Die Hervormer

Godsdiens in skole

Die Organisasie vir Godsdiensonderrig en Demokrasie (Ogod) was met ses skole in die Suid-Gautengse Hooggeregshof in Johannesburg in ’n hofgeding gewikkel, omdat dié skole ’n Christelike etos bo ander bevoordeel. Die skole is verteenwoordig deur die Federasie van Beheerliggame van Suid-Afrikaanse Skole (FEDSAS).

Die Hof het aan die einde van Junie vanjaar bevind dat skole hulle nie openlik tot ’n bepaalde geloof kan verbind of dit mag verkondig dat hulle aan ’n bepaalde geloof voldoen ten koste van ’n ander geloof nie. Skole mag leerlinge ook nie dwing om ’n bepaalde godsdiens te beoefen nie.

 

Ogod wil nie hê godsdiens moet uit skole verdwyn nie. Hulle voer aan dat leerlinge steeds toegelaat kan word om ná skool byvoorbeeld gebedsbyeenkomste op die skoolperseel te hou. Die skool mag net nie godsdiens bevorder nie, dit moet van die leerlinge se kant kom.

In praktyk beteken dit dat skole nie meer in die openbaar sal kan sê hulle is ’n Christenskool, of die Christengeloof in hul visie- en missiestellings kan inwerk nie, sê Jaco Deacon, adjunkhoof van FEDSAS. Hy sê ook: Waar daar dus op hul webblad staan dat skole Christenwaardes uitleef, sal hulle dit moet verander.

Skole mag egter steeds open met Skriflesing en gebed, Bybels by skole uitdeel en Christelike verwysings in hul skoollied en skoolwapen hê.

As ouer beleef ’n mens verskillende emosies oor die uitspraak en die hofsaak – ongeloof, skok, woede. Oproepe word gemaak dat jy dalk nou jou kind in ’n privaatskool moet inskryf of tuisonderrig moet oorweeg. Ek glo nie dat ons almal finansieel in staat is om ons kinders by privaatskole in te skryf nie. Wat sou iemand op die platteland maak? Dit is ook so dat nie alle kinders by privaatonderrig baat nie.

Wil ek en jy steeds hê dat ons kinders in ’n Christelike omgewing skoolgaan? Dan is dit baie duidelik dat ons as ouers baie meer by ons kinders betrokke sal moet wees. Ons betrokkenheid by ons kinders se skole kan ons nie nou meer aan ander mense oorlaat nie. Die beheerliggaam, hoof en onderwysers van die skool waar my kind onderrig word, het elke ouer se ondersteuning nou nog meer nodig.

FEDSAS se verklaring van 28 Junie lui soos volg: Gister se Hofuitspraak oor godsdiens in skole is nie net rigtinggewend in terme van beleid nie, maar ook opnuut ’n oproep vir ouers en die breër gemeenskap om betrokke te raak by skole. In wese behoort ’n openbare skool aan die onmiddellike gemeenskap waarbinne die skool geleë is. Die skool se beheerliggaam is verteenwoordigend van hierdie breër skoolgemeenskap en het volgens die Skolewet die gesag om besluite te neem rakende belangrike aspekte soos ’n skool se taal- en toelatingsbeleid en ook hoe godsdiens by die skool beoefen word. In sy uitspraak in die Suid-Gautengse Hooggeregshof het regter Willem van der Linde klem gelê op die feit dat godsdiens wél by skole beoefen mag word, maar binne ’n bepaalde raamwerk, insluitend die Grondwet en Skolewet. Die kern hiervan is dat ’n bepaalde geloof nie voorgestaan mag word tot uitsluiting van ander nie.

Hoe kan ons verseker dat godsdiens wel by ons kinders se skole, binne die wet se raamwerk, beoefen word? Lidmate en predikante sal hulself beskikbaar moet stel om in die beheerliggame te dien. Ons moet by die verkiesing van die skool se beheerliggaam teenwoordig wees en sorg dat persone verkies word wat sal leiding neem, sodat ’n omgewing geskep word waarbinne ons kinders hul Christenskap kan uitleef.

’n Aspek waaroor ’n mens wonder: Het baie van ons Christene nie dalk die verwagting gehad dat die skole ons kinders se Christelike opvoeding namens ons moet waarneem nie? Dit was nog nooit die skool se taak nie. Ouers se taak van Christelike geloofsopvoeding word nou nog belangriker. Ons sal erns moet maak met ons eie geloof om ons kinders te begelei. Ons sal ons kinders moet toerus om hul geloof uit te leef. Ons behoort as gesin saam gereeld in die erediens teenwoordig te wees.

Ons sal weer saam met ons kinders die Bybel moet bestudeer, tyd daarvoor moet maak. Ons moet Bybelstudieboeke vir ons kinders aankoop en dit saam bestudeer. Die Kerk het uitstekende kategesehandleidings, wat baie aspekte behandel. Ons sal as ouers moet toesien dat ons kinders kategese bywoon en hul voorbereidingswerk ernstig opneem. Jeugaksies en kategese in gemeentes is waar kinders weekliks toegerus kan word.

Baie skole bied deur die week na skool projekte aan waar sprekers, leraars en geestelike leiers kinders help toerus vir die lewe. Hierdie is geleenthede wat benut kan word om ons kinders Christelik en geestelik te begelei.

Ons werk as ouers saam met mense wat aan ander kerkverbande en gelowe behoort. Ons kinders is al vir meer as 23 jaar aan ander gelowe en ander kerkverbande blootgestel in skoolverband. Ons kinders leer van ander gelowe in die skole se kurrikulum. Daar is reeds ’n begrip van mekaar. Dit is deel van die samestelling van die inwoners van ons land. Ek glo nie dat ons bekommerd hoef te wees dat ons kinders nou blootgestel sal wees nie.

86% van Suid-Afrikaners beskou hulself as Christene en bykans 95% vereenselwig hulle met dié geloof. Daarom is dit belangrik om jou kinders te leer om vir hul geloof op te staan en dit uit te leef. As daar so ’n groot persentasie Christene is, hoef ’n kind nie bang te wees om sy of haar geloof te handhaaf nie. Ons as ouers hoef nie bang te wees dat ons deur vreemdhede oorspoel sal word nie.

Al mag volgens die Hof se uitspraak die skool se etos nie meer openlik as Christelik verklaar word nie, kan ons kinders hul geloof op skool steeds openlik uitleef. Sigbaar vir almal om te sien en tot eer van die Here. Die omgewing waarbinne my kinders skoolgaan, sal steeds Christelik wees omdat ons ons Christenskap teenoor mekaar en almal rondom ons uitleef.

(Ds Senekal is predikant in Gemeente Lichtenburg)