Die Hervormer

Die uitbouing van die Hervormde Teologiese Kollege

Dr Frikkie Labuschagne, algemene sekretaris van die NHKA, is onlangs benoem as direkteur van die nuutgestigte Sentrum vir Gemeentelike Bediening wat onder die vaandel van die Hervormde Teologiese Kollege sal funksioneer. Dr Labuschagne het aan die redakteur van Die Hervormer, ds Willem Sauer, verduidelik wat sy nuwe rol behels.

Die primêre doel van die Hervormde Teologiese Kollege is om in samewerking met die Fakulteit Teologie studente op te lei en te vorm vir die kerklike bediening en om kerkspesifieke en kerkeie modules te doseer waardeur die teologiese etos en identiteit van die Hervormde Kerk in die opleiding en vorming van studente neerslag vind. Naas die opleiding en navorsing het ’n derde faset in opdrag van die 71ste Algemene Kerkvergadering bygekom, naamlik die begeleiding en toerusting van predikante en gemeentes. 

Die begeleiding en toerusting van gemeentes het ten doel om gemeentes te beweeg van ’n model van instandhouding na ’n nuwe, lewenskragtige en roepingsgetroue manier van kerkwees (Besluit 2). Besluit 77 van die 71se AKV lui byvoorbeeld soos volg: Die Hervormde Teologiese Kollege word uitgebou om opleiding en toerusting aan die Kerk op alle vlakke en, waar nodig, aan die kerk in breëre verband te lewer.

Die behoefte om programme en kursusse vir die toerusting van ampsdraers en lidmate aan te bied, neem by die dag toe. Ons droom is om die ouderlinge en diakens binnekort by die formele Voortgesette Teologiese Toerusting (in ’n toerustingsgeleentheid vir ouderlinge en diakens!) in te sluit. Die algemene priesterskap van die gelowige is ’n verdere aangeleentheid wat navorsing en ontwikkeling nodig het. Lidmate moet weet hoe om op elke plek aan die bediening van die evangelie deel te neem. Die aanslag sal prakties-teologies van aard wees en meer spesifiek gerig op die praktyk van gemeentewees.  

Ek het die wonderlike voorreg gehad om vir die afgelope sewe jaar reeds by die jaarlikse afrondingskursus vir finalejaar teologiestudente betrokke te kon wees. My spesifieke verantwoordelikheid is die ontwikkeling van leierskapvaardighede. Die afgelope drie jaar was ek ook gemoeid met pioniersopleiding. Die ontwikkeling van pioniersvaardighede stel die Kerk se studente in staat om binne en buite die Kerk op kreatiewe en alternatiewe wyses met kerkwees besig te wees.

Die 71ste AKV het in die lig van die nood in gemeentes en die behoefte aan begeleiding en toerusting besluit om meer proaktief te wees. Die veronderstelling is dat die begeleiding en toerusting uiteindelik ontwikkeling en verhoogde kapasiteit tot gevolg sal hê. 

Ontwikkeling en verhoogde kapasiteit

Gemeenteleiers moet die vermoë ontwikkel om die wêreld en dit wat besig is om rondom ons te gebeur (konteks), beter te verstaan. Ingrypende tye vra ingrypende leierskap: ’n vermoë om ten spyte van die veranderende omstandighede waarbinne die Hervormde Kerk leef, fundamentele aanpassings te maak en op volhoubare wyse Kerk te wees. 

Om die Kerk se roeping in ’n nuwe tyd te verstaan en gemeentes en lidmate in sulke prosesse van onderskeiding te begelei, behoort die hermeneutiese en profetiese funksies van die amp aandag te geniet. Die tyd het vir die NHKA en die gemeentes aangebreek om in die lig van bepaalde omstandighede fundamenteel nuut en anders oor gemeentemodelle en bediening na te dink.   

Tot diens van die Kerk

In my hoedanigheid as algemene sekretaris is ek formeel betrokke by die werksaamhede van die Moderamen. Ten opsigte van die werkopdrag van die Moderamen (Ordinansie 4.6.4.2(ii)) is daar twee sake wat deurlopend op die agenda van die Moderamen verskyn: Voer gesprekke en handel aangeleenthede af rakende gemeentes en predikante; en Om probleemsituasies wat ontstaan, te bespreek. 

Die Moderamen is dikwels met krisisbestuur besig. Gemeentes bevind hulself in uitdagende tye wat hoofsaaklik deur konstante verandering gekenmerk word. Hierdie verandering veroorsaak ontwrigting en ongemak by gemeentes sowel as by predikante. Ek is van mening dat geen predikant en/of gemeente van hierdie uitdagings gevrywaar is nie. Saam met al die ervarings van verlies en die beweeglikheid, is daar verskeie nuwe geleenthede wat ontvou en ontgin moet word.

Krisisbestuur of skadebeheer gebeur altyd reaktief en terugskouend. Die Moderamen word gevolglik deur gemeentes versoek om met die opruimingswerk besig te raak, om op die sogenaamde ongelukstoneel die stukke op te tel en met rekonstruksiewerk besig te raak. Die werk van die Moderamen gebeur dus primêr op diagnostiese en probleemoplossende vlak. Die Sentrum vir Gemeentelike Bediening funksioneer gevolglik ook in noue samewerking met die Moderamen. 

Die Sentrum het nodig om leierskap op elke vlak van kerkwees te ontwikkel en gemeentes op grondvlak te begelei om vanuit hul geloof in God na die lewe te kyk. Gemeentes en predikante wat vasgeloop is, moet met die nodige begrip en sensitiwiteit ondersteun word. Dit neem dikwels etlike maande en selfs jare om ’n deurbraak te bewerkstellig waar die gemeente sy identiteit in Christus her-ontdek en roepingsgetrou leef.

Verskillende prosesse en vaardighede word gebruik ten einde die fasilitering suksesvol te laat gebeur, en natuurlik is my eie toerusting nog ver van klaar af. Die lewe kan net deur voortgesette leer en toerusting benader word.   

Die Kommissie van die AKV het my versoek om naas my verantwoordelikhede as algemene sekretaris een dag per week af te staan vir die ontwikkeling van die Sentrum vir Gemeentelike Bediening. Die opdrag kan alleen sinvol en met onderskeiding uitgevoer word indien al die spesialisvaardighede vanuit verskeie dissiplines hieraan meewerk. Met die hulp en ondersteuning van ringskommissies en kollegas is dit moontlik om die Here en ons Kerk in hierdie opdrag diensbaar te wees. Die NHKA is bevoorreg om soveel kundige predikante te hê wat met verskillende gawes en oraloor die verskil kan wees.

(Dr Labuschagne is algemene sekretaris van die NHKA

en direkteur van die Sentrum vir Gemeentelike Bediening)