Die Hervormer

Deel van die één kerk op aarde

Die Algemene Vergadering van die Wêreldgemeenskap van Gereformeerde Kerke (WGGK) het onlangs tydens ’n spesiale erediens in Wittenberg die Gesamentlike Verklaring oor die Regverdigingsleer (GVR) onderteken. By dieselfde geleentheid is ’n volgende dokument, die Wittenberg-getuienis, deur die WGGK en die Lutherse Wêreldfederasie (LWF) onderteken.

Die Kerkhervorming het spontaan ontwikkel uit verset teen die misbruike in die Roomse Kerk van die Middeleeue. Daarom het die Kerkhervormers nie altyd met mekaar saamgestem nie, en het die Kerkhervorming nie oral dieselfde vorm aangeneem nie. Verskille oor sake soos die Nagmaal en uitverkiesing is op die spits gedryf deur wedersydse veroordelings tussen leiers en vergaderings van die Kerkhervorming, en so het ’n versplintering van Reformatoriese kerke ontstaan. En elke kerk was tog só seker hý is reg en die ander verkeerd – oor God!

Read more ...

Indrukke van ’n ouderling oor die WGGK

Die oogmerk van hierdie artikel is om te kyk na enkele van die prosesse wat gevolg word by die Wêreldgemeenskap van Gereformeerde Kerke (WGGK) en om enkele indrukke uit te lig.

Vir ’n stoere Hervormde ouderling is die bywoning van so ’n groot ekumeniese byeenkoms ’n ongelooflike ervaring! Sommige indrukke is positief, ander is negatief, maar die oorheersende indruk is: Christus het vir al sy kinders aan die kruis gesterf. Hierdie kinders is almal verskillend maar tog dieselfde, want hulle glo almal aan dieselfde God. Elkeen beoefen sy of haar godsdiens op ’n unieke manier, maar die grondslag bly steeds die liefde vir God en medemens. Daar word by die WGGK veral heelwat aandag aan laasgenoemde gegee.

Read more ...

Godsdiens in skole

Die Organisasie vir Godsdiensonderrig en Demokrasie (Ogod) was met ses skole in die Suid-Gautengse Hooggeregshof in Johannesburg in ’n hofgeding gewikkel, omdat dié skole ’n Christelike etos bo ander bevoordeel. Die skole is verteenwoordig deur die Federasie van Beheerliggame van Suid-Afrikaanse Skole (FEDSAS).

Die Hof het aan die einde van Junie vanjaar bevind dat skole hulle nie openlik tot ’n bepaalde geloof kan verbind of dit mag verkondig dat hulle aan ’n bepaalde geloof voldoen ten koste van ’n ander geloof nie. Skole mag leerlinge ook nie dwing om ’n bepaalde godsdiens te beoefen nie.

Read more ...

Ek en my huis, ons sal die Here dien

Wanneer ons kindertjies in die kerk doop, vra ons aan die einde van die doopformulier drie vrae aan die ouers.

Aanvaar u dat ons kinders wat van hulle eerste lewensoomblik af sondig is en in sonde gebore word, in die ellende van die sonde en onder die oordeel van God verkeer? Bely u dat hulle nogtans deur Jesus Christus verlos is en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop behoort te wees?

Bely u ook dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament wat in ons belydenis saamgevat is en in die Kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die verlossing is?

Ten slotte: Beloof u en is dit u voorneme om hierdie kind(ers) van u sodra hy/sy/hulle dit kan verstaan, hieroor na u vermoë te onderrig en te laat onderrig?

Read more ...

Befondsing van gemeentes

Die 71ste Algemene Kerkvergadering het die beginsel bevestig dat elke gemeente ten volle verantwoordelik is vir die volhoubare bediening van die evangelie. Volhoubare bediening het met heelwat meer as die befondsing van ’n gemeente te make, maar befondsing bly ’n belangrike aspek daarvan. Die vraag ontstaan hoe gemeentes in moeilike omstandighede befonds kan bly om die evangelie volhoubaar te verkondig.

Daar is talle redes waarom gemeentes worstel om finansieel kop bo water te hou. Dit sluit faktore in soos die veroudering en vermindering van lidmate, die swak ekonomiese omstandighede en sekularisasie. ’n Goeie begin om finansiële druk te hanteer, is om die faktore wat die druk veroorsaak te ondersoek. Daar is heelwat kundiges in die Kerk wat gemeentes hiermee kan help. Dit is egter belangrik dat lidmate en kerkrade self verantwoordelikheid aanvaar om die situasie te hanteer.

Hoe kan gemeentes te werk gaan om die bul by die horings te pak?

Read more ...