Die Hervormer

Missionaat

Ds Martyn Redelinghuys, emeritus, skryf:

Ek is bly dat ons uiteindelik erns met die missionaat maak en besef dat dit elke lidmaat se verantwoordelikheid is. Nou vir die praktyk. Wat is die inhoud van die evangelie? Wat is die boodskap wat ons moet gaan verkondig? Waarskynlik sal lidmate sê dat Christus die Verlosser is deur sy lyding, sterwe en opstanding. Hy verlos ons van ons sonde en gee aan ons die ewige lewe – soos die kerk ook sê. Maar die inhoud van die evangelie is die koninkryk van God, ook genoem die koninkryk van die hemel – sy koningsheerskappy.

Reeds aan die begin van Christus se optrede het Hy na Galilea gegaan waar Hy die evangelie van God verkondig het. Na sy opstanding het Hy vir veertig dae met sy apostels oor die koninkryk van God gepraat. Aangesien die koninkryk van God sentraal is in die prediking van Jesus, mag ons sekerlik nie in ons missionaat daarby verbygaan nie. So verstaan ons ook die gebed wat Hy ons kom leer het: Laat u Naam geheilig word. Laat u Koninkryk kom. God se koninkryk geniet voorrang in ons gebed, daarna ons persoonlike behoeftes.

Weens die geweldige sonde-afgrond wat ons van God skei, is sy koninkryk nie vir ons toeganklik nie. Dit is sekerlik die ergste wat met ’n mens kan gebeur: om God nie te ken nie. Om hier in duisternis voort te ploeter terwyl ons op ons eie op geen manier die wonderlike Lig van die koninkryk kan binnegaan nie. Die evangelie, die goeie nuus oor Christus, is dat Hy suiwer uit God se genade deur sy lyding, sterwe en opstanding vir ons toegang verleen het tot die koninkryk. Ons kan dit slegs in dankbaarheid aanvaar deur Jesus as ons Verlosser, ons deur na die koninkryk, van harte te aanvaar. Hy sê self: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie (Joh 14: 6).

Ek het twee evangelisasiekursusse bygewoon en albei se tema was hoe ons die ewige lewe kan kry deur Christus ons Verlosser. So gesien is dit ’n selfgesentreerde en verdraaide evangelie. Dit gaan nie in die eerste plek om óns nie maar om God en sy koninkryk. Dit gaan wel daarna ook om ons, want die Here het ons baie lief en verlang na ons verlossing – ’n verlossing wat verkry word deur versoening met die Koning deur Jesus ons Middelaar. (Brief verkort)