Die Hervormer

’n Nuwe era in sinodale dienslewering

Na die verkoop van die Dirk van der Hoffgebou en Barton Keep is verskeie prosesse in werking gestel ten einde die hervestiging van sinodale dienslewering so glad moontlik te laat verloop. Die besondere behoeftes en uitdagings van die Argief het die proses grootliks beïnvloed. Dit was juis hierdie besondere uitdaging wat tot die onlangse deurbraak in onderhandelinge rondom die nuwe moontlikheid op die terrein van die Erfenisstigting aanleiding gegee het.

Die onmiddellike behoeftes van die nuwe eienaars van ons bekende ruimte moes uiteraard bevredig word, en daarom moes sekere dele van die geboue dadelik ontruim word. SENTIK, die Boekwinkel, Rata en die Raadsaal is daardeur geraak. Rata het reeds by Gemeente Montana ’n tuiste gevind, terwyl SENTIK en die Boekwinkel intussen na die Dirk van der Hoffgebou verskuif het. Die Raadsaal is na die kerkperseel van Gemeente Philadelphia verskuif waar die Kommissie van die AKV reeds op 1 en 2 Junie vir die eerste keer vergader het.

Die voorstel van die Raad van Finansies om ’n veranderde kostemodel te volg is aanvaar, en daarom moes verdere beplanning daarvolgens geskied. Dit behels dat daar nie eiendom aangekoop of gebou word nie. Op grond van laasgenoemde besluit is moontlikhede om huurooreenkomste aan te gaan ondersoek. 

Die uitkoms is dat die volgende ooreenkomste aangegaan word: Oudit is reeds by Gemeente Derdepoort gevestig. Die volgende afdelings word op grond van ’n billike huurooreenkoms vir ’n tydperk van vyf jaar by die Erfenisstigting se gebou by die Voortrekkermonument gevestig: SENTIK; alles van die Argief wat kan inpas in die ruimte wat hulle daarvoor beskikbaar stel; kantoorruimtes vir die argivaris, die sekretaris van die Kommissie, die algemene sekretaris; sowel as die kantore van die Algemene Kommissie en die ADV. Die Kerk kry daarby die gebruik van ’n doelmatige vergaderruimte, gedeelde sorteerruimte ten aansien van die Argief, ontvangsruimte vir argiefstukke en ’n navorsingsruimte. Die omgewing en fasiliteite is toeganklik en uiters geskik vir ons doeleindes as Kerk.

Die res van die afdelings (13 kantore) wat die rekeningkundige afdeling asook personeeldienste en IT insluit, word per huurooreenkoms by Gemeente Derdepoort gevestig. Die Kerk is dankbaar vir die gesindheid waarmee die kerkraad van Derdepoort ons ontvang.  

Die proses van hervestiging geskied deurlopend, en afdelings sal oorskuif soos dit haalbaar is. Daar sal egter gepoog word om so koste-effektief moontlik te hervestig sodat die huurooreenkomste hier en by die nuwe tuistes so goed moontlik gekoördineer word.

Ons bedank graag almal vir geduld en begrip met die ontwrigting asook aanpassing by nuwe ruimtes en omstandighede. Daar sal ook nuwe uitdagings op die pad kom, waarvoor ons almal se samewerking en ondersteuning vra.

Ons glo en vertrou dat hierdie nuwe bedeling in sinodale dienslewering op elke vlak tot die Kerk se voordeel sal strek.

(Dr Labuschagne is algemene sekretaris van die Sinodale Dienssentrum)