Die Hervormer

Die werk van die Kommissie en Moderamen

Wie en wat is die Moderamen in die Hervormde Kerk? Wat is die verband tussen die Moderamen en die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering (AKV)? Vir baie mag die werking van die Kommissie en Moderamen oorbekend wees, maar ter wille van diegene wat nie so bekend is daarmee nie, is dit goed om ’n oomblik daarby stil te staan.

Kom ek begin om die samestelling en werking van die Kommissie so eenvoudig moontlik te verduidelik. Die Kommissie van die AKV word tydens ’n AKV verkies en bestaan uit 6 predikantslede en 8 ouderlinglede. Die algemene sekretaris en sekretaris: kommunikasie neem ook met spreekreg sitting. Die Kommissie kom kwartaalliks in ’n gewone vergadering byeen. Indien dringende, spoedeisende sake opduik, kan ’n buitengewone vergadering byeengeroep word.

Die Kommissie se belangrikste taak is om besluite van die AKV tot uitvoer te bring. Hiervoor word daar kernkomitees in die lewe geroep wat op bepaalde besluite fokus en dit so effektief moontlik deurvoer. Die Kommissie moet aan die einde van elke termyn aan die volgende AKV oor hierdie werksaamhede verslag doen.

Die Moderamen bestaan uit 4 predikantslede en 4 ouderlinglede wat op roterende basis opgeroep word, asook die 2 sekretarisse. Tans bestaan die 4 predikantslede uit die voorsitter (dr André Ungerer), die visevoorsitter (ds Colin Hertzog), die skriba (ds Willem Kok) en die viseskriba (ds Hannes van der Merwe). Moderamenvergaderings vind maandeliks plaas behalwe in die maand wanneer ’n Kommissievergadering plaasvind.

Die Moderamen funksioneer in ’n sekere sin as dagbestuur van die Kerk. Tydens vergaderings (ook tussen vergaderings) word na gelang van situasies met predikante, gemeentes en ringe opsiggesprekke gevoer. Die uitkoms van die gesprekke word na die Kommissievergadering verwys om verder daarmee te handel. Soms gee die Kommissie in sekere sake afhandelingsbevoegdheid aan die Moderamen. Die Moderamen poog om alle gesprekke op ’n pastoraal-sensitiewe wyse te hanteer. Ons wil graag die boodskap uitdra dat die Moderamen daar is om predikante, gemeentes en ringe tot diens te wees en enige probleme te help oplos. Hierdie hulp of fasiliteringswerk word aan dr Frikkie Labuschagne (algemene sekretaris) opgedra wat tussen Moderamenvergaderings hiermee gemoeid is. Dit beteken dat hy (en toegewysde lede van die Moderamen) baie kilometers aflê en baie ure aan besoeke, gesprekke en fasilitering bestee.

Die Moderamen maak ruim van die Predikantewelstandsprogram gebruik in gevalle waar geoordeel word dat ’n predikant by begeleiding sal baat. Die Welstandsprogram maak van persone met sielkundige en beradingskwalifikasies gebruik om predikante tot hulp te wees. Streng vertroulikheid geld by die Welstandsprogram en geen vertroulike inligting mag sonder ’n individu se uitdruklike toestemming aan ’n opsighoudende liggaam bekend gemaak word nie. Predikante kan ook los van enige kerklike vergadering uit eie oorweging by die Welstandprogram om hulp aanklop.

Die Moderamen werk gelukkig nie altyd met moeilike gevalle nie. Tydens die afgelope Moderamenvergadering (20 Januarie) is daar onder andere gesprek gevoer met ’n gemeente wat broodnodige fasiliteite tot hul bestaande kerkkompleks wil toevoeg, ’n dominee wat hom vir brugbediening kom aanmeld en ’n kollega wat reeds deeltyds by ’n gemeente betrokke is en net die kerkordelike reëlings daarrondom wil verfyn. Dan is daar enkele gemeentes wat vasgeval het en begelei word.

Die Moderamen het ook op 19 Januarie ’n werkwinkel gehou om die Inligtings- en Besprekingsvergadering van 23 Februarie te beplan. Dit vind ’n dag na die opening van die HTK en die Predikantevergadering (22 Februarie) plaas. Hierdie Inligtings- en Besprekingsvergadering word primêr vir ringskommissies gehou om die praktiese implikasies van besluite van die 71ste AKV te verduidelik. Die Kommissie en ringskommissies gaan veral gesprek voer oor maniere waarop Besluite 1 en 2 in die Kerk gestalte kan aanneem. Op dieselfde dag word daar ook belangrike inligting rakende die inrigting van kerkraadsvergaderings volgens die nuwe Kerkorde gegee. Algemene sinodale aangeleenthede kom ook aan die orde, terwyl daar terugvoering oor die verkoop en hervestiging van die Sinodale Dienssentrum gegee gaan word.

Ons bede is dat die opening van die HTK, die Predikantevergadering en die Inligtings- en Besprekingsvergadering (voorheen as die Drie-in-een-byeenkoms bekend) ’n herinneringsvolle gebeure sal wees. Ons versugting is dat die uitkomste van die Inligtings- en Besprekingsvergadering vir die Kerk rigtinggewend sal wees.

(Dr Ungerer is voorsitter van die Kommissie van die AKV)