Die Hervormer

48ste Nasionale NHSV Kongres

Die NHSV se 48ste Nasionale Kongres vind plaas op 2, 3 en 4 Julie 2017. Die tema is Leef die vrug van die Gees! (Gal 5: 22).

Die opening van die Kongres vind plaas by Gemeente Wonderboom, Marjoramlaan 84, Wonderboom-landbou- hoewes, en die Kongres by Batter Boys Village, Jeugdstraat 32, Montana, Pretoria.

Tydens die Kongres gaan die volgende beskrywingspunte aan die afgevaardigdes voorgelê word vir bespreking, en indringende besluite sal geneem moet word:

 • Beskrywingspunt 1:   Hersiene Kerkorde van die NHKA
 • Beskrywingspunt 2: Dieselfde direksie, sonder lede vir die bejaardesorgtehuise van Ons Tuis en Monumenttehuise van die NHSV
 • Beskrywingspunt 3: Wysiging van die NHSV se konstitusie

Die volgende sprekers gaan tydens die Kongres optree: Yolande Korkie uit Jeremia 17: 7 en 8; Elsabet Louw oor Vrou, leef die vrug van die Gees; Elsabé Aldrich oor Christelike vreugde is ’n heeljaarblom; en ds Hannes van der Merwe oor Leef die liefde!

Intussen verduidelik mev Tessa Coetzer, voorsitter van die NHSV, dat die NHSV nou teruggeskryf is in die Kerkorde. Die NHSV is die oorkoepelende diensorgaan wat die administrasie van die werksaamhede van vrouelidmate in alle gemeentes op nasionale vlak bestuur.Vrouelidmate in die Kerk het egter die geleentheid om diensbaar te wees binne die gemeente, die Kerk in die breë en die gemeenskap waar hulle hul bevind.

Die inskryf van die NHSV in die nuwe Kerkorde het bepaalde implikasies. Die kerkraad van elke gemeente het ook die opdrag om toe te sien dat daar in elke gemeente ’n bestuur gevorm word wat die werksaamhede van vrouelidmate koördineer met inagneming van elke gemeente se unieke behoeftes. Die kerkraad moet nou toesien dat die volgende gebeur:

 • Twee dames, wat betrokke is by die werksaamhede van die NHSV, moet aangewys word om kerkraadsvergaderings by te woon.
 • Net so moet twee dames ook aangewys word om die ringsvergadering by te woon, aangesien hulle daar verslag moet doen van die gemeentevroue se werksaamhede.
 • Die bestuur van die NHSV in elke gemeente moet jaarliks hul begroting aan die kerkraad voorlê vir kennisname. Die verpligte bydraes wat aan die NHSV Hoofbestuur gedurende Mei uitbetaal word, sowel as die vrywillige bydraes vir barmhartigheidswerk gedurende Augustus, moet deel vorm van hierdie begroting.
 • Die bestuur moet toesien dat die jaarverslag van die tak voltooi word en aan die kerkraad en NHSV Hoofbestuur voorgelê word. Hierdie jaarverslag word dan gebruik om terugvoer te gee tydens ringsvergaderings.
 • Die gemeentedames moet verteenwoordig word op die streekbyeenkomste en nasionale kongresse wat deur die Hoofbestuur georganiseer word.

Ringskommissies het die opdrag om toe te sien dat Kerkrade hierdie bepalings van die Kerkorde nakom.

Die Hoofbestuur sien die taak van die NHSV só:

 • Die konstitusie van die NHSV verskaf riglyne aan gemeentes waarbinne die vrouelidmate in elke gemeente kan funksioneer.
 • Vrouelidmate word deurgaans aangemoedig om betrokke te raak by die werksaamhede van die gemeente.
 • Vrouelidmate werk saam met die diakens om die barmhartigheidstaak en roeping van die Kerk uit te leef.
 • Vrouelidmate word toegerus en bemagtig om hul geloof in die wêreld uit te leef. Sodoende kan die dienswerk van vrouelidmate aangepas word by die behoeftes van elke gemeente.

Die Inskrywing in die Kerkorde bied aan vrouelidmate die geleentheid om op die oproep van die Kongrestema te antwoord: Leef die vrug van die Gees…