Die Hervormer

En dit was baie goed!

Dit verg sekerlik geen argument nie en kan sonder weerstand toegegee word dat die skrywer van Genesis, veral met betrekking tot die eerste hoofstuk, nie ’n ooggetuie was toe die skepping gebeur het nie. Hoe dit in die begin gebeur het toe God die hemel en die aarde geskep het, want dit is eintlik die kern van sy beskrywing wat hy in dae soos ons weke verloop, beskryf het.

Die lofuitende vergenoegdheid weerklink ses maal in sy dit was goed, maar die sewende keer hoor ons dit was baie goed! Die skepping sluit die mens in, maar met ’n verskil, want die mens is die beelddraer van God, as man en vrou wat moet heers oor die skepping, om vrugbaar te wees, baie te word, die aarde te bewoon en te bewerk.

Read more ...

Genade en dood – ’n etiese perspektief oor eutanasie

In die Reformatoriese teologie figureer die idee van genade nogal sterk. Ons beklemtoon genade as “onverdiend” en “uit guns alleen”. Saam met die Woord van God en geloof in Christus alleen, vorm dit die hoekstene van ons belydenis van die misterie van God se betrokkenheid in die werklikheid. 

Die dood is op ’n andersoortige manier ook belangrik in ons geloofslewe: nie omdat ons baie daaroor praat nie, maar juis omdat ons dit dikwels probeer vermy. Ons belydenis oor die dood het min te doen met die verwoording van hoe ons die dood verstaan – dit het eerder te doen daarmee dat ons daarvan verlos wil word. In ons geloof en teologie het dit algaande so ontwikkel dat verlossing meestal met verlossing van die dood in verband gebring word, terwyl die mense van die Bybel verlossing op ’n wyer manier verstaan het. Verlossing het vir hulle in verband gestaan met –

  • verlossing as bevryding van slawerny (van Egipte en later Rome se politieke, ekonomiese en religieuse onderdrukking);
  • verlossing as terugkeer uit die ballingskap (om huis toe te kon gaan); en
  • verlossing as transformasie (siek-gesond; vrees-vertroue; blind-sien).

Read more ...

Kerkspieël 2018 – om die hartklop van die gemeente te hoor

Die Kerkspieël-navorsingsprojek help die Kerk met nadenke oor die kerk en gemeentes se roeping, bediening en funksionering. Die projek is oor die jare in die NG Kerk gevestig as ’n belangrike bron van inligting vir strategiese denke deur die kerk en gemeentes.

Na gesprekke met die NG Kerk het die Hervormde Kerk deelgeneem aan Kerkspieël 2014. Na aanleiding van die verslag aan die Algemene Kerkvergadering van 2016, is besluit dat die Kerk in 2018 weer aan die ondersoek sou deelneem. 

Read more ...

’n Verleentheid, maar ook ’n geleentheid

Tydens die afskeidsgeleentheid van Gemeente Pretoria se kerkgebou op 13 Mei het dr André Ungerer, voorsitter van die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering, hierdie afskeidswoord gebring.

We shape our buildings; thereafter they shape us. Die bekende woorde van Winston Churchill op 28 Oktober 1944 toe hy dit op hul parlementsgebou van toepassing gemaak het. Het hierdie spreuk betrekking op kerkgeboue? ’n Dag soos hierdie? Ek dink tog so. Dink aan die era toe hierdie kerkgebou na die stigting van die gemeente op 8 September 1855 ontwerp is. Hoe dit vorm aangeneem het met die boumateriaal van daardie tyd. Die eietydse boutegnieke. Hierdie gebou is ’n produk van sy tyd – groots, imposant met die tipiese aanbiddingsruimte soos ons dit vandag nog vir oulaas beleef. Dit is gevorm vir die gelowiges van sy tyd met hul geloofs-, lewens- en wêreldbeskouing.

Read more ...

Gemeente Pretoria neem afskeid

Op Sondag 13 Mei, na 133 jaar, het Gemeente Pretoria van haar kerkgebou in Du Toitstraat afskeid geneem.

’n Paar weke vantevore het lede van die Gemeenteboukomitee, Phillip van Staden, Johan van der Wal, Ina Duvenage, Sandra Nel en dr Christo Pretorius, in Seniordal se Raadsaal vergader en besin oor hoe van die kerkgebou afskeid geneem moet word. Uit die staanspoor was dit duidelik dat dit vir elkeen ’n ingrypende en emosionele oomblik is.

Read more ...