Die Hervormer

Die stil weg van barmhartigheid

Jesus het op ’n keer gesê: Wees barmhartig soos julle Vader barmhartig is (Luk 6: 36). Die interessante is dat Jesus daardie woorde gespreek het toe Hy met sy dissipels oor die behandeling van ’n mens se vyande gepraat het.

Die doen van barmhartigheid het nie perke of grense nie. Jesus se gelykenis oor die barmhartige Samaritaan illustreer die saak ook goed. In die tyd van Jesus het die Jode die Samaritane nie as deel van die verbondsvolk beskou nie. Jesus se bedoeling met die gelykenis was om te vertel dat gelowiges vir alle ander mense genade moet hê en teenoor hulle barmhartig moet word.

Read more ...

Ek maak wat ek wil, en jy maak wat jy wil!

Dit verg nie enige debat om te aanvaar dat die Kerk nooit weer sal wees soos wat die Kerk 30 of 40 jaar gelede was nie. Dit is eenvoudig nie denkbaar dat verwag kan word dat alles presies net so moet gebeur soos in die redelik ver verlede nie. 

Die kleredrag van kerkgangers lyk deesdae anders as toe, om maar een opvallende saak te noem. Daar was tye toe broeders en susters apart aan die Nagmaaltafel aangesit het en die liturgie van gemeente tot gemeente presies dieselfde was. Kerkgangers het tydens die erediens gesit behalwe vir die voor- en slotsang, toe skielik tot die slotsom gekom is dat alle liedere staande gesing moet word op grond van die argument dat ’n mens dan beter sing. Toe die gebruik ontstaan het om na die wet en belydenis te sing, was dit asof net Gesang 52: 11 (nou Gesang 260: 11) bruikbaar was na die geloofsbelydenis. Dit het later maar net meganies gebeur, net soos laas Sondag.

Read more ...

Aanloop tot die algemene verkiesing

Aan die einde van April 2019 het die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering hierdie herderlike skrywe aan predikante en gemeentes uitgereik.

Die Kommissie van die AKV groet u in die Naam van ons Here Jesus Christus.

Die stemgeregtigde burgers van Suid-Afrika het op 8 Mei weer die geleentheid om na die stembus te gaan vir ’n algemene verkiesing.

Read more ...

Die ware kerk?

Na aanleiding van die onlangse kontroversie oor ’n profeet wat hier in Suid-Afrika kwansuis iemand uit die dood opgewek het, is dit seker nie onbillik nie dat mense begin vra: Wat is nou eintlik die ware kerk? Hoe weet ’n mens of iemand ’n dwaalleraar is of nie?

’n Dominee van Wes-Transvaal plaas die volgende op ’n Facebook-groepie vir predikante: “Ken iemand dalk ’n dr Des Sinclair van Life Evangelism International? Hy het blykbaar ’n meestersgraad van Therapon-universiteit en twee doktorsgrade van Trinity-universiteit (albei inrigtings nie geakkrediteer so ver ek kan bepaal nie). Hy het ’n boek geskryf: Life on the line. Hy doen ’n praatjie binnekort in ons omgewing en ek wil net ’n idee kry wat om te verwag. Die bietjie wat ek kan uitvind, is dat hy getuig oor ’n paar wonderbaarlike dinge wat hy beleef het, wat op sigself nie ’n slegte ding is nie. Hy voer egter aan dat hy mense uit die dood laat opstaan. Op een geleentheid in ’n YouTube-video voer hy aan dat hy ’n baba uit die dood opgewek het, en in die ander een, ’n onderhoud, voer hy aan dat hy in Ghana onder reusedruk van ongelowiges en in lewensgevaar ’n man uit die dood opgewek het wat 8½ dae dood was (hy voeg ten minste by dat dit nie hy was nie, maar die teenwoordigheid van Jesus wat die persoon uit die dood opgewek het).”

Read more ...

Wat kan die Hervormde Kerk leer by die Gaum-uitspraak?

’n Volbank van die hooggeregshof in Pretoria het op 8 Maart ’n eenparige uitspraak gelewer ten gunste van Laurie Gaum en drie ander (wat ’n groep van 11 lidmate verteenwoordig) teen die NG Kerk.

Om kommentaar in Die Hervormer te lewer op ’n ander kerk se hantering van die gay-kwessie sal voorbarig en onvanpas wees. Die NHKA het weliswaar in 2016 ’n progressiewe besluit oor dieselfde saak geneem – die woord selibaat hoort immers net so min in ons amptelike kerklike woordeskat as bieghokkie en aflaatbrief. Maar die NHKA se besluit is nog nie regtig wyd op grondvlak getoets nie. Kerklike besluite, net soos hofuitsprake, verander nie noodwendig mense se harte nie. Die NHKA erken wel selfdegeslagverbintenisse, maar die Kerk se predikante is tans nie by magte om te registreer om sodanige verbintenisse kragtens die Wet op Burgerlike Verbintenisse (Wet 17 van 2006) te kan bevestig nie. Die Kerk stap steeds die pad van besinning en dialoog – en die hoop beskaam nie dat die hele kwessie van seksuele oriëntasie uiteindelik heeltemal van kerklike agendas sal verdwyn. 

Read more ...