Die Hervormer

’n Nuwe era vir die Kerkargief

Die Kerkargief het op 1 Maart 2018 heropen vir navorsing.

Sedert Julie 2017 was die Argief en Biblioteek gesluit vanweë die omvattende impak en verskuiwing van die Kerkargief na die terrein van die Erfenissentrum by die Voortrekkermonument in Pretoria. Die nuwe Argiefruimte is in dieselfde gebou as die argief van die Erfenissentrum en dié twee argiewe deel nou dieselfde leeskamer.

Read more ...

Die pad vorentoe vir die Hervormde Kerk

So baie dinge om ons verander daagliks – ook die kerk, ook die eie Kerk. En steeds bly ’n riglyn dit wat Paulus die Kolossense versoek: Tree met wysheid op, en maak die beste van elke geleentheid. Tessa Oppermann het met drr Frikkie Labuschagne en Wouter van Wyk gesels, en ’n paar ongemaklike vrae gevra oor die pad vorentoe vir die Hervormde Kerk.

Die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering het in 2017 besluit om dr Frikkie se posbenaming te behou (algemene sekretaris: NHKA), maar om dr Wouter se posbenaming vir groter duidelikheid van sekretaris: kommunikasie te verander na sekretaris van die Kommissie van die AKV.

Read more ...

Skoolbeheerliggame in die visier (Deel 1)

In Januarie vanjaar het die hooggeregshof in Pretoria ’n dringende aansoek van die beheerliggaam van Hoërskool Overvaal aangehoor teen die Gautengse Onderwysdepartement se opdrag dat die (Afrikaanse) skool plek moet maak vir 55 Engelstalige leerlinge. Die hof se beslissing ten gunste van die beheerliggaam het groot ontsteltenis, en selfs oproer en geweld, tot gevolg gehad.

Regter Bill Prinsloo het in sy uitspraak bevind dat die skool se toelatings- en taalbeleid bindend is op die departement. In ’n aansoek om verlof tot appèl na die Konstitusionele Hof, voer die Departement op sy beurt aan dat ’n openbare skool se beheerliggaam onderworpe is aan die Departement se gesag.

Read more ...

Ons soek Afrikaans!

Intussen het die taalkwessie ook ’n ander kant.

In die Oos-Kaap betoog ouers, kinders en die gemeenskap omdat die Sandisulwazi Sekondêre Skool in Paterson nie meer ’n Afrikaansonderwyser het nie. Die skool het nege onderwysers. Agt van hulle is Xhosasprekend, en een is Engelssprekend. Daar is 303 leerlinge, en 65 van hulle is Afrikaanssprekend.

Read more ...

Demografiese uitdagings vir die kerk

Na aanleiding van die 80/20-verslag oor plaaslike regerings wat deur die Suid-Afrikaanse Instituut vir Rasseverhoudings (IRR) saamgestel is, het die Moderamen met mnr Flip Buys van Solidariteit gesprek gevoer oor demografiese tendense en die uitdagings wat dit aan die kerk stel.

Die data vir die 80 aanwysers na 20 jaar van demokrasie is hoofsaaklik vanuit die 2011 Sensus verkry. Die 2011 Sensus se statistiek is deur Statistiek Suid-Afrika in Oktober 2012 gepubliseer. Suid-Afrika het 278 munisipaliteite, en ’n analise oor suksesse en mislukkings is aan die hand van die volgende probleemareas uitgewys: armoede, opvoeding/onderrig, werkloosheid, inkomste per huishouding, munisipale dienste, munisipale finansies, beste en swakste munisipaliteite, gebrek aan kapasiteit en ervaring, ’n gebrek aan verantwoordelikheid en politieke aanstellings.

Read more ...