Die Hervormer

48ste Nasionale NHSV Kongres

Die NHSV se 48ste Nasionale Kongres vind plaas op 2, 3 en 4 Julie 2017. Die tema is Leef die vrug van die Gees! (Gal 5: 22).

Die opening van die Kongres vind plaas by Gemeente Wonderboom, Marjoramlaan 84, Wonderboom-landbou- hoewes, en die Kongres by Batter Boys Village, Jeugdstraat 32, Montana, Pretoria.

Read more ...

Dag van gebed vir Suid-Afrika

Ds Gerhard Oberholzer en ds Johann Eloff van die Mansfield Christian Reformed Church in Brisbane skryf:

Geagte broers en susters in ons Here Jesus Christus: Ons as gemeente wil julle graag verseker van ons volgehoue gebede vir Suid-Afrika. Op Sondag 26 Maart 2017 het ons onsself verootmoedig en albei ons eredienste gefokus op gebed vir ons vriende en familie in Suid-Afrika. Ons het so ver moontlik buite ons gemeentegrense mense in Brisbane, Australië, uitgenooi om deel te wees van ons Engelse sowel as Afrikaanse eredienste.

Read more ...

Optrede teen pres Jacob Zuma

Op 3 April 2017 het die Tussenkerklike Raad hierdie verklaring aan die Nasionale Uitvoerende Komitee van die African National Congress gestuur. Die verklaring is onderteken deur dr Gustav Claassen (Algemene Sekretaris van die NG Kerk), ds Cassie Aucamp (Voorsitter: Deputate Ekumenies van die GKSA) en dr Wouter van Wyk (Sekretaris: Kommunikasie van die NHKA).

Ons land staan tans by ’n kruispad. Met bevolkingsgroei van ongeveer 1% per jaar, ’n ekonomiese groeikoers van omtrent 0,3% per jaar, ongeveer 9 miljoen werklose mense, meer as 17 miljoen mense wat afhanklik is van staatstoelae, en ’n voortgaande proses van emigrasie onder vaardige, jong Suid-Afrikaners en hul gesinne, word dit al moeiliker om vir gewone Suid-Afrikaners die geleentheid te bied om ’n menswaardige bestaan te voer in ons geliefde land. Onder sulke omstandighede is dit geen wonder nie dat misdaad deel is van die alledaagse lewenservaring van ons burgers.

Read more ...

Missionaat

Ds Martyn Redelinghuys, emeritus, skryf:

Ek is bly dat ons uiteindelik erns met die missionaat maak en besef dat dit elke lidmaat se verantwoordelikheid is. Nou vir die praktyk. Wat is die inhoud van die evangelie? Wat is die boodskap wat ons moet gaan verkondig? Waarskynlik sal lidmate sê dat Christus die Verlosser is deur sy lyding, sterwe en opstanding. Hy verlos ons van ons sonde en gee aan ons die ewige lewe – soos die kerk ook sê. Maar die inhoud van die evangelie is die koninkryk van God, ook genoem die koninkryk van die hemel – sy koningsheerskappy.

Read more ...

Veranderinge by Gemeente Pretoria

Gemeente Philadelphia hanteer nou Gemeente Pretoria se administrasie. Oproepe en korrespon-densie moet na Philadelphia gestuur word.

Die nuwe besonderhede vir Gemeente Pretoria is soos volg: E-posadres nhkphiladelphia@gmail.com; telefoon 012 362 7237; kontakpersoon mev Elize Fourie; kantoorure 08:30 tot 13:00, behalwe Dinsdae wanneer die kantoor gesluit is.

Intussen word die SP Engelbrechtmuseum steeds soos voorheen bedryf. Alle besoekers is welkom. Die kantoor word op Donderdae by Gemeente Pretoria deur mev Ansie Joubert beman. Sy kan steeds geskakel word om afsprake te maak en besoekers te ontvang. Donderdae van 08:30 tot 15:00 sal sy vir die doel beskikbaar wees. Sy kan geskakel word by 012 321 7580. Indien sy op ’n Saterdag moet uitgaan om besoekers te ontvang, sal ’n ekstra fooi van R60 betaal moet word.

Gemeentes word versoek om groepe na die Museum te bring – NHSV-groepe, kategesegroepe, groepe bejaardes en enige ander groepe. Kom besoek die Museum en bring asseblief ’n donasie saam om te help om die Museum in stand hou.