Die Hervormer

Sinodale offergawes en sentrale vergoeding

Gemeentes van die Hervormde Kerk het ’n sterk onderlinge band met mekaar. Hierdie band is onder meer in Ordereël 2 van die Kerkorde gevestig. Dit sê dat gemeentes die plaaslike gestaltegewing van die Kerk is. Dit beteken dat ’n gemeente die gesig van die Hervormde Kerk in ’n bepaalde dorp is, en dat al die gemeentes saam die Hervormde Kerk vorm.

Ons sien in die praktyk iets van hierdie band met mekaar waar gemeentes mekaar se lidmate aanvaar en versorg, kombinasies aangaan om die evangelie te verkondig en verantwoordelikheid aanvaar vir mekaar se finansiële welstand. Laasgenoemde gebeur byvoorbeeld waar die groter gemeentes die kleiner gemeentes subsidieer ten opsigte van pensioenfondsbydraes. Dit gebeur ook waar gemeentes deur sinodale offergawes die strategiese bediening van ander gemeentes help bekostig en oorbruggingskapitaal ten opsigte van debiteure voorsien.

Read more ...

Die Kerk en ons kerkgeboue

Wat maak ons met die nalatenskap van die vorige generasies – die kerkgeboue wat hulle met harde werk en groot toewyding opgerig het, en die getuienis en voorbeeld wat hulle aan ons voorgehou het?

Ek is in 1989 as predikant georden in Gemeente Kensington (Johannesburg). Dr Daan van Wyk (sr) was voorsitter van die Algemene Kerkvergadering, en die Hervormde Kerk het 193 890 dooplidmate, 131 697 belydende lidmate en 308 gemeentes gehad – gemiddeld 470 lidmate per predikant. In daardie jaar is 4 363 kinders in ons Kerk gedoop en het 4 693 jongmense belydenis van geloof afgelê. Waar 2 417 lidmate ons Kerk verlaat het, het 3 229 lidmate na die Hervormde Kerk oorgekom – ’n netto groei van 812 lidmate.

Read more ...

Ons het net een aarde

Ons het net een aarde, geskep en aan ons as die rentmeesters toevertrou. Ons moet weer ons skeppingopdrag besef: bewoon, bewerk en bewaar.

Ons planeet degradeer teen ’n ontstellende tempo. Miskien is ons almal onbewustelik gekondisioneer om nie meer te veel aandag te gee aan klimaatsverandering, oorbevolking, stroping van natuurlike bates, besoedeling, die vele ander simptome en die sigbare negatiewe gevolge daarvan nie.

Read more ...

En dit was baie goed!

Dit verg sekerlik geen argument nie en kan sonder weerstand toegegee word dat die skrywer van Genesis, veral met betrekking tot die eerste hoofstuk, nie ’n ooggetuie was toe die skepping gebeur het nie. Hoe dit in die begin gebeur het toe God die hemel en die aarde geskep het, want dit is eintlik die kern van sy beskrywing wat hy in dae soos ons weke verloop, beskryf het.

Die lofuitende vergenoegdheid weerklink ses maal in sy dit was goed, maar die sewende keer hoor ons dit was baie goed! Die skepping sluit die mens in, maar met ’n verskil, want die mens is die beelddraer van God, as man en vrou wat moet heers oor die skepping, om vrugbaar te wees, baie te word, die aarde te bewoon en te bewerk.

Read more ...

Genade en dood – ’n etiese perspektief oor eutanasie

In die Reformatoriese teologie figureer die idee van genade nogal sterk. Ons beklemtoon genade as “onverdiend” en “uit guns alleen”. Saam met die Woord van God en geloof in Christus alleen, vorm dit die hoekstene van ons belydenis van die misterie van God se betrokkenheid in die werklikheid. 

Die dood is op ’n andersoortige manier ook belangrik in ons geloofslewe: nie omdat ons baie daaroor praat nie, maar juis omdat ons dit dikwels probeer vermy. Ons belydenis oor die dood het min te doen met die verwoording van hoe ons die dood verstaan – dit het eerder te doen daarmee dat ons daarvan verlos wil word. In ons geloof en teologie het dit algaande so ontwikkel dat verlossing meestal met verlossing van die dood in verband gebring word, terwyl die mense van die Bybel verlossing op ’n wyer manier verstaan het. Verlossing het vir hulle in verband gestaan met –

  • verlossing as bevryding van slawerny (van Egipte en later Rome se politieke, ekonomiese en religieuse onderdrukking);
  • verlossing as terugkeer uit die ballingskap (om huis toe te kon gaan); en
  • verlossing as transformasie (siek-gesond; vrees-vertroue; blind-sien).

Read more ...