Die Hervormer

Wat bind ons saam?

Ds Martyn Redelinghuys, emeritus, skryf:

Onder die opskrif Wat bind ons saam? skryf prof Theuns Dreyer in Die Hervormer van September 2016 dat die samebindende faktor in ons Kerk nie eerstens deur ons Hervormerskap bepaal moet word nie, maar deur ons Christenskap. Ons Hervormerskap-identiteit moet ondergeskik wees aan en bepaal word deur ons Christenskap. Dit skerp hy in. Dankie daarvoor.

Dit is miskien nodig dat ons elkeen voor ons spieël gaan staan, onsself in die oë kyk en eerlik antwoord wat ons identiteit in die eerste plek is. ’n Predikant het op ’n keer vir my gesê daar was ’n tyd toe hy in die eerste plek Afrikaner en in die tweede plek Christen was. Eerlike selfondersoek het hom sy dwaling laat besef. Daar was ’n tyd toe baie van ons in die eerste plek Afrikaner, in die tweede plek Hervormer en in die derde plek Christen was.

Prof Dreyer sê dat ons teologie, geloof en kerkwees gekenmerk word deur die erkenning van die gans-andersheid van God, en daarom besef ons maar te goed dat ons uitsprake oor God voorlopig is omdat ons God nie met ons denke nie ten volle kan omvat nie. Die Bybel leer ons egter dat ons God nie eens gedeeltelik met ons denke kan omvat nie.

Ons bely egter ook God se algemene openbaring (dit wil sê, openbaring buite die Skrif). Daaroor kan ons wel dink, maar op sigself kan dit lei tot allerlei wanvoorstellings van God. Dink maar aan die heidense godsdienste. Ons kan slegs in waarheid daaroor dink as ons eerstens uitgaan van God se openbaring van Homself in die Skrif. Ons vind dit in die Bybel en ons bely dit in ons belydenisgeskrifte slegs in soverre dit ooreenstem met die Woord. In daardie sin praat ons van voorlopig, want ons kan ontdek dat daar iets is wat nie in ooreenstemming met die Skrif is nie, en ons moet dit skrap. Dit het ook niks met ons denke te doen nie, maar met getroue en voortdurende Bybelondersoek.

Onsself, en ons as gemeentes en Kerk, moet ons kan identifiseer as dissipels van Jesus, deur die liefde wat in ons lewe. Alle ander eienskappe wat ons mag hê, al is dit ’n geloof wat berge kan versit, is volgens 1 Korintiërs 13 NIKS as ons die liefde nie het nie. (Brief verkort)