Die Hervormer

Hoop sterf laaste

Die Duitsers gebruik dikwels ’n spreekwoord wanneer hulle vir mekaar vra hoe dit gaan: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Dit beteken letterlik: Hoop sterf laaste. In Afrikaans sê ons: Waar daar lewe is, is daar hoop.

Ek is nie heeltemal oortuig dat hierdie twee spreekwoorde dieselfde ding sê nie. Die Afrikaanse spreekwoord impliseer dat jy nie moet moed opgee voordat jy jou laaste asem uitgeblaas het nie. Eers wanneer jy gesterf het, kan jy ophou hoop. Ek dink egter dis andersom. Waar daar hoop is, is daar lewe! Die hoop sterf laaste! Sonder hoop is daar eintlik nie ’n kwaliteitlewe moontlik nie. 

Read more ...

Sinodale offergawes en sentrale vergoeding

Gemeentes van die Hervormde Kerk het ’n sterk onderlinge band met mekaar. Hierdie band is onder meer in Ordereël 2 van die Kerkorde gevestig. Dit sê dat gemeentes die plaaslike gestaltegewing van die Kerk is. Dit beteken dat ’n gemeente die gesig van die Hervormde Kerk in ’n bepaalde dorp is, en dat al die gemeentes saam die Hervormde Kerk vorm.

Ons sien in die praktyk iets van hierdie band met mekaar waar gemeentes mekaar se lidmate aanvaar en versorg, kombinasies aangaan om die evangelie te verkondig en verantwoordelikheid aanvaar vir mekaar se finansiële welstand. Laasgenoemde gebeur byvoorbeeld waar die groter gemeentes die kleiner gemeentes subsidieer ten opsigte van pensioenfondsbydraes. Dit gebeur ook waar gemeentes deur sinodale offergawes die strategiese bediening van ander gemeentes help bekostig en oorbruggingskapitaal ten opsigte van debiteure voorsien.

Read more ...

Die Kerk en ons kerkgeboue

Wat maak ons met die nalatenskap van die vorige generasies – die kerkgeboue wat hulle met harde werk en groot toewyding opgerig het, en die getuienis en voorbeeld wat hulle aan ons voorgehou het?

Ek is in 1989 as predikant georden in Gemeente Kensington (Johannesburg). Dr Daan van Wyk (sr) was voorsitter van die Algemene Kerkvergadering, en die Hervormde Kerk het 193 890 dooplidmate, 131 697 belydende lidmate en 308 gemeentes gehad – gemiddeld 470 lidmate per predikant. In daardie jaar is 4 363 kinders in ons Kerk gedoop en het 4 693 jongmense belydenis van geloof afgelê. Waar 2 417 lidmate ons Kerk verlaat het, het 3 229 lidmate na die Hervormde Kerk oorgekom – ’n netto groei van 812 lidmate.

Read more ...

Ons het net een aarde

Ons het net een aarde, geskep en aan ons as die rentmeesters toevertrou. Ons moet weer ons skeppingopdrag besef: bewoon, bewerk en bewaar.

Ons planeet degradeer teen ’n ontstellende tempo. Miskien is ons almal onbewustelik gekondisioneer om nie meer te veel aandag te gee aan klimaatsverandering, oorbevolking, stroping van natuurlike bates, besoedeling, die vele ander simptome en die sigbare negatiewe gevolge daarvan nie.

Read more ...

En dit was baie goed!

Dit verg sekerlik geen argument nie en kan sonder weerstand toegegee word dat die skrywer van Genesis, veral met betrekking tot die eerste hoofstuk, nie ’n ooggetuie was toe die skepping gebeur het nie. Hoe dit in die begin gebeur het toe God die hemel en die aarde geskep het, want dit is eintlik die kern van sy beskrywing wat hy in dae soos ons weke verloop, beskryf het.

Die lofuitende vergenoegdheid weerklink ses maal in sy dit was goed, maar die sewende keer hoor ons dit was baie goed! Die skepping sluit die mens in, maar met ’n verskil, want die mens is die beelddraer van God, as man en vrou wat moet heers oor die skepping, om vrugbaar te wees, baie te word, die aarde te bewoon en te bewerk.

Read more ...