Die Hervormer

Martin Luther se 95 stellings (81-95)

Vanweë ’n liefde vir die waarheid en ’n diepe begeerte om dit behoorlik toe te lig, verklaar eerwaarde vader Martin Luther, Magister in die Vrye Kunste en die Heilige Teologie en daarin ’n gewone hoogleraar te Wittenberg, hiermee dat die onderstaande stellings onder sy voorsitterskap gedebatteer gaan word alhier. Derhalwe versoek hy diegene wat nie teenwoordig kan wees om mondelings debat te voer nie, om dit skriftelik te doen. In die Naam van ons Here Jesus Christus. Amen.

81. Hierdie vermetele verkondiging van aflate maak dit selfs vir hooggeleerde mense moeilik om die pous se eer en waardigheid te beskerm teen leke se skerp kritiek en indringende vrae.

82. Byvoorbeeld, waarom maak die pous nie die vaevuur leeg ter wille van die allerheiligste liefde en die groot nood van die siele aldaar nie? Dít is tog ’n geldige rede. Maar nou verlos hy ontelbaar baie siele ter wille van miserabele geld om ’n kerk te bou, wat eintlik maar ’n geringe rede is.

83. En ook, waarom word die dodemis en die jaarlikse herdenking van afgestorwenes steeds gehandhaaf, en waarom gee die pous nie die fondse wat hiervoor geoormerk is terug nie, of laat hy nie toe dat dit wat vir afgestorwenes se saligheid betaal is, teruggeëis kan word nie – dit is immers ’n onreg om te bid vir hulle wat reeds verlos is?

84. En ook, wat is hierdie nuwe soort vroomheid van God en van die pous dat hulle ’n goddelose en vyandiggesinde mens toelaat om vir ’n som geld ’n gelowige siel wat getrou is aan God los te koop uit die vaevuur, maar hulle sal nie hierdie vrome en geliefde siel sonder betaling, slegs uit liefde, verlos uit die groot nood nie?

85. En ook, waarom word die kerkregtelike boetedoening, wat vir alle praktiese doeleindes afgeskaf is en nie meer toegepas behoort te word nie, nog steeds afgekoop met geld, asof dit steeds aktief en van krag is?

86. En ook, waarom bou die pous, wat vandag tog ryker is as Crassus die rykste, nie die Sint Pieterskerk liewers met sy eie geld nie, eerder as met die geld van arm gelowiges?

87. En ook, wat kan die pous nog kwytskeld of skenk aan hulle wat deur volkome berou reeds toegang tot volle vergifnis en deelname het?

88. En ook, sou dit nie die heel beste vir die kerk wees as die pous, wat dit tans slegs een maal per dag doen, aan elke gelowige hierdie vergifnis en deelname honderd keer per dag skenk nie?

89. Indien dit vir die pous meer gaan oor die saligheid van siele as oor geld deur aflate, waarom hef hy die geldigheid van voorheen toegestane briewe en aflate, wat immers steeds van krag is, op?

90. Om hierdie besonder ernstige besware van die leke met mag te onderdruk en dit nie met goeie teenargumente aan te spreek nie, is om die kerk en die pous aan die hoon van hul vyande uit te lewer en Christene ongelukkig te maak.

91. Daarom, indien die aflate met die gees en intensie van die pous in gedagte verkondig word, sou hierdie besware maklik ondervang kon word; trouens, dit sou nie eens bestaan het nie.

92. Weg dan met al die profete wat vir die gemeente van Christus sê: Vrede, vrede, terwyl daar geen vrede is nie.

93. Mag dit egter goed gaan met die profete wat aan die gemeente van Christus sê: Kruis, kruis, terwyl daar geen kruis is nie.

94. Christene behoort aangemoedig te word om hul hoof Christus na te volg deur straf, dood en hel heen.

95. En om eerder te vertrou dat hulle deur baie verdrukking in die hemel in sal gaan, eerder as om op gewaande vrede te vertrou.

  

MDXVII