Die Hervormer

Die TKR en die ANC ontmoet

Gedurende April vanjaar het die ANC ’n uitnodiging aan verskillende organisasies uit die Afrikaanse gemeenskap – waaronder Afrikaanse kerke – gerig om met hulle in gesprek te tree.

Die Hervormde Kerk (NHKA) het saam met die Nederduitse Gereformeerde Kerk (NGK) en die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA) besluit om nie individueel te reageer nie, maar eerder gesamentlik deur die Tussenkerklike Raad (TKR). Die TKR het die ANC se uitnodiging by wyse van ’n ope brief van die hand gewys, veral as gevolg van die manier waarop die Nkandla-verslag gehanteer is. Dit was ook vir die TKR belangrik om nie as verteenwoordigers van die Afrikaanse burgerlike samelewing met die regerende party te praat nie, maar juis as kerke met ’n profetiese roeping teenoor die owerheid.

Hierop het die ANC die TKR uitgenooi tot ’n gesprek wat op Dinsdag 4 Augustus in die ANC-hoofkantoor, Luthulihuis in Johannesburg, plaasgevind het. Die TKR-afvaardiging is saamgestel uit ds Cassie Aucamp en prof Nico Vorster (GKSA), drr Braam Hanekom en Johann Ernst (NGK), en drr Wim Dreyer en Wouter van Wyk (NHKA). Die ANC is verteenwoordig deur mnr Gwede Mantashe, me Jesse Duarte, mnre Daryl Swanepoel, Alwyn Marx, Willie van der Schyff, Zizi Kodwa en vader Maphatsoe. Dit was ’n historiese eerste ontmoeting wat die grondslag gelê het vir verdere gesprekke tussen die regerende party en die kerke.

Dit was ’n oop en eerlike gesprek oor drie sake wat die TKR op die agenda geplaas het: die morele vesel van ons gemeenskap, sosiale binding, en eerlikheid en integriteit in regering. Die TKR en die ANC het standpunte oor hierdie sake gestel en deeglik na mekaar geluister. Dit was ’n verkennende gesprek sonder enige besluite wat daaruit voortgevloei het, maar die betrokkenes was dit eens dat ons onderlinge lotsverbondenheid dit noodsaaklik maak dat ons met mekaar moet praat. Die kerke speel ’n belangrike profetiese rol in die samelewing – teenoor die owerheid, die sakewêreld en ons eie gemeenskappe – en is daarom ’n belangrike gespreksvennoot. Die kerke speel ook ’n belangrike rol in gemeenskapsontwikkeling en barmhartigheidswerk, en het hierin talle raakvlakke met die owerheid.

Die teenwoordiges is uiteen met die afspraak om in volgende gesprekke meer gefokus aan spesifieke sake aandag te gee.