Die Hervormer

Geloof, hoop en liefde

Tydens die 71ste Algemene Kerkvergadering in Oktober is dr Sanrie de Beer benoem as predikantslid van die Kommissie van die AKV. Sy is die eerste vrouepredikant wat tot die Kommissie van die AKV verkies word. Ons het haar gevra om ’n boodskap vir ons lesers te skryf.

Al sou die vyeboom nie bot nie en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie en die beeskrale sonder beeste wees, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God, my Redder. Die Here my God gee vir my krag. Hy maak my voete soos dié van ’n ribbok, op hoë plekke laat Hy my veilig loop.

Ek het al menigmaal oor hierdie gedeelte gepreek. Hoe ouer ek word, hoe meer kry ek begrip vir Habakuk se woorde. Hoe langer die Kerk deel is van my lewe, hoe meer verstaan ek. Dis eers wanneer ’n mens self seerkry of met ander mense se seerkry te doen het, dis eers wanneer jy met jou rug teen die muur staan, dat hierdie woorde van die profeet Habakuk betekenis kry.

Read more ...

Baie geluk aan die nuwe Kommissie van die AKV

Die Moderamen is dr AG (André) Ungerer (voorsitter), di WJJ (Willem) Kok (skriba), CEC (Colin) Hertzog (visevoorsitter) en JF (Hannes) van der Merwe (viseskriba). Die predikantslede is ds D (David) Barnard en dr SM (Sanrie) de Beer. Die ouderlinglede is oudle T (Tom) Moodie, MW (Theuns) Groenewald, D (Daniel) Esterhuizen, TF (Thomas) Dreyer, A (Anton) Valks, AJP (Dries) le Roux, SE (Faan) Beeslaar, AD (André) Pieterse en PA (Albertus) Breytenbach.

AKTUEEL - 1

Erfenisbewaring

3 Wouter van WykDie oorwinnaar skryf die geskiedenis, word dikwels gesê. Dit is nie heeltemal waar nie. Dit is meer akkuraat om te sê die oorwinnaar wil gewoonlik die geskiedenis skryf soos dit hom pas.

 

Die oorwinnaar wil gewoonlik sy oorwinning simbolies uitdruk deur die strukture van die vorige bestel af te breek. In die ou Nabye Ooste het die oorwinnaars die stede wat hulle oorwin het geplunder, die stadsmure, paleis en tempel platgeslaan en dan die hele stad aan die brand gesteek. Tydens die Kerkhervorming het Protestante ’n tyd lank Roomse katedrale bestorm en die beelde van heiliges flenters geslaan. Met die val van die Kommunistiese magsblok is nie net die Berlynse muur nie, maar ook die standbeelde van Lenin en Stalin en ander leiersfigure afgebreek. Die aanslag op die standbeelde van Cecil John Rhodes, Paul Kruger en ander hier in Suid-Afrika verlede jaar is in ’n sekere sin ook maar net ’n manier waarop een groep hul politieke oorwinning oor ’n ander groep mense simbolies wil demonstreer.

Read more ...

Herevaluering van Jürgen Moltmann

Teologiese diepte was nog altyd vir die Hervormde Kerk van groot belang. Daarom het die Kerk honderd jaar gelede besluit dat ons predikante aan ’n universiteit, en nie net ’n kerklike kweekskool nie, opgelei moet word. Daarom was dit oor die jare vir soveel predikante belangrik om hulself nagraads in die een of ander teologiese vakgebied verder te bekwaam. Daarom is alle predikante verplig om die jaarlikse Voortgesette Teologiese Toerusting (VTT) by te woon.

Die oprigting van die Hervormde Teologiese Kollege (HTK) in 2000 het onder meer ook ten doel gehad om kursusse vir die voortgesette teologiese opleiding van predikante aan te bied, en in wyer verband programme en kursusse vir die toerusting van ampsdraers en lidmate. Dieselfde motivering het gelei tot die totstandkoming van die Tydskrif vir Hervormde Teologie (THT) in 2013, wat daarna streef om goeie teologie in verstaanbare Afrikaans vir predikante en lidmate toeganklik te maak. In aansluiting hierby reël die redakteur van die THT, prof IWC van Wyk, jaarliks openbare lesings oor prominente teoloë. In 2014 het die lesings gehandel oor die werk van Rudolph Bultmann, en in 2015 oor Gerhard Ebeling. In 2016 val die fokus op Jürgen Moltmann wat hierdie jaar 90 jaar oud is.

Read more ...