Die Hervormer

Die NHKA as gestuurde Kerk van Christus

Van 16 tot 18 Januarie 2018 het die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering ’n bosberaad gehou om besluite en opdragte van die 71ste Algemene Kerkvergadering te bespreek en maniere te vind om gemeentes te help om uitvoering aan die opdragte te gee.

Niemand stry meer oor die feit dat ons in ’n snelveranderende wêreld leef met unieke uitdagings en probleme nie. Sonder om in enige detail in te gaan, weet elke leser van die uitdagings op sosiale, politieke en ekonomiese gebied waarin ons in hierdie dae kerk moet wees. Gemeentes beleef meer en meer druk met krimpende lidmaatgetalle en om hul uitgawes te diens. Die vraag wat by baie gemeentes en predikante ontstaan, is wat hulle dan verkeerd gedoen het om in so ’n situasie te beland. Feit bly egter dat daar baie eksterne faktore is wat aanleiding gee tot die uitdagings waarmee die Kerk tans te doen het.

Hierdie uitdagings is ’n werklikheid, maar dit moenie dien as rede tot totale oorgawe en mismoedigheid nie. Daarom het ons Kerk reeds by die laaste AKV (71ste AKV) daaraan begin aandag gee. Daar is al by verskeie geleenthede in Die Hervormer oor Besluite 1 en 2 van die 71ste AKV berig. Hierdie twee besluite, wat uiters belangrik is en ’n paradigmaskuif in ons selfverstaan en ons kerkwees verteenwoordig, het ongelukkig as gevolg van ander meer kontensieuse besluite wat by dieselfde AKV geneem is, by baie lidmate en gemeentes verbygegaan. Omdat hierdie besluite so belangrik is, het die Kommissie van die AKV reeds versoek dat dit by 2018 se ringsvergaderings en op gemeentevlak bespreek moet word.

Maar wat is in hierdie twee besluite verwoord wat dan so belangrik en selfs paradigmaskuiwend is?

Besluit 1

In die eerste plek is verklaar dat die 71ste AKV daarvan oortuig is dat die uitdagings van ons tyd nie bepalend vir die wese van ons Kerk kan wees nie. Die wese van ons Kerk word bepaal deur die drie-enige God. Daar is verklaar dat ons wat leef tussen die kruis en die wederkoms, kerk van die Woord wil wees. Ons as Kerk het weer herbevestig dat ons bely dat die Woord van God die enigste bron vir die verkondiging van die evangelie is. Dat ons as Nederduitsch Hervormde Kerk in Afrika ’n sigbare gestalte van die een heilige algemene kerk is en dat God ons ook wil gebruik om in gehoorsaamheid aan Christus die opdrag van Matteus 28 ook met ander te deel. Dat ons in die voetspore van Christus nie anders kan nie as om ’n gestuurde kerk te wees wat missionaal in karakter is. Die rol van elke gemeente in hierdie missionale aard van die Kerk is treffend verwoord: Dit doen elke gemeente deur die geloof in Jesus Christus met Woord en lied te vier, aan mense diensbaar te wees en te getuig van God se genade.

Met hierdie eerste besluit het ons as Kerk verklaar dat ons onsself sien as ’n gestuurde kerk, ’n missionale kerk wat in opdrag van Matteus 28 die evangelie in hierdie wêreld met woord en daad wil gaan verkondig.

Besluit 2

Die tweede besluit het gehandel oor ’n denkskuif waarin wegbeweeg is van ’n kerkbegrip waarin dit net gaan oor die instandhouding van ’n gemeente. Daar moet beweeg word na ’n nuwe, lewenskragtige en roepingsgetroue manier van kerkwees. Daarom die volgende voornemens:

  • Gemeentes moet hul bediening herevalueer en die nodige aanpassings maak.
  • Gemeentes moet gebruikmaak van die toerusting, begeleiding en fasilitering wat sinodaal beskikbaar is.
  • Ringskommissies moet toesien dat die bediening in gemeentes effektief, koste-effektief en volhoubaar is.
  • Die Kommissie van die AKV gaan voort om sinodale dienslewering binne die bestaande begroting te herbelyn. Dit gebeur in oorleg met rolspelers wat tans vir sinodale dienslewering verantwoordelik is en gaan deurlopend voort. Die Kommissie van die AKV het afhandelingsbevoegdheid.

Sentrum vir Gemeentelike Bediening

Die eerste stap om uitvoering te gee aan hierdie opdrag was die vestiging van die Sentrum vir Gemeentelike Bediening aan die Hervormde Teologiese Kollege. Dr Frikkie Labuschagne is daar aangestel om gemeentes en predikante te begelei en op te lei om op ’n pro-aktiewe wyse gemeentelike bediening te bestuur. Dit sal gemeentes in staat stel om juis in hierdie veranderende tye getrou te wees aan die roeping van die kerk, selfs te midde van sosiale en ekonomiese uitdagings. (Daar is reeds in ’n vorige uitgawe van Die Hervormer breedvoerig oor die Sentrum berig.) Vanuit die werk van die Sentrum word ook ’n mentorskapstelsel beplan.

Bosberaad

Die Kommissie van die AKV besef egter dat dit nie vir alle gemeentes ewe maklik is om hierdie besluite van die Kerk op gemeentevlak te implementeer nie. Daarom is daar by die bosberaad maniere bespreek om gemeentes prakties te help om werklik missionale kerk van Christus te wees wat die evangelie deur Woord en lied en daad verkondig, selfs te midde van die unieke uitdagings wat gemeentes tans beleef. By die bosberaad is vanuit die twee besluite (Besluite 1 en 2 van die 71ste AKV) en die visie en missie van ons Kerk gesoek na praktiese maniere om gemeentes van die Kerk op hierdie pad te help. Dit is trouens die opdrag wat die Kommissie deur die AKV opgedra is.

Die visie van ons Kerk, wat reeds in 2001 geformuleer en steeds relevant is, is die volgende: Ons droom is dat alle mense in Jesus Christus sal glo as hoop vir die wêreld. Hierdie visie word deur die missie, waarvan die inleiding soos volg lui, prakties gemaak: Om werklik Kerk van Christus te wees deur te fokus op viering, gemeenskap, diens en getuienis. Die NHKA as gemeenskap van gelowiges wil ons geloof in Jesus Christus in woord en lied vier, mense dien en van die verlossing in Christus getuig.

Volgens die laaste deel van die missie wil ons dit nastreef deur gehoorsame uitlewing van die Woord, deurleefde en eietydse prediking, entoesiastiese uitdra van die evangelie, visioenêre leierskap op alle terreine, liefdevolle ondersteuning van alle mense in nood, en deur op die uniekheid van Christus en sy kerk te fokus.

Dit is vanuit hierdie besluite, visie en missie van ons Kerk dat die Kommissie van die AKV die Kerk wil begelei om die paradigmaskuiwende besluite prakties op gemeentevlak uit te leef.

Na afloop van die bosberaad sal die fasiliteerder, prof Theuns Eloff, sy verslag oor die uitkomste lewer. Daarna sal ’n kommunikasiekundige die Kommissie help om hierdie praktiese verwoording van die besluite te verwerk sodat dit aan gemeentes deurgegee kan word. In Die Hervormer sal ons volledig daaroor berig wanneer die uitkomste en besluite beskikbaar is.

Die Hervormer wil dank betuig teenoor die Kommissie van die AKV wat werklik die saak van die kerk van die Here op die hart dra. Hulle is bereid om alles in hul vermoë te doen om die Kerk te begelei om werklik gestuurde Kerk van Christus te wees wat op ’n volhoubare en effektiewe manier as gemeenskap van gelowiges ons geloof in Jesus Christus in woord en lied vier, mense dien en van die verlossing in Christus getuig.

(Ds Willem Sauer is redakteur van Die Hervormer en leraar in Gemeente Waterberg)