Die Hervormer

Kerkleiers uit Afrika byeen in Rwanda

Dr Wouter van Wyk het aan die einde van Junie vanjaar ’n vergadering van die lidkerke van die Wêreldgemeenskap van Gereformeerde Kerke (WGGK) in Afrika in Rwanda namens die Hervormde Kerk bygewoon. Hy vertel meer daaroor.

Die Hervormde Kerk het in 2017 vir die eerste keer in 35 jaar as volwaardige lid deelgeneem aan die Algemene Vergadering van die WGGK wat in Leipzig, Duitsland, plaasgevind het. By dié geleentheid het die WGGK beginselbesluite geneem wat in die verskillende substreke en lidkerke van die WGGK gestalte moet aanneem.

Die substreek vir Afrika het daarom begin beplan vir ’n byeenkoms van die Afrika Gemeenskap van Gereformeerde Kerke (AGGK) in Rwanda. Ter voorbereiding is daar gedurende Maart in Benoni ’n byeenkoms van kerkleiers uit Suider-Afrika gehou wat deur drr André Ungerer en Wouter van Wyk bygewoon is.

Die vergadering van al die lidkerke van die WGGK in Afrika het toe van 27 tot 30 Junie in Kibuye, aan die Kivu-meer in Rwanda, plaasgevind. Dr Van Wyk het die Hervormde Kerk daar verteenwoordig.

Die byeenkoms is geopen met ’n erediens en afgesluit met ’n gesamentlike Nagmaal, en het uit twee dele bestaan: ’n werkwinkel oor konflikhantering, en ’n vergadering wat die besluite van die Algemene Vergadering in Leipzig wou omsit in opdragte vir werkgroepe oor spesifieke fokusareas. Die WGGK is geroepe tot gemeenskap en verbind tot geregtigheid, en streef daarna om te onderskei wat God se wil vir ons wêreld is, om in hierdie wêreld te bely, te getuig en te werk tot eer van God.

Die AGGK het werkgroepe met verteenwoordigers uit verskillende lande, Afrikastreke en kerke saamgestel om in sewe fokusareas te werk: teologie, jeugontwikkeling, vlugtelinge, rassisme en die regte van gemarginaliseerde mense, ekonomiese en ekologiese geregtigheid, najaag van vrede, en geslagsgeregtigheid.

Dit was merkwaardig om te beleef hoe sterk ons gemeenskaplike Gereformeerde erfenis – ten spyte van taalverskille, streeksverskille en kultuurverskille – na vore kom in ons gesamentlike aanbidding, die manier waarop ons oor beginsels redeneer, en die manier waarop ons dieselfde uitdagings in verskillende kontekste aanpak. Ons het baie geleer van die bedreigings wat lidmate van ons kerke daagliks beleef binne hul unieke sosiopolitieke omstandighede.

Die communiqué wat die AGGK na afloop van die vergadering uitgereik het, kan gelees word by www.nhka.org → So sê ons → Openbare verklarings.

(Dr Wouter van Wyk is die sekretaris van die

Kommissie van die AKV)