Die Hervormer

Teologiese verskuiwing

Dr Koos Engelbrecht, Schoemansdal, skryf:

Daar is, volgens my, veral twee besluite van die 71ste AKV wat dui op ’n teologiese verskuiwing in ons Kerk.

Read more ...

Verantwoordelike vernuwing

George Small skryf:

Die brief van Wilco Beukes (Januarie/Februarie 2017) verwys. Ek stem heelhartig saam dat vernuwing in die prediking sowel as meer aktiewe geloofsuitlewing van lidmate nodig is om in die huidige en toekomstige lewensomstandighede as Kerk van Christus relevant te wees. Teologiese opleiding en voortgesette teologiese opleiding gebaseer op die nuutste verantwoordelike, wetenskaplike, teologiese navorsing is van uiterste belang en behoort die kern van die vernuwing uit te maak.

Read more ...

Geluk met nuwe voorkoms

Dr Frikkie Labuschagne, algemene sekretaris:
Baie dankie vir die puik Hervormer! Dankie vir ongelooflike insette en vars en nuwe uitleg. Julle kan trots wees. Geluk!

Dr Wouter van Wyk, sekretaris kommunikasie:
Kommunikasie móét dinamies wees, en die media móét voortdurend aanpas om vars te bly en effektief inligting oor te dra. Ons is trots op ons kerklike media en die redaksie van Die Hervormer vir die  vernuwende inisiatief met die formaat en voorkoms van ons Kerk se amptelike mondstuk. Die nuwe formaat hanteer en lees maklik, en daar is nou plek vir baie meer nuus as in die verlede. Baie sterkte met julle goeie werk.

Read more ...

Baie dankie!

Van die redaksie se kant, baie dankie aan ons lesers en kollegas vir die besonder positiewe reaksie op die nuwe voorkoms vanDie Hervormer. Dankie ook vir opbouende kritiek wat ons plek-plek reeds geïmplementeer het. Die voorkomsverandering is vir seker nie afgehandel nie, en as koerant sal elke uitgawe vanselfsprekend uniek wees. Onthou, ons verwelkom kommentaar!

Praat ons teologie of mitologie?

Wilco Beukes skryf:

Die artikels van dr Ungerer en prof Pelser in Die Hervormer van November/Desember 2016 verwys.

Die Hervormde Kerk het bykans ’n dekade gelede besluit om weg te beweeg van die ou herder-kudde-model van bediening na ’n missionale model van kerkwees. As die krimpende lidmaatgetalle bekyk word, lyk dit of daar minder as niks van hierdie poging gekom het. Waar lê die fout?

Read more ...