustrasies (6)

Martin Luther im Kreise von Reformatoren (Martin Luther in die kring van Reformatore) is ’n vroeg-17de-eeuse olieverfskildery uit Nederland en beeld die pous en sy meelopers se futiele pogings om die vlam van die Reformasie dood te blaas uit.

Teenoor hulle is die volgende leiers van die Reformasie te sien:

Read more ...

Martin Luther se 95 stellings (71-80)

Vanweë ’n liefde vir die waarheid en ’n diepe begeerte om dit behoorlik toe te lig, verklaar eerwaarde vader Martin Luther, Magister in die Vrye Kunste en die Heilige Teologie en daarin ’n gewone hoogleraar te Wittenberg, hiermee dat die onderstaande stellings onder sy voorsitterskap gedebatteer gaan word alhier. Derhalwe versoek hy diegene wat nie teenwoordig kan wees om mondelings debat te voer nie, om dit skriftelik te doen. In die Naam van ons Here Jesus Christus. Amen.

Read more ...

Die betekenis van die Hervorming

 

Die gebeure wat met die Hervorming gepaard gegaan het, lê inderdaad ver terug, en die verlede het dikwels vir sommige weinig betekenis. Tog kan moeilik aan die verlede ontkom word, want elke mens kom iewers vandaan en is op pad na die toekoms. Die vooruitsig na die toekoms word grootliks bepaal deur die verlede en, eenvoudig gestel, klink dit soms in verwysings na wat ouers kinders geleer het om te doen of nie.

 

Die kerk is nie anders nie. Dit is belangrik om te weet wie jy is en waarom jy dié bepaalde naam dra en hoekom jy dieselfde dinge doen wat ander kerke doen, maar net op ’n ander manier. Waarna verwys die Hervormde in die naam van die eie Kerk, en hoe raak dit ’n kerk wat so bekend staan se optrede, nie net in die verlede nie, maar ook in die hede?

Read more ...

Luther en etiek

Die klokke beier en lei die vreugdevolle aankondiging van die 500-jarige herdenking van die Reformasie in. Die atmosfeer is feestelik, en ons herontdek ook die vreugde in ons eie Hervormde identiteit omdat ons in wese ’n kerk vanuit die Reformatoriese tradisie is.

Tog waarsku die Here reeds deur die profeet Amos sy volk dat Hy geen behae het in hul feeste as geregtigheid nie na vore kom soos ’n standhoudende stroom nie. Daarom, hoewel ons met oorgawe ons Hervormde identiteit behoort te vier, moet ons ook nie onverskillig staan teenoor die implikasies daarvan vir ons etiek in die alledaagse nie. Identiteit en etiek is immers baie nou met mekaar verweef: Wanneer ons weet wie ons ís, kan ons ook dienooreenkomstig handel.

Read more ...

Kerkhervorming en erediens

Die persepsie dat reformatoriese kerke wêreldwyd (ook in Suid-Afrika) onder druk is, kleiner word, jongmense verloor en weinig invloed in die samelewing het, veroorsaak dat baie predikante en gemeentelede ’n gevoel van krisis ervaar. Orals word daar verander en aanpassings gemaak (ook in die erediens) ter wille van die kerk of ’n gemeente se oorlewing. Maar is dit werklik kerkhervorming?

Aan die einde van 1543 het Johannes Calvyn ’n brief aan keiser Karel V gerig waarmee hy die keiser wou oortuig dat die hervormingsbeweging nie die gevolg van menslike willekeurigheid, politieke opstandigheid of moedswilligheid is nie, maar op weldeurdagte teologiese gronde bou. Dit het vir die Kerkhervormers om gehoorsaamheid aan God, die opbou van die kerk en God se eer gegaan. Calvyn het aangetoon dat kerkhervorming veral in die erediens gebeur en sigbaar word. Daar is ’n direkte verband tussen gesonde leer, erediens en kerkhervorming. Die kragtigste impuls tot hervorming van die kerk in die 16de eeu was die erediens, veral deur middel van prediking en die liedere wat gesing is.

Read more ...